บทความทั่วไป

ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและญี่ปุ่น

เนื่องจากเรื่อง “市” ที่ผมเคยสนทนากับชาวญี่ปุ่นเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วยังคงฝังใจอยู่ และต้องการหาคำตอบมาอธิบายเพื่อให้มันหายคาใจ แต่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเลย จึงเลือกที่จะหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเพื่อเป็นการให้เกียรติชาวญี่ปุ่นที่เคยอธิบายนี้ให้ผมฟัง ซึ่งก็คือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องดังกล่าว จากการสืบค้นพบว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration” จึงได้ติดต่อไปเพื่อขอความกระจ่างในเรื่องนี้ พอโทรไปปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ท่านก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยกรุณาอธิบายให้ผมฟังคร่าวๆ ดังนี้คือ ผม : คือผมกำลังหาข้อมูลเรื่องระบบการปกครองของไทยกับญี่ปุ่นอยู่นะครับ จากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นพบว่าประเทศมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันไม่ทราบว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ เจ้าหน้าที่ : ก็อย่างที่น้องเข้าใจนะถูกแล้วคือของไทยจะมีการปกครองส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผม : ผมทราบมาว่าของญี่ปุ่นจะมีระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกับของไทยตามที่พี่พูดมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับ เจ้าหน้าที่ : ใช่เพราะของญี่ปุ่นจะไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาค ผม : แล้วการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับไทยเหมือนกันไหมครับ ถ้าไม่เหมือนการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ เจ้าหน้าที่ : น้องสามารถศึกษาได้จากงานวิจัยของอาจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ได้เลย ลองพิมพ์ชื่ออาจารย์ลงไปเพื่อทำการค้นหาดู ผม : ขอโทษครับงานวิจัยเรื่องอะไรครับ เจ้าหน้าที่ : เรื่องทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ผม : แล้วในนั้นจะมีเนื้อหาที่พูดถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นด้วยไหมครับ เจ้าหน้าที่ : มีครับ มีตัวอย่างเปรียบเทียบหลายประเทศเลย จากการสืบค้นในอินเตอร์เน็ตก็พบรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์นครินทร์  เมฆไตรรัตน์  และคณะ ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต  … อ่านเพิ่มเติม

บทความทั่วไป

ผู้มีอำนาจลงนาม authorized signatory サイン権者(署名権者)

จากการสืบค้นคำว่า “ผู้มีอำนาจลงนาม” ในบทความภาษาญี่ปุ่นพบว่ามีการใช้คำว่า “サイン権者” ดังบทความต่อไปนี้ タイでは株式会社の代表(日本で言う代表取締役)のことをサイン権者と呼びます。したがって代表者(代表取締役)とサイン権者とは同一のもので、別々には存在しません。会社の意思決定は会社印とサイン権者によるサインによって行われます。したがってサイン権者が会社の支配権を持つことになります。 หรือในบทความต่อไปนี้ที่ไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกรณีของไทยหรือไม่นั้น ก็ได้ให้คำจำกัดความของ “ผู้มีอำนาจลงนาม” ว่า “代表権のある者” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่อิงจากบริบทของญี่ปุ่น 株式会社と契約を締結する場合は、株式会社において対外的な意思表示をおこなう権利がある者、つまり代表権のある者にサインしてもらうことが重要です。代表権がある者は、明確に法律で規定されています。株式会社の場合は、取締役であるとされています(会社法第349条)。ただし、代表取締役が定められている株式会社の場合は、取締役には代表権はありません(会社法第349条第1項)。 นอกจากนั้นเพื่อเป็นการทวนสอบจึงได้ใช้คำแปลภาษาอังกฤษของคำๆ นี้คือ “authorized signatory” ทำการสืบค้นต่อไป ก็จะได้คำแปลในภาษาญี่ปุ่นที่ระบุว่า “署名権者” ในแบบฟอร์มของธนาคารแห่งหนึ่งตามลิ้งค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง amendment แต่คำว่า “署名権者” สามารถที่จะนำไปใช้กับบริบทของการรับรองเอกสารแปลดังข้อความต่อไปนี้ จึงได้ทำการตรวจสอบว่า “サイン” กับ “署名” มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเพื่อให้แน่ใจ 署名権者というのは、その文書に書かれた内容に責任を持つ人ですね。 翻訳の世界の場合、その文書を翻訳した翻訳者本人が翻訳責任を持ち、署名権者になるというのが最もストレートでわかりやすいと言えます。 จากผลการตรวจสอบพบว่าชาวญี่ปุ่นเองก็มีการใช้คำว่า “サイン” ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท ★例:以前あるスーパーで買い物をした時、ある書類にサインをするように 言われましたのでサインをしたら「お名前を書いて下さい」と言われ 書き直しました。 「サインを書いてくれ」って言われたからサインを書いたのに……。 サインは英語では「sign」もしくは「signature」と書き、どちらも「書類に署名する」という意味があります。 芸能人などが色紙に書くサインは、英語では正確には「autograph」といい「自筆」という意味です。 日本ではサインという言葉に後者の意味も含んで使われていますが、普通は「書類にサインを」と言われたら、「自分の姓名を署名する」という意味ですけどねぇ・・・辞書にもそう載っているし。 และจากบทความต่อไปนี้ก็ได้อธิบายว่า “サイン” กับ “署名” แตกต่างกันเนื่องจากมีการตีความว่า “署名” หมายถึง การเขียนชื่อนามสกุลเพียงเท่านั้นและมีผลทางกฎหมายน้อยกว่าการใช้ตราประทับในประเทศญี่ปุ่น 「署名」を広辞苑では、『文書に自分の名前を書きしるすこと。またその書きしるしたもの。サイン。法律上は、自署または自署捺印を原則とするが、商法中署名すべき場合は記名捺印で代える事もできる。』とある。 一般的に英語の「サイン」を、「署名」と翻訳するが、実際、意味合いはかなり違う。上記の「商法中・・・・・」というように、日本では「捺印」というハンコの効力が大きいため、署名を2次的な扱いにするが、国際的には違うということを知らない人が多い。 アパートにチェックインするお客様の大半が、サインを求めると「漢字ですか?ローマ字ですか?」と聞く。こう聞かれると少し困るのだが、「パスポートと同じサインをお願いします。」と答える。 海外に出て、「サイン」は、パスポートと同一人物であるということを示す唯一の手段なのである。従って、「サイン」は、名前を書くものではなく、本人を証明するための「記号」なのだ。だから文字が書けないひとでも可能なものである訳だ。 よくある話で、日本でパスポートを作る時、誰もそんな説明をしてくれないし、担当者に「ここに名前を書いてください」と言われ、自署欄に漢字もしくは、丁寧なローマ字で署名する。そんなことを知らずに海外に赴任し、現地法人の役員になると、会社の登記時に役員のサインも登録しなければならない。しかもそれは、パスポートと同じサインでなければならない。仕方ないので、漢字の自署をそのまま登録する。すると、業務上の書類、小切手、銀行口座、すべてそのサインになり、時々山のような書類に、すべてそのサインをしなければならなくなる。また、早く書くために、続け字にしたり、略字にしたりすると、サインが違うと返って来る、銀行で金が下ろせない、みたいな悲惨な自体を招くのである。 実は私も24年前にその目に会い、パスポートの更新時に、何百回と練習した新しい簡単なサインに変更した一人である。サインの重要な点は、簡単ではあるが、他人が真似できないこと、読めないことである。そういうことを、パスポート発行時や、駐在員を派遣するときに、ちゃんと説明して、教育する必要があるのではないかと思う。 これから、パスポートを更新するときの参考にして欲しい。 จึงเป็นที่มาของการฟันธงว่า หากใช้คำว่า … อ่านเพิ่มเติม

บทความทั่วไป

conflict minerals 紛争鉱物

ในที่ทำงานของหลายๆท่านโดยเฉพาะที่เป็นโรงงาน คงจะเคยได้ยินคำว่า conflict minerals ผ่านหูกันไปบ้างเพราะเป็นเรื่องลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบและตอบกลับไปแล้วตกลงมันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วเราในฐานะล่ามซึ่งก็คงจะหลีกเลี่ยงไปพ้นที่จะต้องมาแปลแบบสำรวจดังกล่าว จะมีวิธีการรับมืออย่างไรลองมาดูจากเนื้อหาต่อไปนี้กันครับ มันคืออะไร Conflict Minerals 紛争鉱物 เป็นเหตุการณ์มีมานานมากในพื้นที่ในบริเวณตะวันออกของประเทศคองโก (Eastern Congo) ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุสําคัญจํานวนมหาศาล และถือเป็นแหล่งรายได้ของกลุ่มกองโจรที่ต่อต้านรัฐบาลคองโก เข่นฆ่าและข่มขืนประชาชน ที่มาที่ไป ด้วยเหตุนี้เองในบทบัญญัติ Miscellaneous Provisions ของกฏหมายปฏิรูประบบกํากับดูแลด้านตลาดการเงินซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 จึงได้ พิ่มเติมระเบียบ ควบคุมดูแล ในเรื่อง “Conflict Minerals from the Republic of Congo” ซึ่งบทบัญญัตินี้จะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ ในด้าน Sourcing & Supply Chain ของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์สหรัฐฯ ในกลุ่ม สินค้า Cellular Phone, Laptops, Computer, Video Games, Medical Equipment, Glass & Lamp, Machine Parts … อ่านเพิ่มเติม

เพจล่ามอิสระ

เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

労使=労+使 労=労働者 使=使用者 労働者=ลูกจ้าง 使用者=นายจ้าง ∴労使=ลูกจ้างกับนายจ้าง หูฟังเสียงเครื่องยนต์ 自動車用メカニックサウンドスコープ ใช้ฟังเสียงการทำงานผิดปกติภายในเครื่องยนต์ ตลับลูกปืน หรือชิ้นส่วนอื่นๆที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อระบุตำแหน่ง ベアリングの雑音やノッキングなどのエンジン音、ファンやウォーターポンプのきしみ音、バルブタペットなどの発生源を突き止めるときなどに使用され、エンジン内から生じる異音などを判定する。 (รถ) เสียหลัก 体勢を崩す ประโยคตัวอย่าง 赤信号で急ブレーキ 体制を崩してバイクに衝突 先日私が原付で体勢を崩してしまい、前の車のリアバンパーに傷をつけてしまい弁償することになりました。 ミニバイクは330メートルほど逃走して右折したところで体勢を崩して転倒し、2人は民家のガラスに体をぶつけるなどしたという。 姿勢(しせい)/体勢(たいせい) 構え(かまえ)  ポーズ  体位(たいい)  居ずまい(いずまい) [共通する意味] ★体の構え方。 [英] a posture [使い方] 〔姿勢〕▽前かがみの姿勢をとる▽姿勢を崩す▽姿勢がいい▽姿勢を正す 〔体勢〕▽体勢をたてなおす▽体勢が崩れる▽不利な体勢 [使い分け] 【1】「姿勢」は、体の構え方を表わすのに広く用いられる。 【2】「体勢」は、特に、何かをしようとするときの一時的な体の構え方をいう。 [関連語] ◆(構え) 具体的に体を動かして特定の形をとること。また、あることにそなえること。[英]a posture「すきのない構えを見せる」「上段の構え」「和戦両様の構え」 ◆(ポーズ) 絵画、彫刻、写真、舞踊などに表現されている人物やモデルの身の構え方。「ポーズをとる」◇「ポーズだけで真剣に取り組もうとしない」のように、見せかけの態度、きどった態度という意味もある。 ◆(体位) 体の位置、姿勢。[英]posture「体位を変える」◇「体位の向上をはかる」のように、体格・健康・運動能力を総称していう。 ◆(居ずまい) 座っているときの姿勢。「居ずまいを正す」 アンテナショップとは企業や自治体などが自社(当該地方)の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的として開設する店舗のこと。又は消費動向や商品の売れ行きなどの情報を収集する為、製造業者や流通業者が設置する直販店のことです。 shop used for testing sales of new products; showroom … อ่านเพิ่มเติม

เพจล่ามอิสระ

เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ラバータイル กระเบื้องยาง 硬さと弾力性に優れた合成ゴム素材のタイルで、高級感のある屋内用床材として各種の公共施設に多数の施工実績があります。(下の画像は新東京国際空港第二ターミナルビル内の施工例です。) はもん【波紋/波文】 1 水面に物の落ちたときなどに、いく重にも輪を描いて広がる波の模様。 2 次々と周囲に動揺を伝えていくような影響。กระแส trend 用例 สร้างแรงกระเพื่อมในวงการการเมือง「政界に―を起こす」 รายการทีวีที่เรียกกระแสในหมู่วัยรุ่น「若者の間に―を呼んだ番組」 ตัวอย่างเส้นทางการสืบค้นคำแปลของคำว่า “ช่างกลโรงงาน” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการทวนสอบความหมายของคำศัพท์พร้อมกับบริบทของศัพท์คำนั้นดังตัวอย่างที่อยู่ในลิ้งด้านล่างเป็นขั้นตอนสุดท้าย ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Machine Tool Technology ↓ Institute of Advance Machine Tool and Control Technology (IAMTCT) 最新式工作機械・制御技術協会 ↓ 工作機械技術学科 ↓ 福島県立テクノアカデミー浜 機械技術科では、機械図面の読図、作図ができ、機械加工及び溶接加工が行え、その製品を測定し、精度検査まで一貫して行える実践技術者を目指します。 ファイル金具 ลิ้นแฟ้ม แล้วถ้าเป็นลิ้นแฟ้มที่ทำจากพลาสติกไม่ใช่ทำจากโลหะ จะใช้คำเดิมเรียกอยู่หรือเปล่า??? 出超:「輸出超過」の略。ある期間の輸出総額が輸入総額よりも多いこと。ได้ดุลการค้า มูลค่าของสินค้าที่ส่งออกสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้า export surplus ⇔輸入超過【ゆにゅう‐ちょうか】เสียดุลการค้า อ่านเพิ่มเติม

เพจล่ามอิสระ

เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ฟุตบาท (ทางเท้า, บาทวิถี) footpath 歩道 備考:「フットパス」とは、イギリスを発祥とする“森林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くこと【Foot】ができる小径(こみち)【Path】”のことです。イギリスではフットパスが国土を網の目のように縫い、国民は積極的に歩くことを楽しんでいます。近年、日本においてもさまざまな地域において、各々の特徴を活かした魅力的なフットパスが整備されてきています。 光源 light แหล่งกำเนิดแสง 入射光 incident light แสงตกกระทบ 反射光 reflected light แสงสะท้อน 屈折光 refracted light แสงหักเห タンクトラック รถแท้งค์ Tanker Truck タンクローリーは、固体・液体・気体を運搬するための特種用途自動車。貨物自動車(トラック)の一種でもあり、主に石油・ガスなどの運搬に使われる。セミトレーラ型のタンクローリーも多く存在する。 อ่านเพิ่มเติม

เพจล่ามอิสระ

เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

観測井戸 observation well บ่อตรวจน้ำ 1. บ่อน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อตรวจสอบระดับและหรือคุณภาพน้ำใต้ดิน 2. บ่อน้ำที่ขุดเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำใต้ดินเพื่อตรวจสอบระดับน้ำของระบบระบายน้ำนั้น 水中ポンプ submersible pump ปั๊มน้ำแบบจุ่ม หรือแช่ เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายมานาน มีทั้งแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ และแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ หรือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี การใช้งาน มีทั้งที่ใช้สูบน้ำออกจากห้องหรือจากบริเวณบ้านที่มีน้ำขัง จากสระน้ำ บ่อน้ำ ใช้ทำน้ำพุ ใช้ปั๊มน้ำฉีดขึ้นที่สูง ใช้ฉีดน้ำล้างรถยนต์ เป็นต้น パーム油 น้ำมันปาล์ม ヤシ油 น้ำมันมะพร้าว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร 比丘たちよ、無明(むみょう)によって行(ぎょう)がある。 เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 行によって識(しき)がある。 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 識によって名色(みょうしき)がある。 เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 名色によって六処(ろくしょ)がある。 เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 六処によって触(そく)がある。 เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 触によって受(じゅ)がある。 เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 受によって愛がある。 … อ่านเพิ่มเติม

เพจล่ามอิสระ

เดือนเมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

工業用水 Industrial water น้ำใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 「独り歩き」物事が本来の事柄や意図から離れて勝手に動く意もある。การเข้าใจผิดคิดไปเองและดำเนินการโดยลำพัง「計画だけが独り歩きする」 リストラ การเลิกจ้างเนื่องจากการปรับโครงสร้าง 企業がその体質強化のために部門や事業などを再構築すること。英語の”restructuring”の略。 「再構築」というより、実は単なる「首切り」でそれだと人聞きが悪いので「リストラ」と言い換えてみた、という例が多数(印象操作の一種)。人員削減のみの場合は、英語ではむしろ”downsizing”という。 訓練と練習の違い 【練習】学問や技芸などを繰り返し練習する。一定の作業を反復して、その技術を身につける。 【訓練】ある習慣や能力、技能などを体得させるために、教え込んで慣れさせる。 練習のほうは習い事などを習得するイメージですが、訓練のほうには習慣などの体得も含んでいるみたいですね。 使い方の違いは、 「~を積む」 【練習・訓練】どちらも使える。 「生徒(他人)を~する」 【訓練】のみ。 「(自分で)ピアノを~する」 「○時から野球の~がある」 【練習】のみ。 練習とは・・・・・・繰り返し習うこと。 訓練とは・・・・・・教え習熟させること。 解かり易く言えば、練習とは、ピアノ、習字、そろばん、声楽、ギターとか何度も何度も繰り返し習って上達することを練習と言います。 訓練とは、軍隊とか、日本では、自衛隊とか、銃の持ち方、打ち方、匍匐前進、とか色々な事を習得するように教え、習熟させる事です。 ราชกิจจานุเบกษา (อังกฤษ: Royal Thai Government Gazette, ปรกติเรียกสั้น ๆ ว่า Government Gazette) 官報 เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. … อ่านเพิ่มเติม

เพจล่ามอิสระ

เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

往査(おうさ)visiting audit 広義には監査の実施における方法であり,監査人自らが被監査会社などに出向き,資産の現物,会計記録および関係書類等に対して実査などの監査手続を実施することをいいます。 また,狭義には,被監査事業体以外の場所(親会社,子会社,関連会社等)の会計記録およびこれらの会社からの質問回答のみでは不十分な場合,当該場所(当該会社)に出向き,取引や財務諸表項目に対する監査手続を実施することをいいます。 なお,他の監査人の監査を利用することで往査を省略することができる。 公認会計士などの監査人が,遠くの事業所に出張して監査を行うこと。 文例:連結子会社について、往査、財務諸表レビュー、残高確認の実施を計画していたが、関連する監査手続書を作成していない。 Although the audit team planned to visit certain subsidiaries, review their financial statements, and perform confirmation procedures, they did not prepare relevant audit programs. 監査役という特殊な業界で使われる言葉が難しい。 まず監査、考査、往査、調査、検査って、どう違うのか。 監査:監査役が行う監査 考査:内部監査部門が行う監査 往査:現場に行って監査すること 調査:監査のために調べること 検査:基準に合っているか調査すること 監督:取締役が自ら調査した結果や監査・考査の結果を踏まえて、指示・管理すること 外国人事業免許 (FBL:Foreign Business License) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว バリケード (barricade 阻塞)แผงกั้น は戦争等において相手の攻撃や侵入を防ぐための築かれる障害物。 労働災害度数率とは100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。 อัตราความถี่การบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate = I.F.R) … อ่านเพิ่มเติม