หลักสูตรล่าม ๑​ เดือนฉบับเร่งรัด ตอนที่ ๑

เนื่องจากผู้เขียนจะต้องไปบรรพชาอุปสมบท 出家 ภายในสิ้นปีนี้โดยยังไม่มีกำหนดลาสิกขา 還俗 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสอนงานให้กับล่ามรุ่นน้องเพื่อให้สามารถที่จะรับมือกับงานได้ในระดับหนึ่งโดยไม่มีพี่เลี้ยง トレナー無し ก่อนอื่นได้อธิบายให้ฟังว่าเนื่องจากมีเวลาสอนเหลือเพียง ๑ เดือน 時間が限られている。จึงต้องให้เจ้าตัวเลือกว่าจะให้สอนเกี่ยวกันงานอะไรในบริษัทก่อน 優先順位を付ける。น้องก็เลือกที่จะเรียนรู้เรื่องงานบัญชีและงานจัดซื้อก่อน 経理・購買業務 เมื่อโจทย์ชัดเจนแล้วก็เตรียมที่จะสอนซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้อธิบายเรื่องการสอนดังกล่าวให้กับล่ามรุ่นน้องอีกท่านหนึ่งเพื่อขอความเห็น น้องจึงได้ให้ไอเดียว่าแทนที่จะพูดอธิบายปากเปล่าควรที่จะมีการร่างเนื้อหามาคร่าวๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะไปเตรียมตัวล่วงหน้าหรือทบทวนในภายหลังได้ 事前準備及び復習できるように

 

การสอนดังกล่าวจึงต้องเร่ิมจากการเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบัญชีและงานจัดซื้อก่อนเป็นอันดับแรก まずは内容を書く。ตอนเร่ิมเขียนก็นึกไม่ออกว่าจะเร่ิมเขียนจากอะไรและเขียนต่อไปยังไงดี ก็เลยใช้แนวทางที่ตนเองถนัดคือ แนวปุจฉาวิสัชนา 質答 คือถามตัวเองก่อนว่า “ทำไม่ต้องมีงานบัญชีและงานจัดซื้อ” なぜその業務が必要なのか。แล้วจึงนำเอาคำตอบที่ได้มาเขียนเป็นคำนำก่อน หลังจากที่ปูพื้นไปแล้วในระดับหนึ่งก็จะพยายามเขียนสรุปในคำนำว่างานทั้ง ๒ อย่างนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร それらの業務の関連性

 

เมื่อจบจากการเขียนคำนำแล้วจึงได้เข้าสู่เนื้อหาโดยอธิบายให้เห็นขั้นตอน 手順 และสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเอกสารที่ต้องเกี่ยวข้อง 関連文書 กับการทำงานของแต่ละขั้นตอน สำหรับการอธิบายนั้นจะมีการเขียนคำนำและเนื้อหาคราวละประมาณ ๑~๒ ย่อหน้าเพื่อใช้ในการอธิบายแต่ละครั้ง พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ซักถามในแต่ละจุดที่สงสัย