หลักสูตรล่าม ๑​ เดือนฉบับเร่งรัด ตอนที่ ๔

งานล่ามกับการควบคุมการผลิต

ตามชื่อ คือ การควบคุมการผลิต 生産管理 พอจะอธิบายได้ว่าส่ิงนี้คือ การควบคุม ให้การผลิต เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งคงต้องทำความเข้าใจกันก่อนถึงว่าเราหวังให้การผลิตเป็นอย่างไร เช่น

  • ผลิตสินค้าที่ต้องการ 必要な物
  • ผลิตสินค้าตามปริมาณที่ต้องการ 必要な量
  • ผลิตสินค้าในเวลาที่ต้องการ 必要な時

เป็นต้น

เพื่อให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการจัดส่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 顧客の要求 ถ้าอย่างนั้นเราจะผลิตเผื่อเป็นสต็อคไว้เยอะๆ 在庫をたくさん持つ เพื่อให้มีสินค้าสำหรับจัดส่งให้กับลูกค้าตลอดเวลาจะดีไหม ก่อนจะตอบคำถามดังกล่าวก็คงต้องคิดกันก่อนว่า

  • มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่เป็นสต็อคหรือไม่ 製品を保管するためのスペース
  • มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบเข้ามาผลิตเป็นสต็อคหรือไม่ 必要な材料を購入するための資金
  • มีเครื่องจักรและกำลังคนเพียงพอต่อการผลิตเพื่อเป็นสต็อคหรือไม่ 生産に必要な機械及び要員

เป็นต้น

หากคำตอบคือ “ไม่” いいえ แล้วคงต้องหันมามองในเรื่องของความเหมาะสม กล่าวคือจะต้องมีสต็อคไม่มากหรือน้อยเกินไป 適正在庫 เพราะการมีสต็อคที่ไม่เหมาะสมล้วนแต่ทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น 無駄なコスト ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การทำงานล่วงเวลา 残業, เครื่องจักรขัดข้อง 機械故障 เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมการผลิตนั้นปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง 複数な要素 จะต้องมีครบถ้วนจึงจะทำการผลิตได้ แต่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่วัตถุดิบหรือชิ้นส่วน 部材 เป็นหลัก ไม่ได้คิดว่าการขาดสิ่งของบางอย่าง เช่น บรรจุภัณฑ์ 容器 เป็นต้นจะทำให้การผลิตต้องหยุดชะงัก 生産停止

ล่ามกับการประชุม

การทำงานทุกอย่างล้วนมีวัตถุประสงค์ในตัวเอง 全ての仕事に目的がある。 การประชุมก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้นการทำความเข้าใจถึงวัตถุประค์ของการประชุมที่ล่ามแต่ละท่านต้องเข้าไปทำหน้าที่ จะช่วยให้มองเห็นภาพรวม 全体が見えるように และยังเป็นวิธีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อีกด้วย 事前準備として นอกจากการเตรียมตัวล่วงหน้าในลักษณะดังกล่าวแล้วการประชุมโดยทั่่วไปโดยเฉพาะการประชุมของฝ่ายบริหาร 経営者の会議 ที่ถือว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองจะต้องมีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้า เช่น วาระการประชุม 議題 เป็นต้น

 

วาระการประชุมโดยส่วนใหญ่ที่พบเห็นพอจะแบ่งออกได้เป็น ๒ พวกหลักๆก็คือ

  1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 連絡事項
  2. วาระที่ขอให้มีการลงมติ 決定事項

ดังนั้นหากล่ามแต่ละท่านก็ควรที่จะมีการศึกษาวาระการประชุมในแต่ละครั้งล่วงหน้า โดยอาจจะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าวาระการประชุมแต่ละเรื่องนั้นเป็นวาระการประชุมแบบใด เนื่องจากถ้าเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงมติก็จะต้องมีการชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  決定するための情報 ซึ่งลักษณะของการล่ามก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น 複雑になる。กล่าวคือถ้าล่ามไม่เข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ 重要な要素 แล้วจับประเด็นในการแปลผิด ポイント外れ จะทำให้ผลการตัดสินใจนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 判断が変わってしまう。

 

นอกจากวาระการประขุมแล้วหากสามารถที่จะขอเอกสารจากผู้ที่นำเสนอข้อมูล 発表者からの情報 โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงมติ (ตัดสินใจ) มาศึกษาก่อนล่วงหน้าได้ก็จะเป็นประโยชน์กับล่ามเอง 自分のために แนะนำว่าเมื่อได้เอกสารมาแล้วหากมีเวลาพอควรจะสอบถามจากเจ้าของเอกสารผุ้นำเสนอข้อมูลว่าต้องการที่จะพูดถึงส่วนใดของเอกสารบ้างแล้วก็ทำสัญลักษณ์หรือเขียนข้อความลงไปเพื่อแสดงส่วนที่ต้องการเน้น どの部分を強調したいのか。 เพราะในทางปฏิบัติคงจะเป็นไปได้ยากที่จะมีเวลาพอสำหรับการอธิบายเนื้อหาทั้งหมด 全部を説明する時間がない。

 

เมื่อได้วัตถุดิบสำหรับการเตรียมตัวจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่เหลือก็เป็นส่วนที่ล่ามจะต้องศึกษาเพ่ิมเติม 通訳者の勉強 กล่าวคือให้อ่านแบบผ่านๆแล้วตรวจสอบคำศัพท์ที่ต้องใช้แต่อาจจะยังไม่รู้เอาไว้ล่วงหน้า 知らない単語 หากทำได้เช่นนี้แล้วการประชุมที่หลายท่านอาจจะกังวลใจอยู่ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรที่น่าหนักใจมากนัก 心配する気持ちも楽になる。