เกณฑ์คงค้าง accrual basis 発生主義 กับ เกณฑ์เงินสด Cash basis 現金主義

ถ้าถูกถามว่า “คุณคิดว่างานของบัญชีมีอะไรบ้าง” 経理業務 คนส่วนหนึ่งก็อาจจะตอบว่า “ลงบัญชี” บ้าง “บันทึกบัญชี” บ้าง 計上 ซึ่งความหมายก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ และถ้าถามต่อว่าการบันทึกบัญชีจะต้องทำเมื่อไหร่ ก็ต้องมาตกลงกันก่อนว่าจะยึดหลักเกณฑ์อะไร ซึ่งตามหลักบัญชีจะมีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีด้วยกัน ๒ แบบคือ

 

  1. เกณฑ์คงค้าง accrual basis 発生主義
  2. เกณฑ์เงินสด Cash basis 現金主義

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจะขอยกตัวอย่างอธิบายดังนี้คือ

 

สมมุติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้บริการว่าจะมีการเรียกเก็บในทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ดังนั้นค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคมจะถูกเรียกเก็บในวันที่ ๑๐ เมษายน กรณีที่ผู้ใช้บริการ (บริษัท) บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างก็จะบันทึกค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคมเป็นค่าใช้จ่ายของเดือนมีนาคม แต่หากบันทึกบัญชีตามเกณฑ์เงินสดก็จะบันทึกค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคมเป็นค่าใช้จ่ายของเดือนเมษายนตามเดือนที่ชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าว

発生主義・現金主義

หากค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่มีความผันผวนมากจนเกินไปและมีการบันทึกค่าไฟฟ้าโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทุกเดือนก็จะสามารถสะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าในแต่ละปีออกมาได้อย่างถูกต้อง แต่หากมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างปีจะทำให้ไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงออกมาได้

พิกัดอัตราภาษีศุลกากร Tariff 関税

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ เป็นระบบการจำแนกประเภทสินค้ามากกว่า 98% ทั่วโลกตามโครงสร้างทางกฎหมาย มีที่มาและมีกฎเกณฑ์การจำแนกประเภทของสินค้าที่แน่นอน ได้นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดพิกัดศุลกากรและจัดเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศของกว่า 200 ประเทศและกลุ่มทางเศรษฐกิจ

 

ด้วยลักษณะการจำแนกที่เป็นรหัสสากล จึงทำให้การเทียบเคียงระหว่างภาษาตั้งแต่ ๒ ภาษาขึ้นไปสามารถทำได้ง่ายและมีความแม่นยำมาก อีกทั้งระบบดังกล่าวยังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆโดยหน่วยงานด้านศุลกากรของแต่ละประเทศ

 

ผมจึงได้จัดทำรายการคำศัพท์ภาษาไทย, อังกฤษและญี่ปุ่นที่อ้างอิงตามพิกัดอัตราภาษีศุลการขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นและเทียบเคียงภาษาอีกแหล่งดังนี้คือ

 

หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ตอนที่ 1 – 5)

SECTION I LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS

第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

ตอนที่ 1 สัตว์มีชีวิต
Chapter 1 Live animals

第1類 動物(生きているものに限る。)

ตอนที่ 2 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้
Chapter 2 Meat and edible meat offal
第2類 肉及び食用のくず肉

ตอนที่ 3 ปลา สัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตวน้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

Chapter 3 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

ตอนที่ 4 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปึก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

Chapter 4 Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

ตอนที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

Chapter 5 Products of animal origin, not elsewhere specified or included
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

 

หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช (ตอนที่ 6 -14)
SECTION II VEGETABLE PRODUCTS
第2部 植物性生産品

ตอนที่ 6 ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ

Chapter 6 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

ตอนที่ 7 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้
Chapter 7 Edible vegetables and certain roots and tubers
第7類 食用の野菜、根及び塊茎

ตอนที่ 8 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง
Chapter 8 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

ตอนที่ 9 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ
Chapter 9 Coffee, tea, maté and spices
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

ตอนที่ 10 ธัญพืช
Chapter 10 Cereals
第10類 穀物

ตอนที่ 11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี
Chapter 11 Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

ตอนท่ี 12 เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอตุสาหกรรม หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

Chapter 12 Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

ตอนที่ 13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ําเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช
Chapter 13 Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

ตอนที่ 14 วัตถุจากพืช ที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
Chapter 14 Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

 

หมวด 3 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทําแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช (ตอนที่ 15)
SECTION III ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

ตอนที่ 15 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทําแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช
Chapter 15 Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

 

หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ (ตอนที่ 16 – 24)
SECTION IV PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品

ตอนที่ 16 ของปรุงแต่ง จากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
Chapter 16 Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品\

 

ตอนที่ 17 น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล (ชูการ์คอนเฟกชันเนอรี)
Chapter 17 Sugars and sugar confectionery
第17類 糖類及び砂糖菓子

ตอนที่ 18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้
Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations
第18類 ココア及びその調製品

ตอนที่ 19 ของปรุงแต่ง จากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี
Chapter 19 Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

ตอนท่ี 20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช
Chapter 20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

ตอนที่ 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้
Chapter 21 Miscellaneous edible preparations
第21類 各種の調製食料品

ตอนที่ 22 เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู
Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar
第22類 飲料、アルコール及び食酢

ตอนที่ 23 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์
Chapter 23 Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

ตอนที่ 24 ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ
Chapter 24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品

 

หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ (ตอนที่ 25 – 27)
SECTION V MINERAL PRODUCTS
第5部 鉱物性生産品

ตอนที่ 25 เกลือ กํามะถัน ดิน และหิน วัตถุจําพวกปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์
Chapter 25 Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

ตอนท่ี 26 สินแร่ ตะกรัน และเถ้า
Chapter 26 Ores, slag and ash
第26類 鉱石、スラグ及び灰

ตอนที่ 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ํามันแร่และผลิตพภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่

Chapter 27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

 

หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (ตอนที่ 28 – 38)
SECTION VI PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

ตอนที่ 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีคาา ของโลหะจําพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป
Chapter 28 Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

ตอนที่ 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์
Chapter 29 Organic chemicals
第29類 有機化学品

ตอนที่ 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
Chapter 30 Pharmaceutical products
第30類 医療用品

ตอนท่ี 31 ปุ๋ย
Chapter 31 Fertilizers
第31類 肥料

ตอนที่ 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและอนพุันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งหมึก
Chapter 32 Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

ตอนที่ 33 เอสเซนเชยีลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย หรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)
Chapter 33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

ตอนที่ 34 สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ส่ิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกัน เพสต์สําหรับทําแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรม ซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก
Chapter 34 Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, “dental waxes” and dental preparations with a basis of plaster
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

ตอนที่ 35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาวเอนไซม์
Chapter 35 Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

ตอนที่ 36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด
Chapter 36 Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

ตอนที่ 37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์
Chapter 37 Photographic or cinematographic goods
第37類 写真用又は映画用の材料

ตอนที่ 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
Chapter 38 Miscellaneous chemical products
第38類 各種の化学工業生産品

 

หมวด 7 พลาสติก และของที่ทำด้วยพลาสติก ยางและของที่ทำด้วยยาง (ตอนที่ 39 – 40)
SECTION VII PLASTICS AND ARTICLES THEREOF; RUBBER AND ARTICLES THEREOF
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

ตอนท่ี 39 พลาสติก และของที่ทำด้วยพลาสติก
Chapter 39 Plastics and articles thereof
第39類 プラスチック及びその製品

ตอนที่ 40 ยางและของทําด้วยยาง
Chapter 40 Rubber and articles thereof

第40類 ゴム及びその製品

 

หมวด 8 หนังดิบ หนังฟอก หนังเฟอร์และของที่ทำด้วยหนังดังกล่าว เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะที่คล้ายกัน ของทําด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) (ตอนที่ 41 – 43)
SECTION VIII RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT)
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

ตอนที่ 41 หนังดิบ(นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก
Chapter 41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather

第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革

ตอนที่ 42 เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สําหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทําด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)
Chapter 42 Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk- worm gut)
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

ตอนที่ 43 หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว
Chapter 43 Furskins and artificial fur; manufactures thereof
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

 

หมวด 9 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้ ไม้ก็อกและ ของทําด้วยไม้ก็อก ผลิตภัณฑ์ทําด้วยฟาง ทําด้วยเอสพาร์โตหรือ วัตถุถักสานอื่นๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน (ตอนที่ 44 – 46)
SECTION IX WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL; CORK AND ARTICLES OF CORK; MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

ตอนที่ 44 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้
Chapter 44 Wood and articles of wood; wood charcoal
第44類 木材及びその製品並びに木炭

ตอนที่ 45 ไม้ก็อกและของทําด้วยไม้ก็อก
Chapter 45 Cork and articles of cork

第45類 コルク及びその製品

ตอนที่ 46 ผลิตภัณฑ์ทําด้วยฟาง ทําด้วยเอสพาร์โตหรือวัตถุจักสานอื่น ๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน
Chapter 46 Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

 

หมวด 10 เยื่อไม้หรือเยื่อไม้ที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) กระดาษและกระดาษแข็งและของทีทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง (ตอนที่ 47 – 49)
SECTION X PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD; PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES THEREOF
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品

ตอนที่ 47 เยื่อไม้หรือเยื่อไม้ที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)

Chapter 47 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
Chapter 48 Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

ตอนที่ 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน
Chapter 49 Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

 

หมวด 11 สิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ (ตอนที่ 50 – 63)
SECTION XI TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES
第11部 紡織用繊維及びその製品

ตอนที่ 50 ไหม
Chapter 50 Silk
第50類 絹及び絹織物

ตอนที่ 51 ขนแกะขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ
Chapter 51 Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

ตอนที่ 52 ฝ้าย
Chapter 52 Cotton
第52類 綿及び綿織物

ตอนที่ 53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ
Chapter 53 Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn
第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物

ตอนที่ 54 ใยยาวประดิษฐ์แถบและวัตถุทอประดิษฐที่คล้ายกัน
Chapter 54 Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials
第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品

ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์
Chapter 55 Man-made staple fibres
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物

ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทําด้วยสิ่งดังกล่าว
Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof
第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品

ตอนที่ 57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
Chapter 57 Carpets and other textile floor coverings
第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทําปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก
Chapter 58 Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

ตอนที่ 59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบหุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทําด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสําหรับใช้ในอุตสาหกรรม
Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品

ตอนที่ 60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物

ตอนที่ 61 เครื่องแต่งกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

ตอนที่ 62 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted
第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

ตอนที่ 63 ของทําด้วยสิ่งทอที่จัดทําแล้วอื่นๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทําด้วยสิ่ง ทอผ้าขี้ริ้ว
Chapter 63 Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

 

หมวด 12 รองเท้า เครื่องสวมศรีษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทําด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม รวมทั้งของทําด้วยผมคน (ตอนที่ 64 – 67)
SECTION XII FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品

ตอนที่ 64 รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว
Chapter 64 Footwear, gaiters and the like; parts of such articles
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

ตอนที่ 65 เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ
Chapter 65 Headgear and parts thereof
第65類 帽子及びその部分品

ตอนที่ 66 ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว
Chapter 66 Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

ตอนที่ 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จดเตรียมแล้ว และของทําด้วยขนดังกล่าวดอกไม้เทียมของทําด้วยผมคน
Chapter 67 Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

 

หมวด 13 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมทั้งแก้วและเครื่องแก้ว (ตอนที่ 68 – 70)
SECTION XIII ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; GLASS AND GLASSWARE
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品

ตอนที่ 68 ของทําด้วยหิน ปลาสเตอร์ซีเมนต์แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน
Chapter 68 Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials

第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

ตอนที่ 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก
Chapter 69 Ceramic products
第69類 陶磁製品

ตอนที่ 70 แก้วและเครื่องแก้ว
Chapter 70 Glass and glassware
第70類 ガラス及びその製品

 

หมวด 14 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาตหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่าโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทําด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปน์ (ตอนที่ 71)
Section XIV Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof;imitation jewelry; coin

第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

ตอนที่ 71 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาตหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่าโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทําด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปน์
Chapter 71 Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof;imitation jewelry; coin
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

 

หมวด 15 โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ (ตอนที่ 72 – 83)
Section XV Base metals and articles of base metal
第15部 卑金属及びその製品

ตอนที่ 72 เหล็กและเหล็กกล้า
Chapter 72 Iron and steel
第72類 鉄鋼(てっこう)

ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กและเหล็กกล้า
Chapter 73 Articles of iron and steel
第73類 鉄鋼(てっこう)製品

ตอนที่ 74 ทองแดงและของที่ทำด้วยทองแดง
Chapter 74 Copper and articles thereof
第74類 銅及びその製品

ตอนที่ 75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล
Chapter 75 Nickel and articles thereof
第75類 ニッケル及びその製品

ตอนที่ 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม
Chapter 76 Aluminium and articles thereof
第76類 アルミニウム及びその製品

ตอนที่ 78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว
Chapter 78 Lead and articles thereof
第78類 鉛及びその製品

ตอนที่ 79 สังกะสีและของด้วยทำสังกะสี
Chapter 79 Zinc and articles thereof
第79類 亜鉛及びその製品

ตอนที่ 80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก
Chapter 80 Tin and articles thereof
第80類 すず及びその製品

ตอนที่ 81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว
Chapter 81 Other base metals; cermets; articles thereof
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

ตอนที่ 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ
Chapter 82 Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal;parts thereof of base metal
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

ตอนที่ 83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ
Chapter 83 Miscellaneous articles of base metal
第83類 各種の卑金属製品

 

หมวด 16 เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว (ตอนที่ 84 – 85)
Section XVI Machinery and mechanical appliances; Electrical equipment; Parts thereof; Sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 84 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว
Chapter 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

ตอนที่ 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว
Chapter 85 ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

หมวด 17 ยานบก อากาศยาน ยานน้ํา และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง (ตอนที่ 86 – 89)
Section XVII VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品

ตอนที่ 86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือ รถราง และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สําหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด
Chapter 86 RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF;
RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALING EQUIPMENT OF ALL KINDS
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)

ตอนที่ 87 ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว
Chapter 87 VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

ตอนที่ 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว
Chapter 88 AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

ตอนที่ 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ํา
Chapter 89 SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES
第89類 船舶及び浮き構造物

 

หมวด 18 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ เครื่องดนตรี รวมท้้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว (ตอนที่ 90 – 92)
Section XVIII OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 90 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทําภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
Chapter 90 OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว
Chapter 91 CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF
第91類 時計及びその部分品

ตอนที่ 92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี
Chapter 92 MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品

 

หมวด 19 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว (ตอนที่ 93)
Section XIX ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
Chapter 93 ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

 

หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที่ 94 – 96)
Section XX MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES
第20部 雑品

ตอนที่ 94 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสําเร็จรูป
Chapter 94 FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

ตอนที่ 95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จําเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
Chapter 95 TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
Chapter 96 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES
第96類 雑品

 

หมวด 21 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ (ตอนที่ 97)
Section XXI WORKS OF ART, COLLECTORS’ PIECES AND ANTIQUES
第21部 美術品、収集品及びこつとう

ตอนที่ 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ
Chapter 97 WORKS OF ART, COLLECTORS’ PIECES AND ANTIQUES
第97類 美術品、収集品及びこつとう