เปลี่ยนโปรแกรมอีเมล์ให้เป็นพจนานุกรมออฟไลน์

สืบเนื่องจากปัญหาการสืบค้นข้อมูลในเพจล่ามอิสระซึ่งแต่เดิมเคยสามารถทำได้ในช่วงแรกๆที่เร่ิมใช้งาน ต่อมาในภายหลังการสืบค้นคำศัพท์ในเพจล่ามอิสระก็ไม่สามารถที่จะทำได้ จึงได้ทยอยคัดลอกข้อมูลบนเพจล่ามอิสระไปไว้ในบล็อคล่ามอิสระ แต่ก็ยังพบปัญหาว่าการทำงานในบางครั้งไม่สามารถที่จะออนไลน์ (เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) จึงเป็นที่มาของการคิดหาวิธีการสืบค้นคำศัพท์ในบล็อคล่ามอิสระแบบออฟไลน์

Search

เคยจำได้ว่าบล็อคล่ามอิสระที่ใช้บริการของ WordPress อยู่นั้นสามารถสมัครเพื่อที่จะรับข้อมูลผ่านทางอีเมล์ได้ด้วย จึงได้ลองสมัครโดยเข้าไปกรอกอีเมล์แอดเดรสที่ต้องการรับข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้นก็เป็นอันเรียบร้อย

Subscribe

และหลังจากที่ได้รับอีเมล์จากบล็อคล่ามอิสระแล้วก็ลองทำการสืบค้นโดยป้อนคำศํพท์ลงไปในช่องสืบค้นของโปรแกรมอีเมล์ที่ใช้งานอยู่ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังที่ท่านเห็น

E-mail

และนี่ก็คือพจนานุกรมหรือแหล่งความรู้ออฟไลน์จากล่ามอิสระครับ