รวมศัพท์เดือนมิถุนายน~กันยายน ๒๕๕๔

ชมพูพันทิพย์ 桃色凌霄花
เฟื่องฟ้า ブーゲンビリア
คริสติน่า オーストラリアフトモモ
ไทร ベンジャミン
ใบท้องแดง 青紫木(セイシボク)
ไทรยอดทอง カジュマル
เข็ม イクソラ・コッキネア

タフピッチ銅 TPC:Tough-Pitch Copper ทองแดงชนิดทัฟพิตช์

เตียงพยาบาล Hospital bed 休養ベッド

Hospital bed

จรรยาบรรณธุรกิจ Standards (Code) of conduct 行動規範

กระดูกนิ้วมือ Finger bones 指骨(しこつ) ประกอบไปด้วย
1.กระดูกนิ้วมือท่อนต้น Proximal phalanges 基節骨(きせつこつ)
2.กระดูกนิ้วมือท่อนกลาง Middle phalanges 中節骨(ちゅうせつこつ)
3.กระดูกนิ้วมือท่อนปลาย Distal phalanges 末節骨(まつせつこつ)

表彰者 ผู้มอบรางวัล
被表彰者 ผู้รับรางวัล (受賞者)

กระจกส่องมุม カーブミラー

カーブミラー

มึนกับภาษาญี่ปุ่นจริงๆ
危険源→Hazard อันตราย
危険有害要因→Hazard อันตราย
Lead and its compounds were the most frequently reported reproductive hazard at work.
鉛および鉛化合物は、労働における生殖機能への危険有害要因として、もっとも回答数が多かった。

ทุพลภาพ disabled 身体障害
he is permanently disabled
彼は、永久的な身体障害者である。
เขาเป็นผู้ทุพลภาพโดยถาวร

機能材料 วัสดุเฉพาะทาง Functional Materials

ジョッキ เหยือก (ตวงของเหลว) (measuring) jug は、液体用の容器のひとつ。日本語でいうジョッキは主にビールジョッキを指し、これは飲用口や注ぎ口を持たないため、むしろ mug (マグ)に近いものである。มิน่าละเวลาค้นหาในเน็ตโชว์มาแต่รูปแก้วเบียร์มีหูขนาดใหญ่

336244_214119258642077_4348712_o

企業情報 ข้อมูลบริษัท
คือข้อมูลบริษัทที่เป็นตัวเลข เช่น ผลประกอบการ เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้มักจะเป็นนักลงทุน โดยคำๆนี้ส่วนใหญ่จะทำให้สับสนกับคำว่า 会社概要 Company profile ข้อมูลโดยย่อของบริษัท หรือ ข้อมูลของบริษัทโดยสังเขป

危険警告標識 ป้ายเตือนอันตราย

314926_217256214995048_649789588_n

クレーンの手信号 สัญญาณมือสำหรับเครน

308096_225202347533768_886071499_n

ゴム製の減速帯 Rubber speed bump ยางชะลอความเร็ว

299982_225549457499057_1727454923_n

緊急用洗眼器 Emergency eyewash ที่ล้างตาฉุกเฉิน

321233_225603114160358_1037812707_n

安全帯=ベルトเข็มขัดนิรภัย+命綱(ランヤード)สายช่วยชีวิต

311713_225999790787357_1114640095_n

โฆษณา

รวมศัพท์เดือนมีนาคม~พฤษภาคม ๒๕๕๔

「鳥虫魚の眼」というのは
空からビジネス全体を俯瞰し状況を把握する「鳥の眼」、
地面から今の現状をつぶさに見る「虫の眼」、
時代の流れを読んでそれに合わせた戦略を考える「魚の眼」
この3つのことです。
การมองแบบนก, แมลงและปลา
[การมองแบบนก] คือ การเข้าถึงภาพรวมของธุรกิจดุจดังเ่พ่งมองจากท้องฟ้า
[การมองแบบแมลง] คือ การมองรายละเอียดของสภาพปัจจุบันจากพื้นดิน
[การมองแบบปลา] คือ การคิดกลยุทธ์ไปพร้อมกับการเปลี่ยนไปของยุคสมัย

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ตามที่ระบุไว้ใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ เทียบเคียงได้กับ
毒物劇物取扱責任者 ที่ระบุไว้ใน 毒物劇物取締法第8条1項3

ผู้ป่วยนอก 外来患者
ผู้ป่วยใน 入院患者

สันนิษฐานเบื้องต้นว่า… ⇒〜とまずは推定する。
ประโยคตัวอย่าง
十一世紀の末ころのものかとまずは推定される。
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นของที่อยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 11

ผลิตภาพ Productivity 生産性

  1. ผลิตภาพแรงงาน Labour productivity 労働生産性 จำนวนผลผลิตต่อแรงงาน 1 คนหรือต่อ 1 ชั่วโมงของการทำงาน
  2. ผลิตภาพทุน Capital productivity 資本生産性 จำนวนผลผลิตต่อเงินทุน 1 หน่วย
  3. ผลิตภาพการผลิตรวม Total factor productivity 全要素生産性 การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยการผลิตที่ใช้ เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี การปรับปรุงการบริหาร การพัฒนาคุณภาพของแรงงาน

นายจ้าง Boss 使用者
ลูกจ้าง Employee 労働者
นายจ้าง Employer 事業主

ผู้รับเหมาชั้นต้น First level contractor 元請契約者
ผู้รับเหมาช่วง Sub-contractor 下請契約者
สัญญาจ้าง 雇用契約

แคลคูลัส (Calculus) 微分積分学 แบ่งออกเป็น

  • แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ (Differential Calculus) 微分学
  • แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral Calculus) 積分学

รวมศัพท์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

แผนภาพของภาค Phase diagram 平衡図(へいこうず) ภาค (Phase) หมายถึง สวนของสารที่แตกตาง ซึ่งอาจเป็นความแตกตางของโครงสรางหรือสวนผสมหรือทั้งสองอยาง เพื่อที่สามารถบรรยายถึงโครงสรางของวัสดุไดเต็มที่ เราจึงเขียนแผนภาพที่แสดงวาเฟสอะไรบางในวัสดุซึ่งแปรตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความดัน และสวนผสมทังหมดสําหรับวัสดุซึ่งแตละเฟสอยูในสภาวะสมดุลยกับรอบๆ ตัวมัน แผนภาพเชนนี้เรียกกวา Phase Diagram

平衡図

 

โอกาสเพื่อปรับปรุง OFI:Opportunity for Improvement 改善機会

ค่าปรับปรุงที่ดิน Depreciation of Land Improvements 土地償却

ประแจเลื่อนคอม้า Adjustable angle wrenches モーターレンチ

Heat Exchange หรือ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (熱交換器) ซึ่งตัวของมันจะเป็น plate ซึ่งจะเป็นลักษณะช่องน้ำผ่านซิกเซ็กแบบฟันเลื่อยจากบนลงล่างมาประกบกันหลายแผ่นระหว่างแผ่นจะมีปะเก็นกันไม่ให้รั่วถึงกันได้