รวมศัพท์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

แผนภาพของภาค Phase diagram 平衡図(へいこうず) ภาค (Phase) หมายถึง สวนของสารที่แตกตาง ซึ่งอาจเป็นความแตกตางของโครงสรางหรือสวนผสมหรือทั้งสองอยาง เพื่อที่สามารถบรรยายถึงโครงสรางของวัสดุไดเต็มที่ เราจึงเขียนแผนภาพที่แสดงวาเฟสอะไรบางในวัสดุซึ่งแปรตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความดัน และสวนผสมทังหมดสําหรับวัสดุซึ่งแตละเฟสอยูในสภาวะสมดุลยกับรอบๆ ตัวมัน แผนภาพเชนนี้เรียกกวา Phase Diagram

平衡図

 

โอกาสเพื่อปรับปรุง OFI:Opportunity for Improvement 改善機会

ค่าปรับปรุงที่ดิน Depreciation of Land Improvements 土地償却

ประแจเลื่อนคอม้า Adjustable angle wrenches モーターレンチ

Heat Exchange หรือ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (熱交換器) ซึ่งตัวของมันจะเป็น plate ซึ่งจะเป็นลักษณะช่องน้ำผ่านซิกเซ็กแบบฟันเลื่อยจากบนลงล่างมาประกบกันหลายแผ่นระหว่างแผ่นจะมีปะเก็นกันไม่ให้รั่วถึงกันได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s