รวมศัพท์เดือนมีนาคม~พฤษภาคม ๒๕๕๔

「鳥虫魚の眼」というのは
空からビジネス全体を俯瞰し状況を把握する「鳥の眼」、
地面から今の現状をつぶさに見る「虫の眼」、
時代の流れを読んでそれに合わせた戦略を考える「魚の眼」
この3つのことです。
การมองแบบนก, แมลงและปลา
[การมองแบบนก] คือ การเข้าถึงภาพรวมของธุรกิจดุจดังเ่พ่งมองจากท้องฟ้า
[การมองแบบแมลง] คือ การมองรายละเอียดของสภาพปัจจุบันจากพื้นดิน
[การมองแบบปลา] คือ การคิดกลยุทธ์ไปพร้อมกับการเปลี่ยนไปของยุคสมัย

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ตามที่ระบุไว้ใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ เทียบเคียงได้กับ
毒物劇物取扱責任者 ที่ระบุไว้ใน 毒物劇物取締法第8条1項3

ผู้ป่วยนอก 外来患者
ผู้ป่วยใน 入院患者

สันนิษฐานเบื้องต้นว่า… ⇒〜とまずは推定する。
ประโยคตัวอย่าง
十一世紀の末ころのものかとまずは推定される。
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นของที่อยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 11

ผลิตภาพ Productivity 生産性

  1. ผลิตภาพแรงงาน Labour productivity 労働生産性 จำนวนผลผลิตต่อแรงงาน 1 คนหรือต่อ 1 ชั่วโมงของการทำงาน
  2. ผลิตภาพทุน Capital productivity 資本生産性 จำนวนผลผลิตต่อเงินทุน 1 หน่วย
  3. ผลิตภาพการผลิตรวม Total factor productivity 全要素生産性 การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยการผลิตที่ใช้ เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี การปรับปรุงการบริหาร การพัฒนาคุณภาพของแรงงาน

นายจ้าง Boss 使用者
ลูกจ้าง Employee 労働者
นายจ้าง Employer 事業主

ผู้รับเหมาชั้นต้น First level contractor 元請契約者
ผู้รับเหมาช่วง Sub-contractor 下請契約者
สัญญาจ้าง 雇用契約

แคลคูลัส (Calculus) 微分積分学 แบ่งออกเป็น

  • แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ (Differential Calculus) 微分学
  • แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral Calculus) 積分学

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s