รวมศัพท์เดือนมิถุนายน~กันยายน ๒๕๕๔

ชมพูพันทิพย์ 桃色凌霄花
เฟื่องฟ้า ブーゲンビリア
คริสติน่า オーストラリアフトモモ
ไทร ベンジャミン
ใบท้องแดง 青紫木(セイシボク)
ไทรยอดทอง カジュマル
เข็ม イクソラ・コッキネア

タフピッチ銅 TPC:Tough-Pitch Copper ทองแดงชนิดทัฟพิตช์

เตียงพยาบาล Hospital bed 休養ベッド

Hospital bed

จรรยาบรรณธุรกิจ Standards (Code) of conduct 行動規範

กระดูกนิ้วมือ Finger bones 指骨(しこつ) ประกอบไปด้วย
1.กระดูกนิ้วมือท่อนต้น Proximal phalanges 基節骨(きせつこつ)
2.กระดูกนิ้วมือท่อนกลาง Middle phalanges 中節骨(ちゅうせつこつ)
3.กระดูกนิ้วมือท่อนปลาย Distal phalanges 末節骨(まつせつこつ)

表彰者 ผู้มอบรางวัล
被表彰者 ผู้รับรางวัล (受賞者)

กระจกส่องมุม カーブミラー

カーブミラー

มึนกับภาษาญี่ปุ่นจริงๆ
危険源→Hazard อันตราย
危険有害要因→Hazard อันตราย
Lead and its compounds were the most frequently reported reproductive hazard at work.
鉛および鉛化合物は、労働における生殖機能への危険有害要因として、もっとも回答数が多かった。

ทุพลภาพ disabled 身体障害
he is permanently disabled
彼は、永久的な身体障害者である。
เขาเป็นผู้ทุพลภาพโดยถาวร

機能材料 วัสดุเฉพาะทาง Functional Materials

ジョッキ เหยือก (ตวงของเหลว) (measuring) jug は、液体用の容器のひとつ。日本語でいうジョッキは主にビールジョッキを指し、これは飲用口や注ぎ口を持たないため、むしろ mug (マグ)に近いものである。มิน่าละเวลาค้นหาในเน็ตโชว์มาแต่รูปแก้วเบียร์มีหูขนาดใหญ่

336244_214119258642077_4348712_o

企業情報 ข้อมูลบริษัท
คือข้อมูลบริษัทที่เป็นตัวเลข เช่น ผลประกอบการ เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้มักจะเป็นนักลงทุน โดยคำๆนี้ส่วนใหญ่จะทำให้สับสนกับคำว่า 会社概要 Company profile ข้อมูลโดยย่อของบริษัท หรือ ข้อมูลของบริษัทโดยสังเขป

危険警告標識 ป้ายเตือนอันตราย

314926_217256214995048_649789588_n

クレーンの手信号 สัญญาณมือสำหรับเครน

308096_225202347533768_886071499_n

ゴム製の減速帯 Rubber speed bump ยางชะลอความเร็ว

299982_225549457499057_1727454923_n

緊急用洗眼器 Emergency eyewash ที่ล้างตาฉุกเฉิน

321233_225603114160358_1037812707_n

安全帯=ベルトเข็มขัดนิรภัย+命綱(ランヤード)สายช่วยชีวิต

311713_225999790787357_1114640095_n

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s