ปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๒ 2012年第二四半期

商流とは、生産から販売・消費までの商品の流れのこと。
ช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำให้สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ ผลิตไปถึงมือของผู้บริโภค
Commercial distribution

人間の考えは最初四角なんだけどそれがだんだん丸くなっていく。
ความคิดของคนเราตอนแรกก็มีเพียงแต่ไม่กี่เหลี่ยมแต่พอเวลาผ่านไปเร่ิมเข้าใจและยอมรับอะไรได้มากขึ้นเหลื่ยมที่ว่ามันก็จะเพ่ิมขึ้นจนกลายเป็นวงกลม
คำคมดีๆจากลุงโย

土地測量士 Land surveyor นายช่างรังวัดที่ดิน
รังวัด หมายความว่า
ก. สํารวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน; (กฎ) วัดปักเขตและทําเขต จดหรือคํานวณเนื้อที่เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน.
ช่างรังวัด Assistant Land Surveyor
นายช่างรังวัด Land Surveyor
วิศวกรรังวัด Land Survey Engineer

ボールタップ float valve วาล์วลูกลอย

สารเดี่ยว Substance 化学物質
ธาตุหรือสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติหรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ ท้ังน้ีรวมถึงสารเติมแต่งท่ีจําเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเด่ียวหรือสารเจือปนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถึงสารตัวทําละลายท่ีสามารถแยกออกมาจากสารเด่ียวได้โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว
สารผสม Mixture 化学混合物
สารผสมหรือสารละลายท่ีประกอบด้วยสารเด่ียวสองชนิดหรือมากกว่าที่ไม่ทำปฏิกิริยาต่อกัน

中和点 End point จุดยุติ

作業安全分析 JSA:Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

非常口誘導灯 (illuminated) emergency exit signs ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

棚卸計算法 Periodic Inventory System ระบบบัญชีสินค้าวันสิ้นงวด

継続記録法 Perpetual Inventory System ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

源泉徴収税 Withholding Tax ภาษีหักณ.ที่จ่าย

そんな事に時間をかけてもしょうがない。
หมดเวลาไปกับเรื่องเช่นนั้นเปล่าประโยชน์
ความหมาย คือ ควรจะหาวิธีการทำงานที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า

「やってみせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ」
自分でやって、お手本を見せ、容易にできると思わせる
ลองทำด้วยตนเอง ทำเป็นตัวอย่างให้ดู ทำให้คิดว่าสามารถทำได้โดยง่าย
言って聞かせて、納得させ、なんとかやらせてみる
พูดและรับฟัง จนเป็นที่ยอมรับ แล้วจึงให้ลองทำดู
ほめて、いい気分にさせ、その気にさせる
กล่าวคำชมเชย เพื่อให้รู้สึกดี และมีใจที่อยากจะทำ

まだしも rather, better ยังดีกว่า

工具台車 Workshop hand cart รถเข็นเครื่องมือช่าง

セレクターレバー(シフトレバー、レバコン)Selector lever (shift console, control unit)

床用配線モール Floor duct รางเก็บสายแบบวางพื้น

非常灯 emergency light ไฟฉุกเฉิน

パイプレンチ Pipe wrench ประแจคอม้า

光輝焼鈍 bright annealing การอบอ่อนสำหรับผิวมันเงา

救急車 ambulance รถพยาบาล

ガラステープ glass tape เทปใยแก้ว

脚立 บันไดพาด Step ladder
階段工(ステップラダー) บันไดพับ Step ladder

土壇場 Last moment ช่วงวินาทีสุดท้าย

足場 Scaffolding นั่งร้าน

定時株主総会 (Annual General Meeting: AGM) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
臨時株主総会 (Extraordinary General Meeting: EGM) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

廃棄物 Waste สิ่งปฏิกูล, มูลฝอย
廃棄物処理法
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ผู้ปิดทองหลังพระ
仏像の背中に金箔をはる王様

เคยสังเกตุไหมว่าเวลาที่ลูกค้าญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมโรงงาน สิ่งที่มักจะดูเป็นอย่างต้นๆเลยก็คือ ผังองค์กร ของบริษัทนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมติดไว้บริเวณประชาสัมพันธ์ของบริษัท เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราเริ่มทำงานกับบริษัทใดอย่างน้อยก็ควรจะรู้จักบุคคลากรที่ดูแลแต่ละหน่วยงานในบริษัทนั้นด้วยเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น ในลักษณะเดียวกันงานล่ามก็ควรจะนำเอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะท่านที่เป็นล่ามมือใหม่หรือกำลังจะเป็นล่าม ดังนั้นในวันนี้ก็จะเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อแผนกหลักๆที่มักจะมีในองค์กรต่างๆดังนี้คือ
人事 บุคคล
総務 ธุรการ
経理 บัญชี
財務 การเงิน
購買 จัดซื้อ
営業 ขาย
製造 ผลิต
技術 วิศวกรรม
生産管理 ควบคุมการผลิต
品質管理 ควบคุมคุณภาพ
品質保証 ประกันคุณภาพ
保全 ซ่อมบำรุง
安全 ความปลอดภัย
環境 สิ่งแวดล้อม

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า トヨタ生産方式 ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบการผลิตที่ดีเป็นที่ยอมรับของหลายบริษัทและประกอบไปด้วยระบบย่อยหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ ระบบคัมบัง かんばん方式 ที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน หลักการของระบบดังกล่าวตามความเข้าใจส่วนบุคคลประกอบไปด้วย 2 เรื่องคือ 1.การไหลของสิ่งของ ものの流れ 2.การไหลของข้อมูล 情報の流れ โดยมีหลักเกณฑ์ว่าทั้งสิ่งของและข้อมูลจะต้องไหลไปพร้อมกันและไม่ไปหยุดชะงัก 停滞 ณ.ที่ใดที่หนึ่งมากหรือนานจนเกินไป สำหรับโรงงานผู้ที่จะช่วยให้ข้อมูลไหลได้อย่างราบรื่นได้แก่ หัวหน้างาน เป็นต้น ซึ่งล่ามนั้นก็อาจจะมีบทบาทในลักษณะเดียวกันคือช่วยให้เกิดการไหลลื่นของข้อมูลระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น เพื่อให้งานไม่เกิดการหยุดชะงักเช่นกัน

消火栓 fire hydrant หัวก๊อกน้ำดับเพลิง

あなたの(お話の)主語は何ですか?เป็นคำพูดจากชาวญี่ปุ่นที่มักจะได้ยินบ่อยเมื่อการสนทนาระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเริ่มสะดุดเนื่องจากชาวญี่ปุ่นไม่เข้าใจว่าชาวไทยต้องการสื่อถึงเรื่องอะไร ซึ่งถ้าแปลออกไปตรงตัวว่า “ประธานของคุณคืออะไร” ชาวไทยก็อาจจะงงซักพักและสวนกลับมาได้ว่า “คุณก็ทำงานที่เดียวกับผมยังไม่รู้หรือว่าประธานบริษัทชื่ออะไร” ทีนี้ก็เป็นเรื่องสิครับ เอ้าไม่เป็นไรงั้นถามใหม่ก็ได้ “คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับ” นั้นแหละถึงจะร้อง อ๋อ なるほど แล้วจึงคุยกันรู้เรื่อง
เหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้รู้ว่าเวลาสนทนาควรจะระบุประธาน (ของประโยค) ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร ไม่ใช้เพียงการสนทนาเท่านั้น เวลาเขียนเอกสารก็ควรจะนำเอาหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันเนื่องจากกรณีของการแปลเอกสารอาจจะไม่มีโอกาสได้ยืนยันกลับไปในทันทีเหมือนกันการล่าม

นอกจาก ผังองค์กร 組織図 ที่จะพบเห็นได้บริเวณประชาสัมพันธ์ของโรงงานแล้วสิ่งอื่นที่เราอาจจะพบเห็นได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 製品 หรือ ข้อมูลโดยสังเขป 会社概要 ของโรงงานนั้น เป็นต้น ในข้อมูลดังกล่าวก็อาจจะประกอบไปด้วย พื้นที่ 面積, วันที่ก่อตั้ง 創立日, เครื่องจักร 機械, จำนวนพนักงาน 従業員人数, ลูกค้า 顧客 และข้อมูลส่วนอื่นๆเพื่อบ่งบอกถึงศักยภาพของโรงงานนั้นๆ ล่ามเองก็คงจะถูกถามคำถามที่เกี่ยวกับศักยภาพด้วยเช่นกันตอนสัมภาษณ์งาน เช่น
๐ พิมพ์ไทยญี่ปุ่นได้นาทีละกี่คำ
๐ พูดภาษาอะไรได้บ้าง ดีแต่ไหน
๐ ทำงานล่วงเวลา 残業 ได้หรือเปล่า
แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงคือ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงาน

取締役会招集通知書 Board of Directors’ meeting invitation letter หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท

バックサポートベルト back support belt เข็มขัดพยุงหลัง

จากประสพการณ์ในการทำงาน นอกจากการตรวจทานเอกสารที่ตนเองแปลแล้ว ก็ยังได้มีโอกาสตรวจทานเอกสารที่ผู้อื่นแปลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะน้องที่เป็นล่ามน้องใหม่ มีไม่น้อยที่อ่านไปแล้วก็งงในประโยคที่เขียนมาโดยอาจจะแบ่งได้หลายกรณี เช่น
1.แปลไทยโดยใช้หลักไวยากรณ์ญี่ปุ่น
2.แปลไทยเป็นญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร
สำหรับข้อ 2 นั้นพอตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นฉบับภาษาไทยก็ต้องร้องว่า なるほど ก็มันผิดปกติมาตั้งแต่ต้นฉบับแล้วจะแปลให้รู้เรื่องได้นี่ก็คงต้องใช้ทักษะกันพอสมควร แต่ดูแล้วคงไม่เข้าท่า อย่างกระนั้นเลยตรวจแก้มันทั้งภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกันเลย
จากการตรวจทานภาษาไทยก็พบว่าส่วนใหญ่ที่ต้นฉบับเขียนไมรู้เรื่องเนื่องจากมุมมองต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ต้องการจะสื่อนั้น ไม่สามารถที่จะสื่อถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือประเด็นได้ เช่น
1.การระบุแบบเฉพาะเจาะจง
ต้องการซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อเป๊ปซี่แบบแช่เย็น ในขณะที่ในร้านค้ามีขายอยู่หลายยี่ห้อทั้งแบบแช่เย็นและไม่แช่เย็น แต่ดันไปบอกว่า “ขอเป๊บซี่ขวดหนึ่ง”
2.การระบุสถานภาพที่ถูกต้อง
ต้องการถังเปล่ามาเปลี่ยนกับถังใบเดิมที่เต็มอยู่ แต่กลับบอกไปว่า “ไปหยิบถังใบใหม่มาซิ” คนที่รับคำสั่งไปก็หยิบถัง แต่เข้าใจว่าต้องเป็นถังใหม่ แทนที่จะหยิบถังเปล่าที่เก่ามากลับไปหยิบถังที่เพิ่งซื้อมาใหม่กิ๊กเลยแต่มีน้ำอยู่ข้างในเต็มเลย
วันหลังก่อนแปลไทยเป็นญี่ปุ่น สงสัยต้องแปลไทยให้เป็นไทยก่อนซะแล้ว!!!

事業生命保険 business insurance การประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ
事業生命保険とは、事業保険ともいいます。
企業などの法人が事業活動を維持する目的で、自社の経営者や従業員を被保険者として加入する保険のことを指します。その目的によって、経営者保険、厚生保険、退職金保険などに分類されます。
การเอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองธุรกิจหรืออาชีพ สำหรับความเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการถึงแก่กรรมของบุคคลสำคัญหรือ หุ้นส่วนในธุรกิจหรืออาชีพ

ในการล่ามให้กับลูกค้าหลายรายที่ผ่านมาก็พอจะจำแนกลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ตามความความต้องการของลูกค้าได้ดังนี้คือ
1.แบบแปลยังไงก็ได้ ขอให้คุยกันรู้เรื่อง ผมเชื่อใจคุณ
お任せします。
2.แบบฟังมายังไง ก็จงแปลไปยังงั้น เพราะล่ามมีหน้าที่ฟังแล้วก็พูดเท่านั้น
取りあえず聞いたことを翻訳してくれ。
แต่ก็มีหลายครั้งที่แปลในลักษณะที่คิดก่อนแปลว่าจะเรียบเรียงคำพูดยังไงให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายที่สุด ซึ่งทำให้ลูกค้าประเภทที่ 2 หงุดหงิดและเข้าใจผิดคิดว่าล่ามไม่ยอมแปลตามที่ได้ยินมา และพยายามที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิด สุดท้ายคุยกันไปหลายประโยค แต่ก็ไม่เข้าใจกันและหาข้อสรุปไม่ได้
จึงได้แนะนำไปว่า “เอางี้ไหมผมมีวิธีจัดการกับปัญหาของคุณได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องแปลตามวิธีของผมนะ” ลูกค้าจึงตอบตกลง จากนั้นก็แปลโดยนำข้อความที่ได้ยินมา ทำการแบ่งเป็นส่วนๆ จากนั้นก็นำมาเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง(時間軸に沿って並べ替える)แล้วจึงแปลออกไป
ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นและใช้เวลาสนทนาน้อยลง หลังจากสนทนาเสร็จลูกค้าก็มาถามว่า “คุณทำยังไง” ก็เลยตอบไปว่า “ผมไม่ได้เสริมเพิ่มเติมอะไรเพียงแต่จัดข้อความมาเรียงสลับที่กันใหม่เหมือนกับการ Remix เพลงนั้นแหละครับ” ลูกค้าก็เลยพูดว่า なるほど!!!

カラーコーン traffic cone กรวยยางจราจร
ロードコーン(Road cones)とは道路や工事現場などの規制や区分けを目的として置かれる高さ約70cm前後の円錐(Cone)形の保安器具である。パイロン(Pylons)、三角コーン、ラバーコーンなどともいう。日本ではカラーコーンの呼称も一般的に用いられるが、セフテック株式会社の登録商標となっている。

ハトメパンチ eyelet punch เครื่องเจาะและย้ำตาไก่

タイヤトレッド、タイヤ踏み面 tyre tread, tire tread ดอกยาง
車のタイヤの滑り止めのための溝模様
the tread pattern on a tire, which is to prevent the tire from slipping
ลักษณะที่เป็นร่อง (ของดอกยาง) ช่วยป้องกันไม่ให้ยางลื่น
トレッド(tread)とはタイヤの構造のうち、地面と接触する部分を指す。一般的にタイヤのトレッドはゴムで構成され、トレッドが道路に接触する事で摩擦力によってエンジンから発生した動力を地面に伝える。 トレッドにはしばしばその車輪の摩擦性能(トラクション性能)を制御する為の溝が刻まれる。この溝はグルーブと呼び、グルーブによって描かれた紋様をトレッドパターン(tread pattern)若しくはパターン(pattern)と呼ぶが、この紋様やグルーブ自体がトレッドとして誤認されている事も多い。グルーブによって描き出され独立した接地面を持つ部分をブロックと呼び、ブロックに施された裂け目状の切り込みをサイプと呼ぶ。

角パイプ rectangular steel tube เหล็กกล่อง

回答納期 と 納期回答 ดูผิวเผินตามตัวอักษระอาจจะไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน แต่ถ้าดูในแง่ของความหมายแล้วจะรู้ทันทีว่าเป็นคนละเรื่องคือ
回答納期 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้คือ
คำนาม 納期 แปลว่า กำหนดการส่งมอบ
ส่วนขยาย 回答 แปลว่า การตอบ
แปลว่า ต้องตอบภายในเมื่อไหร่
ส่วนใหญ่ใช้กับกรณีที่มีการพูดคุยแต่หาข้อสรุปไม่ได้ จึงต้องมีการตกลงกันว่าจะได้ข้อสรุปและให้คำตอบได้ภายในเมื่อไหร่ เป็นต้น
納期回答 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้คือ
คำนาม 回答 แปลว่า การตอบ
ส่วนขยาย 納期 แปลว่า กำหนดการส่งมอบ
แปลว่า การตอบเรื่องกำหนดการส่งมอบ
ส่วนใหญ่จะใช้กับเรื่องการส่งมอบสินค้าหรือบริการ กล่าวคือเมื่อตกลงที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการแล้ว ก็จะมีการคุยกันต่อว่าจะสามารถส่งสินค้าหรือมาให้บริการได้เมื่อไหร่ เป็นต้น

①短絡 ไฟฟ้าลัดวงจร
電気回路中の2点が異常状態として、直接電気的につながること。
②地絡 ไฟช็อตลงกราวน์
大地に対して電位を有する電気回路の一部が異常状態として、大地に電気的につながること。
③接地 ต่อสายดิน
大地に対して電気回路の一部を、大地に電気的につなげること。
④漏電 ไฟรั่ว
本来の電気回路の一部が異常状態として、本来の電気回路以外が構成され、電流が漏れること。

四苦八苦(しくはっく)ทุกข์
とは、仏教における苦しみの分類。
根本的な苦しみを生(เกิด 生まれる)・老(แก่ 老いる)・病(เจ็บ 病む)・死(ตาย 死ぬ)の四苦とし、四苦に加え、
愛別離苦(あいべつりく) – 愛する者と別離する苦しみ
ทุกข์จากการพลัดพรากจากของที่รัก
怨憎会苦(おんぞうえく) – 怨み憎んでいる者に会う苦しみ
ทุกข์จากการพบกับผู้ที่เกลียดชัง
求不得苦(ぐふとくく) – 求める物が得られない苦しみ
ทุกข์จากความผิดหวัง, ความอยาก
五蘊盛苦(ごうんじょうく) – あらゆる精神的な苦しみ
ทุกข์จากการยึดติดในขันธ์ทั้ง 5
の四つを合わせて八苦と呼ぶ。

เฟือง gear 歯車
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกำลังในระยะสั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความปลอดภัย ชนิดของเฟืองมีดังนี้
1. เฟืองตรง Spur Gears 平歯車
2. เฟืองสะพาน Rack Gears ラック歯車
3. เฟืองวงแหวน Internal Gears 内ば歯車
4. เฟืองเฉียง Helical Gears はすば歯車
5. เฟืองเฉียงก้างปลา Herringbone Gears やまば歯車
6. เฟืองดอกจอก Bevel Gears かさ歯車
7. เฟืองตัวหนอน Worm Gears ねじ歯車
8. เฟืองเกลียวสกรู Spiral Gears ねじれ歯車

定性分析 qualitative analysis การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ต้องการทราบค่าปริมาณออกมาเป็นตัวเลข แค่ให้รู้ว่ามีสารที่สนใจอยู่หรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงลักษณะเฉพาะของสาร เช่น สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี หมู่ฟังก์ชันต่างๆ โครงสร้างทางเคมี เป็นต้น
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างง่ายมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย อย่างเช่น test kit หรือ spot test ต่างๆ ที่ใช้ทดสอบเบื้องต้น เพื่อเลือก sample ที่ให้ผล positive ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่มีความถูกต้องสูงขึ้น เช่น การทดสอบการเสพยาเสพติด ผู้ขับขี่ที่ดื่มสุรา การทดสอบสารต้องห้ามในอาหาร การทดสอบโรคบางอย่าง เป็นต้น
定量分析 quantitative analysis การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ショアリング Shoring การค้ำยันสินค้าภายในตุ้คอนเทนเนอร์ (ศัพท์แสลง : การชอร์ตู้)
木材や角材などを用いて、貨物がコンテナの中で動かないように固定(又は固縛)することをいう。

輸出コンテナ取扱貨物 FCL:Full Container Load คือ การส่งสินค้าแบบเหมาตู้ สินค้าเป็นของผู้ส่งเพียงรายเดียวโดยขนาดตู้แบ่งเป็น 20 FT STD, 40 FT STD ,40 FT HQ

コンテナ混載貨物 LCL:Less than Container Load คือ การส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้โดยมีเจ้าของสินค้าหลายๆ ราย เนื่องจากเจ้าของสินค้าแต่ละรายอาจมีสินค้าคนละไม่มาก ดังนั้น Freight Forwarder จึงรวบรวมสินค้าแล้วใส่ตู้รวมกัน

希ガス noble gas แก๊สเฉื่อย
ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ได้แก่ ฮีเลียม (He), นีออน (Ne), อาร์กอน (Ar), คริปทอน (Kr), ซีนอน (Xe) และเรดอน (Rn) ธาตุหมู่นี้อาจเรียกว่า แก๊สเฉื่อย เนื่องจากธาตุในหมู่ 8A จะมีสถานะเป็นแก๊สที่ระดับอุณหภูมิและความดันปกติ และเป็นธาตุที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่ำ มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ครบ 8 อยู่แล้ว จึงยากต่อการสูญเสียหรือรับอิเล็กตรอนเพิ่ม มีลักษณะเป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้เล็กน้อย นิยมใช้ในการบรรจุลงในบริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น
๐ ฮีเลียม (He) เป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ จึงนิยมใช้บรรจุในบอลลูนหรือลูกโป่งสวรรค์ ใช้ผสมกับแก๊สออกซิเจนในถังสำหรับผู้ที่จะลงไปทำงานใต้ทะเล หรือสำหรับนักประดาน้ำ นอกจากนี้ยังมีการใช้ฮีเลียมเหลวซึ่งมีจะเดือดต่ำมากเป็นสารสำหรับหล่อเย็น
๐ นีออน (Ne) เป็นแก๊สเฉื่อยที่ไม่มีสี และยากต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีใด ๆ นิยมใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาให้แสงสีส้มแดง
๐ ซีนอน (Xe) ซีนอนเป็นธาตุที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น พบเพียงเล็กน้อยในบรรยากาศ เป็นแก๊สที่มีฤทธิ์เป็นยาสลบ นิยมใช้บรรจุในหลอดไฟส่องหน้าแบบ HID (High Intensity Discharged) ให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง
๐ อาร์กอน (Ar) ใช้เป็นแก๊สบรรจุในหลอดไฟ เพื่อให้ไส้หลอดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาให้แสงสีม่วงน้ำเงิน

感知装置 (Smoke, Heat) Detector อุปกรณ์ตรวจจับควัน
จัดเป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ต้นกําเนิดของ สัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือ เรียกกันว่า อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) จะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบไอออนไนเซชั่น (Ionization Smoke Detector) กับอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบโฟโต้อิเลคตริก (Photoelectric Smoke Detector) แต่ Ionization Smoke Detector จะใช้สารกัมมันตภาพรังสี Americium 241 เป็น Energy Source ในการ Ionization ทำให้จะต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎระเบียบ ของทางราชการก่อน จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์สินค้าชนิดนี้ ดังนั้นผู้จำหน่าย Smoke Detector ส่วนใหญ่จึงนิยมนำเข้ามาจำหน่ายเฉพาะแต่อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ Photoelectric ถ้าจะเปรียบเทียบการตรวจจับของระบบทั้ง 2 แบบ ต้องบอกว่าแบบ Ionization Smoke Detector นั้น จะจับควันประเภทที่ลุกไหม้เป็นเปลวไฟอย่างรวดเร็ว (Fast Fire) ได้เร็วมากกว่า Photoelectric Detector เพราะแบบ Ionization Smoke Detector ทำขึ้นมาให้เหมาะสำหรับจับควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เกิดเปลวไฟขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดอณูขนาดเล็ก ประมาณ 0.01 ถึง 0-3 Micron ส่วนในแบบ Photoelectric Smoke Detector นั้น เหมาะสำหรับจับควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้อย่างช้าๆโดยมีอณูที่ขนาด 0.3 ถึง 10 Micron ทั้งนี้ ทั้งนั้น Smoke Detector ทั้ง 2 แบบ สามารถจับควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งสองได้ เช่นเดียวกัน จะต่างกันก็ตรงที่ เวลาในการตอบสนองต่อควันไฟแต่ละชนิด เท่านั้น แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์แบบ Photoelectric Smoke Detector ได้มีการพัฒนา เพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้เพิ่ม Heat Detector แบบ Rate of Rise (ROR) กับ Fixed Temperature เข้าไปในตัว Photoelectric Smoke Detector ทำให้ในตัว Smoke Detector นั้นจะจับความร้อนได้ และวงจรภายในจะสั่งให้ Smoke Detector ปรับค่าตัวเองให้ไวขึ้น สามารถจับควันที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่า การตรวจจับควันในสภาวะปกติ ซึ่งจะสามารถชดเชยจุดด้อย ของมันได้ จึงสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการเกิดเพลิงไหม้ทั้งแบบที่ค่อยๆ ลามช้าๆ และเพลิงไหม้ประเภทเกิดเปลวขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเรียกอุปกรณ์นี้ว่า แบบ Photoelectric Smoke & Heat Detector

チェントング ประแจจับท่อแบบโซ่ เป็นต้น

ウエス Waste เศษผ้า (เย็บวน)

1992年国家環境保全推進法
The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

シュレッダー shredder เครื่องย่อยกระดาษ (เครื่องทำลายเอกสาร)

ในการสมัครเข้าไปเป็นล่ามในบริษัทนั้นบางครั้งอาจจะระบุได้ว่าไปเป็นล่ามประจำแผนกใด แต่หลายคร้งก็พบว่าบริษัทรับสมัครเข้าไปเป็นล่ามโดยที่ไม่ได้ระบุว่าให้ไปเป็นล่ามให้กับแผนกใด ดังนั้นล่ามจึงจำเป็นที่จะรู้งานของแผนกต่างๆไว้อย่างคร่าวๆ โดยแผนกแรกที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้และล่ามทุกคนต้องเจอคือ แผนกบุคคล 人事課 ครับ สำหรับที่เกี่ยวกับแผนกบุคคลที่จะแนะนำคือ
1.採用 การสรรหาว่าจ้าง
2.雇用 การจ้างงาน
3.解雇 การเลิกจ้าง
4.使用者 นายจ้าง
5.労働者 ลูกจ้าง
6.残業 การทำงานล่วงเวลา
7.休日出勤 การทำงานในวันหยุด
8.遅刻 การมาสาย
9.無断欠勤 การขาดงาน (โดยไม่มีการติดต่อ)
10.面接 การสัมภาษณ์งาน

หลังจากที่คุณผ่านการปฐมนิเทศไปแล้วก็จะถูกพาไปแนะนำตัว 紹介 ทั่วทั้งบริษัท ช่วงนี้เองที่จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้มีโอกาส 機会 ในการทำความรู้จักกับพนักงานในแผนกต่างๆรวมถึงแผนกที่คุณจะต้องไปสังกัด 所属 แต่ก็มีหลายบริษัทที่นิยมจะให้ล่ามไปสังกัดกับแผนกธุรการ 総務課 และให้ล่ามไปปฏิบัติงานตามแผนกต่างๆที่ร้องขอมา 要求 ดังนั้นจึงขอแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับแผนกธุรการดังต่อไปนี้คือ
1.リーシング การเช่าซื้อ
2.航空券(エアチケット) ตั๋วเครื่องบิน
3.事務用品 ของใช้สำนักงาน
4.応接室 ห้องรับรอง
5.(車の) 手配 การจัดหา (รถยนต์)
6.受付 ประชาสัมพันธ์
7.来客 ลูกค้าที่มาบริษัท
8.印紙 อากรแสตมป์
9.医務室 ห้องพยาบาล
10.健康診断 การตรวจสุขภาพ

หลังจากที่บริษัทตอบตกลงที่จะรับคุณเข้าทำงานแล้ว 採用確定 วันแรกที่คุณเร่ิมมาทำงาน 入社日 บริษัทส่วนใหญ่จะมีการปฐมนิเทศ オリエンテーション ให้กับพนักงานใหม่ 新入社員 เช่นคุณ หนึ่งในหัวข้อที่บริษัทส่วนใหญ่จะบรรจุลงไปในการปฐมนิเทศก็คือ การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย 安全教育 หากเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ก็อาจจะมีหน่วยงานด้านความปลอดภัย 安全部門 เป็นผู้ให้ความรู้ หรือหากบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่มากก็อาจจะถูกดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า จป. 安全管理責任者 ดังนั้นในครั้งนี้ก็จะขอแนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยดังนี้คือ
1.危険予知訓練 KYT การฝึกการพยากรณ์อันตราย
2.インシデント อุบัติการณ์
3.事故 อุบัติเหตุ
4.ヒヤリハット เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (เฉียด)
5.安全保護具 PPE อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
6.労働災害(労災)อุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
7.騒音 เสียงดังรบกวน
8.発生源 แหล่งกำเนิด
9.健康管理 การดูแลสุขภาพ
10.通勤 การเดินทางไปมาระหว่างที่พักและที่ทำงาน

พอเร่ิมคุ้นเคยกับการทำงานในบริษัทได้ไม่นาน ก็ถูกมอบหมายภาระกิจใหม่คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมจัดทำระบบบริหารคุณภาพ 品質マネジメントシステム เนื่องจากบริษัทจะมีลูกค้ารายใหม่ที่เป็นผู้ผลิตชิ่้นส่วนยานยนต์ 車載部品 จึงต้องขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/TS16949 規格 ในการจัดทำระบบก็จะมีการจัดทำเอกสาร 文書作成 เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากมีระยะเวลาไม่มากจึงต้องนำเอกสารที่ใช้อยู่แล้วในบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นมาแปลและปรับให้เข้ากับที่บริษัท จึงต้องมีล่ามมาช่วยแปลเอกสารเป็นการเฉพาะกิจโดยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 文書管理担当者 ที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1.要求事項 ข้อกำหนด
2.管理文書 เอกสารควบคุม
3.改廃 การแก้ไขและยกเลิก
4.品質方針 นโยบายคุณภาพ
5.品質目標 เป้าหมายคุณภาพ
6.マネジメントレビュー การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
7.品質内部監査 IQA การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
8.不適合 NC สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.所見 finding สิ่งที่ตรวจพบ
10.是正 การแก้ไข

忙しくて時間がないことは理由にならないので
คำว่า ยุ่งไม่มีเวลาไม่ใช่เหตุผล ดังนั้น…
ขอบคุณคำคมจาก มิสเตอร์เอ็ม ครับ

วันก่อนมีน้องที่ทำงานในไลน์ผลิตมาถามผมว่า “พี่ทำไมเวลาพี่แปลแล้วผมเห็นพี่จดไม่หมดละครับ” ก็เลยอธิบายน้องไปว่าในทางปฏิบัติเป็นไปได้น้อยมากที่เราจะสามารถจดทุกคำพูดในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้นเรายังต้องใช้ประสาทสัมผัสของเราทั้ง “จำ覚える” และ “จด書く” ไปพร้อมกัน จึงทำให้จดได้เฉพาะส่วนที่สำคัญ อีกทั้งการจดได้หลายคำพูดก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าเราฟังรู้เรื่อง หากแต่สิ่งที่จดนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ “ประเด็น課題” ที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ มิฉะนั้นแล้วก็จะทำให้เราจับประเด็นไม่ได้และแปลออกไปทั้งที่ตัวเองไม่รู้เรื่อง ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นก็มีโจทย์ในลักษณะเดียวกันเหมือนกัน คือ จะเปิดเทปบทสนทนาให้ฟังเพื่อจับประเด็นและถามสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ เป็นต้น ในทางปฏิบัติการจับประเด็นโดยการจดนั้นจะเลือกจดคำศัพท์ที่เป็น “คำนาม名詞” เสียส่วนใหญ่ แต่หากผู้พูดต้องการเน้น “คำกริยา動詞” คำใดก็จะจดเพิ่มไปด้วย

可燃性物質(引火点が60°Cを超える)
วัตถุติดไฟ
引火性物質(引火点が60°C以下)
วัตถุไวไฟ
国連危険物輸送勧告における危険物と、日本の消防法における危険物の定義が異なることに注意が必要である。例を挙げると、消防法では引火点250°C以下の液体を危険物第4類の引火性液体としているが、国連危険物輸送勧告では引火点が60°C以下(かつ初留点が35°C以上)の液体を危険物クラス3の引火性液体としている。

องศา
華氏 °F ฟาเรนไฮน์
摂氏 °C เซลเซียส

วันนี้มีน้องที่เป็นล่ามมาปรึกษาว่าต้องการหาหลักสูตรล่าม 通訳の講習 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม พอถามว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้คำตอบว่า “การสื่อสาร コミュニケーション” ก็เลยถามต่อว่าหมายถึงการสื่อสารแบบไหน เช่น บุคคลต่อบุคคล หรือ บุคคลต่อสาธารณชน ที่เรียกว่า การสื่อสารมวลชน マス・コミュニケーション ก็ได้คำตอบว่าต้องการเนื้อหาการสื่อสารแบบบุคคลต่อบุคคล ผมก็เลยอธิบายไปว่าในมุมมองของผมปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร คือ การเข้าใจองค์ความรู้ 知識 และทักษะการสื่อสารของผู้ที่จะสื่อสารด้วย เพราะถ้าเราอธิบายเนื้อหาเดียวกันด้วยมุมมองหรือการอุปมาอุปไมย 例え ในแบบที่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่เข้าใจก็จะไม่ประสพความสำเร็จในการสื่อสาร ถ้าเราลองศึกษาศาสนาพุทธที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ เราจะพบว่า พระพุทธเจ้า 仏陀(御釈迦様) ของเราคือยอดนักสื่อสารตัวยง สิ่งที่พิสูจนคำพูดดังกล่าวคือเนื้อหาใน พระไตรปิฏก 三蔵 ไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานชาดกให้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพว่าทำอะไรแล้วจะได้อะไร หรือการใช้พระวินัยมาเป็นตัวกำหนดกรอบเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปกติอะไรคือผิดปกติ เป็นต้น ที่นี้มาดูกันว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น จากการลองค้นหาก็พบข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่าบริษัทในประเทศญี่ปุ่นกว่า 80% ให้ความสำคัญกับเรื่อง “การสื่อสาร” เวลารับสมัครพนักงานใหม่

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน….. หรือปรับไม่เกิน……บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
…..以下の禁固か…..バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。

言っとくけど書類を作ることは仕事じゃないからね。
บอกไว้เลยนะว่าการจัดทำเอกสารไม่ใช่ (ผลสำเร็จของ) งาน
เป็นข้อความที่ต้องการจะสื่อว่าการจัดทำเอกสารเป็นเพียงวิธีการหรือหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายหรืองานประสพความสำเร็จ ถ้าจะพูดอีกอย่างก็คือเอกสารที่จัดทำจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สำหรับงานแปลเอกสารก็เช่นเดียวกันถ้าแปลเอกสารแล้วไม่ถูกนำไปใช้ก็ถือว่างานยังไม่ประสพความสำเร็จ
ขอบคุณข้อคิดดีๆจากชาวญี่ปุ่น

เพื่อให้ล่ามแต่ละท่านได้ลองฝึกเรื่องคำศัพท์ด้วยเนื้อหาที่ใกล้เคึยงกับงานที่ทำอยู่มากที่สุด (ในที่นี้หมายถึง ล่ามที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต) จึงได้ขออนุญาตจากเจ้าของบทความ คุณทาจิคาว่า ในการเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ล่ามท่านอื่น และก็ได้รับความยินยอมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบความดีทั้งหมดของบทความซีรีส์นี้ซึ่งจะมีออกมาเรื่อยๆให้กับเจ้าของบทความ
โดยลักษณะของการนำเสนอก็จะหยิบยกเอาคำศัพท์ที่เป็นคำไข (Key words) ของแต่ละบทความมาแนะนำประมาณ 10 คำ สำหรับครั้งนี้จะเสนอคำศัพท์ต่อไปนี้คือ
1.溶剤 สารทำละลาย เช่น ทินเนอร์, น้ำมันสน, โทลูอีน เป็นต้น
2.塗布 การทา เช่น การทาสี, การทากาว, การทาจาระบี เป็นต้น
3.刷毛 แปรง (สำหรับการทา)
4.班長 ลีดเดอร์ (แต่ละบริษัทอาจจะให้คำนิยามแตกต่างกันไป)
5.調査 การตรวจสอบ, การสอบสวน (เรื่องราว, วัตถุพยาน, พยานบุคคล เป็นต้น)
6.試作 การทดลองผลิต Trial
7.量産 การผลิตแบบมวลรวม (จริงๆควรจะใช้คำว่า “การผลิตแบบมวลชน” มากกว่า) Mass production
8.保護具 อุปกรณ์เซฟตี้ PPE
9.管理ミス ความผิดพลาดของผู้ควบคุมดูแล (ในที่นี้อาจจะหมายถึง ผู้บังคับบัญชาของลีดเดอร์ 班長)
10.真の問題解決 การแก้ปัญหาที่แท้จริง
ปล. อยากจะให้แต่ละท่านลองฝึกจับประเด็นโดยการอ่านตั้งแต่ต้นจนจบและลองคิดตามว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่อถึงอะไร
立川 剛の「実践!管理者心得」問題の背景にある管理者のミスを追及せよ
1:無断で溶剤を使用していた
ある工場で製品に薬品を刷毛で塗っていました。私は管理者と共に現場で薬品の塗布作業を観察していたのですが、薬品を塗り終わると刷毛を瓶の中に付けて洗ってから、刷毛に薬品を漬けて塗っていたので、私は管理者に「あの瓶に入っている液体は何か。」と聞いたところ、「この工程では薬品だけしか使わないはずです。」と首を傾げていました。私は作業員に「この瓶の液体は何ですか」と聞いたところ「これは溶剤です。刷毛に付いた薬品が取れるので、塗りやすくなるのです。」と答えたのです。
2:溶剤使用の問題点
薬品に溶剤が混ざってしまうと、薬品の性質が変化する可能性があります。私は作業員と班長を呼んで事情を聴いたところ、班長は次のように答えました。「この薬品は粘りがあるので、何度も塗っていると刷毛に薬品が付着して塗り難くなります。そこで現場にあるシンナーを持って来て使っているのです。」班長は溶剤の使用を作業改善と理解しており、悪いことだとは思っていませんでした。私は溶剤の使用について調査を行ったところ、次のような問題が分かったのです。
1.生産技術の問題
この製品は新製品ですが、薬品の塗布作業で刷毛に溶剤が付着して塗り難くなることを試作の段階で把握していませんでした。さらに量産に入ってからも各工程の問題点を確認していなかったのです。
2.溶剤管理の問題
溶剤の在庫管理や払い出し方法がずさんであるため、現場の班長が自分の独断で溶剤を使用できる状態になっていました。班長や作業員は「溶剤は少量の使用なので大丈夫だ」と考えて、既定の保護具も着用していませんでした。
3.薬品の知識の欠如
管理者は班長や作業員に使用している薬品に関する知識を全く教えていませんでした。そのため班長や作業員は薬品の成分はもちろん
、何のために塗っているのか、溶剤がどのような影響を与えるか全く理解していませんでした。
3:管理者の管理ミスを追及せよ
この工場では現場の改善を奨励しており、今回も班長は「作業員は刷毛が塗り難くて困っているので改善を行った」と正しい改善を行ったつもりだったのです。私は管理者に「今回の問題は班長だけを責めるわけには行かない。生産技術の問題や溶剤管理が悪いこと、そして班長への教育不足などの管理者の管理不足が大きな問題だ。」このように管理者の管理が悪いために、今回の問題を誘発したことを説明して理解させたのです。班長に「勝手に溶剤を使ってはダメだ!」と注意することは簡単ですが、問題の背景には必ず管理ミスが存在しています。その管理ミスを明確にして責任者を追及することにより、真の問題解決が行えるのです。

หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรอง 認定 มาตรฐาน ISO/TS16949 แล้วก็ถือว่าหมดภาระกิจล่าม แต่ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ 品質保証課長 ที่เป็น QMR 品質管理責任者 ของระบบกลับถูกตาต้องใจ จึงขอตัวให้มาทำงานที่แผนก 転属 (โดยทั่วไปแล้วแผนกประกันคุณภาพจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องระบบบริหารคุณภาพ) เนื่องจากเป็นผู้แปลเอกสารให้ตั้งแต่แรกแล้วเวลาแก้ไขหรือจัดทำเอกสารขึ้นใหม่ก็น่าจะเข้าใจได้ดีกว่าล่ามคนที่ไม่ได้จับงานนี้มาตั้งแต่แรก ในครั้งนี้จะขอเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับแผนกประกันคุณภาพดังนี้คือ
1.工程能力 ความสามารถของกระบวนการ
2.統計的工程管理 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
3.製造条件 เงื่อนไขการผลิต
4.工程監査 การตรวจติดตามกระบวนการ
5.変更管理 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
6.クレーム回答 การตอบเรื่องเคลม
7.顧客固有要求事項 ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
8.製品仕様書 เอกสารข้อกำหนด (สเปค) ของผลิตภัณฑ์
9.特別採用 การขอใช้งานเป็นกรณีพิเศษ
10.初期流動管理 การควบคุมการผลิตในช่วงเร่ิมต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s