ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและญี่ปุ่น

เนื่องจากเรื่อง “市” ที่ผมเคยสนทนากับชาวญี่ปุ่นเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วยังคงฝังใจอยู่ และต้องการหาคำตอบมาอธิบายเพื่อให้มันหายคาใจ แต่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเลย จึงเลือกที่จะหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเพื่อเป็นการให้เกียรติชาวญี่ปุ่นที่เคยอธิบายนี้ให้ผมฟัง ซึ่งก็คือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องดังกล่าว จากการสืบค้นพบว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration” จึงได้ติดต่อไปเพื่อขอความกระจ่างในเรื่องนี้ พอโทรไปปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ท่านก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยกรุณาอธิบายให้ผมฟังคร่าวๆ ดังนี้คือ

ผม : คือผมกำลังหาข้อมูลเรื่องระบบการปกครองของไทยกับญี่ปุ่นอยู่นะครับ จากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นพบว่าประเทศมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันไม่ทราบว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ
เจ้าหน้าที่ : ก็อย่างที่น้องเข้าใจนะถูกแล้วคือของไทยจะมีการปกครองส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ผม : ผมทราบมาว่าของญี่ปุ่นจะมีระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกับของไทยตามที่พี่พูดมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับ
เจ้าหน้าที่ : ใช่เพราะของญี่ปุ่นจะไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาค
ผม : แล้วการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับไทยเหมือนกันไหมครับ ถ้าไม่เหมือนการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
เจ้าหน้าที่ : น้องสามารถศึกษาได้จากงานวิจัยของอาจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ได้เลย ลองพิมพ์ชื่ออาจารย์ลงไปเพื่อทำการค้นหาดู
ผม : ขอโทษครับงานวิจัยเรื่องอะไรครับ
เจ้าหน้าที่ : เรื่องทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
ผม : แล้วในนั้นจะมีเนื้อหาที่พูดถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นด้วยไหมครับ
เจ้าหน้าที่ : มีครับ มีตัวอย่างเปรียบเทียบหลายประเทศเลย

จากการสืบค้นในอินเตอร์เน็ตก็พบรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์นครินทร์  เมฆไตรรัตน์  และคณะ
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต  ธีรเวคิน
เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน  2545

ก่อนอ่านก็ได้ตรวจสอบประวัติของผู้เขียนพบว่าท่านเรียนมาทางด้านการเมืองการปกครองและเคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าข้อมูลในรายงานฉบับนี้น่าเชื่อถือเพียงไร

จากเนื้อหาของบทที่ 5 ประเทศญี่ปุ่นในรายงานฉบับนี้ระบุว่า

ประเทศญี่ปุ่นมีสถานะเป็นรัฐเดี่ยวมีการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ญี่ปุ่นไม่มีส่วนภูมิภาคเหมือนดังประเทศไทย)

สําหรับในส่วนของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ กลับใช้รูปแบบประธานาธิบดีตามอย่างสหรัฐอเมริกา ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีซึ่ง เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

และมีการให้ความหมายของ 都道府県・市町村 ในภาษาไทยไว้ดังนี้คือ

Screen Shot 2556-09-07 at 3.35.16

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผมหายคาใจเรื่อง 市長 กับ นายกเทศมนตรี ว่าใช่ตำแหน่งเดียวกันหรือไม่

นอกจากนั้นยังพบว่าผู้วิจัยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดชั้นหรือโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้คือ

ในเบื้องต้นนี้ การจัดชั้นหรือโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตัดสินใจใน 3 กรอบ ดังต่อไปนี้

   * ทางเลือกที่หนึ่ง โครงสร้างระบบการปกครองท้องถิ่นแบบชั้นเดียว มีความหมายว่าประเทศไทยจะมีองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่เพียงชั้นเดียว หรือเพียงระดับเดียว ซึ่งองค์กรชั้นเดียวนี้ อาจจะมีความเป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

     (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
     (2) เทศบาล
     (3) มีการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ทั้งประเทศ เช่นเดียวกับหน่วยเอกรูป(Unitary Authority – UA) ในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยองค์การบริหารอำเภอ (อบอ.) ในกรณีของประเทศไทย

   * ทางเลือกที่สอง โครงสร้างระบบท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น มีความหมายว่าประเทศไทยจะมีองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ 2 ระดับ ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นชั้นบน (Upper tier) กับองค์กรปกครองท้องถิ่นชั้นล่าง (Lower tier) ในทางเลือกนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่นชั้นบน ควรเป็นหน่วยจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยที่มีวิวัฒนาการมานานพอสมควร บางจังหวัดมีการจัดตั้งมานานถึง 100 ปีแล้ว ในขณะที่เดียวกัน องค์กรปกครองชั้นล่าง ควรจะเป็นเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยที่มีวิวัฒนาการในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 และมีความเป็นสากล คือมีอยู่ทั่วไปในทุกประเทศในโลก (Global) ซึ่งแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งมีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นท้องถิ่น (Local) และเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ กล่าวคือเพิ่งมีการจัดตั้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา

   * ทางเลือกที่สาม โครงสร้างระบบการปกครองท้องถิ่นแบบผสมในระบบที่สามนี้ มีความหมายว่าประเทศไทยอาจจะใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียวในบางเขต และเป็นระบบสองชั้นในบางเขต เช่น โดยทั่วไปในการปกครองท้องถิ่นในระบบสองชั้น แต่รัฐได้อนุญาตให้มีระบบการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียวในเขตเมือง และในกรณีของเมืองพิเศษบางแห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบผสมยังมีความหมายว่า รัฐได้ส่งเสริม หรืออนุญาตให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ กล่าวคือ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่เพียงประการเดียว (Single purpose authority) ซึ่งในกรณีของประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรป มีความนิยมที่จะเรียกว่าเป็นการจัดองค์กรสาธารณะในระดับท้องถิ่นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นทำงานร่วมกัน (Joint body) คือเป็น ระบบสหการ (Syndicate) ขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ คือเป็นจำนวนหลากหลายประเภท และมีจำนวนมากองค์กรขึ้นได้ในอีกทางหนึ่ง

ผู้วิจัยได้พิจารณาเทียบเทียบกับตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า ทางเลือกที่สองมีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือ เป็นระบบที่มีปรากฏว่ามีการใช้อยู่ในนานาประเทศ เป็นระบบที่มีความทันสมัย อีกทั้งประเทศไทยในเวลานี้ ภายหลังจากการตรารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ.2540 พื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศไทย ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร ก็มีการปรับโครงสร้างในตามแนวทางของระบบการปกครองท้องถิ่น 2 ชั้น (Two tier system) เรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้นถ้าเราจะแปลคำว่า 市町村 เป็นภาษาไทยโดยอิงจากรายงานวิจัยฉบับนี้ คาดว่าในอนาคตเมื่อประเทศไทยผ่านพ้นช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองแล้ว ความเหลื่อมล้ำหรือไม่ลงตัวในความหมายของศัพท์คำนี้ก็คงจะน้อยลง

หากท่านผู้ใดมีความใฝ่รู้ สนใจที่จะศึกษาเพื่อเป็นความรู้ประกอบการทำงานหรือการศึกษา เป็นต้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่อยู่ในลิ้งค์ด้านล่าง

http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=11

ผู้มีอำนาจลงนาม authorized signatory サイン権者(署名権者)

จากการสืบค้นคำว่า “ผู้มีอำนาจลงนาม” ในบทความภาษาญี่ปุ่นพบว่ามีการใช้คำว่า “サイン権者” ดังบทความต่อไปนี้

タイでは株式会社の代表(日本で言う代表取締役)のことをサイン権者と呼びます。したがって代表者(代表取締役)とサイン権者とは同一のもので、別々には存在しません。会社の意思決定は会社印とサイン権者によるサインによって行われます。したがってサイン権者が会社の支配権を持つことになります。

หรือในบทความต่อไปนี้ที่ไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกรณีของไทยหรือไม่นั้น ก็ได้ให้คำจำกัดความของ “ผู้มีอำนาจลงนาม” ว่า “代表権のある者” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่อิงจากบริบทของญี่ปุ่น

株式会社と契約を締結する場合は、株式会社において対外的な意思表示をおこなう権利がある者、つまり代表権のある者にサインしてもらうことが重要です。代表権がある者は、明確に法律で規定されています。株式会社の場合は、取締役であるとされています(会社法第349条)。ただし、代表取締役が定められている株式会社の場合は、取締役には代表権はありません(会社法第349条第1項)。

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการทวนสอบจึงได้ใช้คำแปลภาษาอังกฤษของคำๆ นี้คือ “authorized signatory” ทำการสืบค้นต่อไป ก็จะได้คำแปลในภาษาญี่ปุ่นที่ระบุว่า “署名権者” ในแบบฟอร์มของธนาคารแห่งหนึ่งตามลิ้งค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

amendment

แต่คำว่า “署名権者” สามารถที่จะนำไปใช้กับบริบทของการรับรองเอกสารแปลดังข้อความต่อไปนี้ จึงได้ทำการตรวจสอบว่า “サイン” กับ “署名” มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเพื่อให้แน่ใจ

署名権者というのは、その文書に書かれた内容に責任を持つ人ですね。 翻訳の世界の場合、その文書を翻訳した翻訳者本人が翻訳責任を持ち、署名権者になるというのが最もストレートでわかりやすいと言えます。

จากผลการตรวจสอบพบว่าชาวญี่ปุ่นเองก็มีการใช้คำว่า “サイン” ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท

★例:以前あるスーパーで買い物をした時、ある書類にサインをするように
言われましたのでサインをしたら「お名前を書いて下さい」と言われ
書き直しました。
サインを書いてくれ」って言われたからサインを書いたのに……。

サインは英語では「sign」もしくは「signature」と書き、どちらも「書類に署名する」という意味があります。
芸能人などが色紙に書くサインは、英語では正確には「autograph」といい「自筆」という意味です。
日本ではサインという言葉に後者の意味も含んで使われていますが、普通は「書類にサインを」と言われたら、「自分の姓名を署名する」という意味ですけどねぇ・・・辞書にもそう載っているし。

และจากบทความต่อไปนี้ก็ได้อธิบายว่า “サイン” กับ “署名” แตกต่างกันเนื่องจากมีการตีความว่า “署名” หมายถึง การเขียนชื่อนามสกุลเพียงเท่านั้นและมีผลทางกฎหมายน้อยกว่าการใช้ตราประทับในประเทศญี่ปุ่น

署名」を広辞苑では、『文書に自分の名前を書きしるすこと。またその書きしるしたもの。サイン。法律上は、自署または自署捺印を原則とするが、商法中署名すべき場合は記名捺印で代える事もできる。』とある。
一般的に英語の「サイン」を、「署名」と翻訳するが、実際、意味合いはかなり違う。上記の「商法中・・・・・」というように、日本では「捺印」というハンコの効力が大きいため、署名を2次的な扱いにするが、国際的には違うということを知らない人が多い。
アパートにチェックインするお客様の大半が、サインを求めると「漢字ですか?ローマ字ですか?」と聞く。こう聞かれると少し困るのだが、「パスポートと同じサインをお願いします。」と答える。
海外に出て、「サイン」は、パスポートと同一人物であるということを示す唯一の手段なのである。従って、「サイン」は、名前を書くものではなく、本人を証明するための「記号」なのだ。だから文字が書けないひとでも可能なものである訳だ。
よくある話で、日本でパスポートを作る時、誰もそんな説明をしてくれないし、担当者に「ここに名前を書いてください」と言われ、自署欄に漢字もしくは、丁寧なローマ字で署名する。そんなことを知らずに海外に赴任し、現地法人の役員になると、会社の登記時に役員のサインも登録しなければならない。しかもそれは、パスポートと同じサインでなければならない。仕方ないので、漢字の自署をそのまま登録する。すると、業務上の書類、小切手、銀行口座、すべてそのサインになり、時々山のような書類に、すべてそのサインをしなければならなくなる。また、早く書くために、続け字にしたり、略字にしたりすると、サインが違うと返って来る、銀行で金が下ろせない、みたいな悲惨な自体を招くのである。
実は私も24年前にその目に会い、パスポートの更新時に、何百回と練習した新しい簡単なサインに変更した一人である。サインの重要な点は、簡単ではあるが、他人が真似できないこと、読めないことである。そういうことを、パスポート発行時や、駐在員を派遣するときに、ちゃんと説明して、教育する必要があるのではないかと思う。
これから、パスポートを更新するときの参考にして欲しい。

จึงเป็นที่มาของการฟันธงว่า หากใช้คำว่า “署名権者” ภายใต้บริบทที่ว่า “署名” คือ การลงนามที่มีผลทางกฎหมายแล้ว

ผู้มีอำนาจลงนาม = サイン権者 = 署名権者

ตัวอย่าง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม authorized signatory directors(代表権のある)取締役

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ดังนี้คือ

http://ameblo.jp/bangken/entry-10141954743.html
http://english–translation.com/notary/index.htm
http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q127377797
https://www.loyalbank.com
http://greenlifesriracha.at.webry.info/201302/article_12.html

conflict minerals 紛争鉱物

ในที่ทำงานของหลายๆท่านโดยเฉพาะที่เป็นโรงงาน คงจะเคยได้ยินคำว่า conflict minerals ผ่านหูกันไปบ้างเพราะเป็นเรื่องลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบและตอบกลับไปแล้วตกลงมันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วเราในฐานะล่ามซึ่งก็คงจะหลีกเลี่ยงไปพ้นที่จะต้องมาแปลแบบสำรวจดังกล่าว จะมีวิธีการรับมืออย่างไรลองมาดูจากเนื้อหาต่อไปนี้กันครับ

มันคืออะไร

Conflict Minerals 紛争鉱物 เป็นเหตุการณ์มีมานานมากในพื้นที่ในบริเวณตะวันออกของประเทศคองโก (Eastern Congo) ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุสําคัญจํานวนมหาศาล และถือเป็นแหล่งรายได้ของกลุ่มกองโจรที่ต่อต้านรัฐบาลคองโก เข่นฆ่าและข่มขืนประชาชน

ที่มาที่ไป

ด้วยเหตุนี้เองในบทบัญญัติ Miscellaneous Provisions ของกฏหมายปฏิรูประบบกํากับดูแลด้านตลาดการเงินซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 จึงได้ พิ่มเติมระเบียบ ควบคุมดูแล ในเรื่อง “Conflict Minerals from the Republic of Congo” ซึ่งบทบัญญัตินี้จะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ ในด้าน Sourcing & Supply Chain ของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์สหรัฐฯ ในกลุ่ม สินค้า Cellular Phone, Laptops, Computer, Video Games, Medical Equipment, Glass & Lamp, Machine Parts และ High Speed Tools โดยกําหนดให้บริษัทมหาชน สหรัฐฯ ที่ผลิตสินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์จะต้อง รายงาน Transaction การได้มาของแร่ที่นํามาใช้ในการผลิต รับรองว่าไม่มี “Conflict of Minerals” ต่อ Securities and Exchange Commission ของสหรัฐฯ และแจ้งใน Website ของบริษัทฯ และ ในรายงานประจําปี จึงจะติดฉลากระบุว่า “DRC Conflict Free” ได้ และต้องให้ Third Party เข้ามาตรวจสอบด้วย
2010年7月に可決した米国金融改革法により、自社製品に「紛争鉱物」を使用している企業(製造業)は、年次報告書において、その原産地について合理的な調査を踏まえて開示する義務を負うこととなっている。この開示に関する詳細な規則の制定は、米国証券取引委員会(SEC)に委任されていたが、作業は難航し、2012年8月にようやく採択に至った。紛争鉱物の開示規則は、アフリカ有数の鉱物資源国で長らく内戦が続いているコンゴ民主共和国(Democratic Republic of Congo=DRC)と周辺域に源泉を有するコルタン(タンタル鉱石)、錫(すず)石、金、鉄マンガン重石(タングステン鉱石)、又はそれらの派生物を「紛争鉱物」と定義し、紛争鉱物を使用する企業に対してSECへの報告および開示の義務を課す内容となっている。これらには、携帯電話、パソコン、航空機器等のハイテク分野をはじめ、装身具等、多くの製品に使われており、開示義務を負うことになる企業は数千社に及ぶとみられる。

การรับมือของล่าม

เท่าที่ทราบปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิตหลายรายแล้วที่เร่ิมทำการสำรวจในเรื่องดังกล่าว โดยให้ผู้ส่งมอบตอบคำถามตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ บริเวณด้านล่างของแบบฟอร์มดังกล่าวมีชื่อของ 電子業界のElectronic Industry Citizenship Coalition(EICC) กับ 情報通信業界のGlobal e-Sustainability Initiative (GeSI) แสดงอยู่และจากข้อความต่อไปนี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะต้องมีแบบฟอร์มที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอน

日本では電子情報技術産業協会(JEITA)が、EICC/GeSIと連携して紛争鉱物規制への対応を推進しており、責任ある鉱物調達検討会を立ち上げている。

จึงได้ทำการสืบค้นในเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อเอกสารคือ conflict minerals reporting template และพบกับเอกสารซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยการคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

Conflict Minerals Reporting Template_2.02

จากที่ได้ลองเปิดดูเนื้อหาของเอกสารจะเป็นการกล่าวถึงแร่ 4 ชนิดต่อไปนี้คือ
Tantalum (Ta) タンタル แทนทาลัม
Tin (Sn) 錫(スズ)ดีบุก
Gold (Au) 金 ทอง
Tungsten (W) タングステン ทังสเตน
นอกจากนั้นแล้วเมื่อดูที่บริเวณตรงกลางด้านบนจะเห็นว่ามีช่องให้เลือกภาษา จึงลองเข้าไปคลิ๊กดูก็พบว่าสามารถเลือกเนื้อหาให้เป็นภาษาต้นฉบับ คือ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ก็ได้

Screen Shot 2556-08-29 at 22.58.37

 

Screen Shot 2556-08-29 at 22.58.49

จึงเป็นอันว่าถ้าล่ามต้องแปลจากฉบับภาษาไทยไปเป็นญี่ปุ่น ก็ไม่ต้องเหนื่อยเพียงเอาเอกสารที่แนบมากับบทความนี้ไปใช้ก็เป็นอันว่าจบครับ

ข้อมูลอ้างอิงจาก
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก
デロイト・トウシュ・トーマツのウェーブサイト
株式会社大和総研のウェーブサイ

เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

労使=労+使

労=労働者
使=使用者

労働者=ลูกจ้าง
使用者=นายจ้าง

労使=ลูกจ้างกับนายจ้าง
หูฟังเสียงเครื่องยนต์ 自動車用メカニックサウンドスコープ

ใช้ฟังเสียงการทำงานผิดปกติภายในเครื่องยนต์ ตลับลูกปืน หรือชิ้นส่วนอื่นๆที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อระบุตำแหน่ง

ベアリングの雑音やノッキングなどのエンジン音、ファンやウォーターポンプのきしみ音、バルブタペットなどの発生源を突き止めるときなどに使用され、エンジン内から生じる異音などを判定する。
(รถ) เสียหลัก 体勢を崩す

ประโยคตัวอย่าง

赤信号で急ブレーキ 体制を崩してバイクに衝突
先日私が原付で体勢を崩してしまい、前の車のリアバンパーに傷をつけてしまい弁償することになりました。
ミニバイクは330メートルほど逃走して右折したところで体勢を崩して転倒し、2人は民家のガラスに体をぶつけるなどしたという。
姿勢(しせい)/体勢(たいせい)

構え(かまえ)  ポーズ  体位(たいい)  居ずまい(いずまい)
[共通する意味] ★体の構え方。
[英] a posture
[使い方]
〔姿勢〕▽前かがみの姿勢をとる▽姿勢を崩す▽姿勢がいい▽姿勢を正す
〔体勢〕▽体勢をたてなおす▽体勢が崩れる▽不利な体勢
[使い分け]
【1】「姿勢」は、体の構え方を表わすのに広く用いられる。
【2】「体勢」は、特に、何かをしようとするときの一時的な体の構え方をいう。
[関連語]
◆(構え) 具体的に体を動かして特定の形をとること。また、あることにそなえること。[英]a posture「すきのない構えを見せる」「上段の構え」「和戦両様の構え」
◆(ポーズ) 絵画、彫刻、写真、舞踊などに表現されている人物やモデルの身の構え方。「ポーズをとる」◇「ポーズだけで真剣に取り組もうとしない」のように、見せかけの態度、きどった態度という意味もある。
◆(体位) 体の位置、姿勢。[英]posture「体位を変える」◇「体位の向上をはかる」のように、体格・健康・運動能力を総称していう。
◆(居ずまい) 座っているときの姿勢。「居ずまいを正す」
アンテナショップとは企業や自治体などが自社(当該地方)の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的として開設する店舗のこと。又は消費動向や商品の売れ行きなどの情報を収集する為、製造業者や流通業者が設置する直販店のことです。
shop used for testing sales of new products; showroom (※「antenna shop」は和製英語)

การนำคณะภาคเอกชนเข้าศึกษาดูงานการจัดแสดงสินค้า OTOP และ SMEs ของญี่ปุ่น ณ Antenna Shop นั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ภาคเอกชนของไทยได้นำแนวคิด ซึ่งได้เห็นจากตัวอย่างการจัดแสดงสินค้า OTOP และ SMEs ของญี่ปุ่นไปใช้พัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และ SMEsของไทย โดยร้าน Antenna Shop เป็น ร้านขายสินค้าท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่น จึงเป็นช่องทางให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นของญี่ปุ่นได้แม้จะอยู้ในกรุงโตเกียว อาทิ อาหารชื่อดังจากโอซาก้า ผลิตภัณฑ์นมจากฮอกไกโด สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของวากายาม่า เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธสินค้าจากผู้ประกอบการไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่นำมาทดสอบตลาดร่วมกับร้านแอนเทนน่า (Antenna Shop) ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกชั้นนำภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น
ในการแปลเอกสารจากไทยไปเป็นญี่ปุ่น บ่อยครั้งที่ไม่สามารถแปลแบบตรงตัวได้หรือคำแปลกับต้นฉบับมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการแปลเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ Pollution Prevention Systems 公害防止組織 (อ้างอิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ)

ในทางกลับกันหากคุณต้องการจะแปลจากกฎหมายญี่ปุ่นมาเป็นไทย ซึ่งคงมีโอกาสไม่บ่อยนัก ก็ควรจะหาเครื่องมือเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาเช่นนี้ วันนี้จะขอนำเสนอเว็บไซต์ด้านล่างของหน่วยงานราชการญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานข้อมูลเรื่องกฎหมายพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นได้หลายแนวทาง คือ คำศัพท์ บริบท เป็นต้น
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Manager 公害防止統括者
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ Supervisors 公害防止主任管理者
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษ Operators 公害防止管理者

トランスヤード = トランス+ヤード
トランス = หม้อแปลง
ヤード = ลาน

トランスヤード = ลานตั้งหม้อแปลง
นิติกรรม 法律行為 คือ การกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและมุ่งต่อผลในกฎหมายที่จะเกิดขึ้นอันได้แก่ การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ มีการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิ เช่น สัญญาซื้อขาย, สัญญากู้เงิน, สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาให้และพินัยกรรมเป็นต้น

1. นิติกรรมฝ่ายเดียว unilateral juristic act 単独行為 ได้แก่ นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวและมีผลตามกฎหมาย ซึ่งบางกรณีก็ทำให้ผู้ทำนิติกรรมเสียสิทธิได้ เช่น การก่อตั้งมูลนิธิ คำมั่นโฆษณาจะให้รางวัล การรับสภาพหนี้ การผ่อนเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้ คำมั่นจะซื้อหรือจะขาย การทำพินัยกรรม การบอกกล่าวบังคับจำนอง เป็นต้น

2. นิติกรรมสองฝ่าย (นิติกรรมหลายฝ่าย) bilateral juristic act 契約 ได้แก่ นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปและทุกฝ่ายต้องตกลงยินยอมระหว่างกันกล่าวคือฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาทำเป็นคำเสนอ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเป็นเจตนาเป็นคำสนอง เมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันจึงเกิดมีนิติกรรมสองฝ่ายขึ้นหรือเรียกกันว่า สัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ เป็นต้น
ช่างโยธา

เนื่องจากใช้ศัพท์ภาษาไทยในการสืบค้นไม่ได้ จึงต้องมาพึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่เวิร์ค เลยต้องเลือกสืบค้นจากคำง่ายๆ ก่อนคือ Public Works ได้เบาะแสมาพอสมควรดังนี้คือ

公共建造物;公共(土木)工事
公用に政府の公費で建てられた(高速道路、学校、橋、ドックなどのような)建造物
(structures (such as highways or schools or bridges or docks) constructed at government expense for public use)

ทีแรกเกือบเข้าใจผิดว่าเป็น 土木技術者 พอมาดูบริบทแล้ว นายช่างโยธา เป็นข้าราชการที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค จึงเลือกที่จะเปลี่ยนไปเป็นคำว่า 公共技術者 แทนก็พบว่ามีอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่ใกล้เคียงคือ 公共工事品質確保技術者 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 品確技術者 แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เพ่ิงมีขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็เลยเอาหน้าที่ของ “นายช่างโยธา” มาเทียบเคียงกับ “品確技術者” พบว่ามีหน้าที่ใกล้เคียงกัน

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุมการก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

品確技術者は、行政技術者や民間技術者として豊富な経験を持ち、公共工事の設計・積算、監督、技術提案 審査等において発注者を支援することができます。また、品確技術者(Ⅰ)の資格保有者は、総合評価落札方式の導入支援 や審査における外部委員として活躍できるだけの知識・能力を有していると認定された技術者です。

จึงเป็นที่มาของการฟันธงว่า นายช่างโยธา คือ 品確技術者 นั่นเอง
崖(がけ、英: Cliff)とは、垂直もしくは垂直に近い傾斜の地形のことである。日本の法令では、水平面に対し30度を超える角度の傾斜を要件とする。

断崖(だんがい)は、地質学上の断層の移動によって形成された崖のことである。
An escarpment (or scarp) is a type of cliff, formed by the movement of a geologic fault, or a landslide.
หน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก
市 กับ อำเภอ

ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยแปลคำว่า 市 ในภาษาญี่ปุ่นว่า “อำเภอ” โดยมุ่งหวังที่จะให้คนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย เพราะว่าถ้าใช้คำว่า “อำเภอ” ทุกคนจะร้องอ๋อทันที แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวญี่ปุ่นซึ่งมาเรียนภาษาไทยกับผมถามว่า

ชาวญี่ปุ่น : 市 ในภาษาไทยแปลว่าอะไรครับ

ผมจึงตอบไปว่า

ผม : อำเภอครับ

วันรุ่งขึ้นชาวญี่ปุ่นคนดังกล่าวก็กลับมาถามผมและเกิดการสนทนากันดังนี้คือ

ชาวญี่ปุ่น : การที่จะเป็นอำเภอได้นั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เช่น ต้องมีประชากรขั้นต่ำกี่คนครับ

เนื่องจากไม่มีข้อมูลจึงตอบกลับไปว่า

ผม : ไม่ทราบครับ

และถามกลับไปว่า

ผม : 市 ของญีุ่ปุ่นนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับ

เขาจึงตอบกลับมาว่า

ชาวญี่ปุ่น : จะต้องมีประชากรไม่ต่ำกว่า…..คน (เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาเกือบยี่สิบปีแล้วจึงจำรายละเอียดได้ไม่มากนัก)

ผมเกิดความสงสัยจึงได้ถามเขากลับไปว่า

ผม : คุณนี่เก่งจังทำไม่ถึงทราบข้อมูลเหล่านี้ละครับ

เขาจึงเฉลยให้ฟังว่า

ชาวญี่ปุ่น : เพราะผมทำงานอยู่ที่ 市役所 ครับ

ผมอดสงสัยไม่ได้จึงถามต่อไปว่า

ผม : คนที่มีตำแหน่งสูงสุดในที่ทำงานคุณคือ 市長 ใช่ไหม
ชาวญี่ปุ่น : ใช่ครับ
ผม : แต่ว่า 市長 ก็น่าจะเทียบเท่ากับ นายอำเภอ ได้ใช่ไหมครับ

ชาวญี่ปุ่น : คงจะไม่ได้เพราะ นายอำเภอ ของไทยมาจากการแต่งตั้ง แต่ 市長 ของญี่ปุ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งจะใกล้เคียงกับ “นายกเทศมนตรี” ของไทยที่มีการเลือกตั้งเหมือนกันครับ

ตั้งแต่นั้นมาเวลาที่แปลที่อยู่จากญี่ปุ่นมาเป็นไทย เช่น การจดทะเบียนตั้งบริษัท จึงนิยมที่จะแปลโดยออกเสียงทับศัพท์เอา เช่น 大阪市 โอซาก้า-ชิ เป็นต้น
看護師 พยาบาล

看護師 + 女性 = 看護婦 นางพยาบาล
看護師 + 男性 = 看護士 บุรุษพยาบาล
消防設備 fire protection facility;firefighting equipment อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

消防設備 = 消防 × 設備
消 = 消火
防 = 防災
消防 = 消火 + 防災

∴ 消防設備 =(消火 + 防災)× 設備 = 消火設備 + 防災設備

เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ラバータイル กระเบื้องยาง

硬さと弾力性に優れた合成ゴム素材のタイルで、高級感のある屋内用床材として各種の公共施設に多数の施工実績があります。(下の画像は新東京国際空港第二ターミナルビル内の施工例です。)

はもん【波紋/波文】

1 水面に物の落ちたときなどに、いく重にも輪を描いて広がる波の模様。
2 次々と周囲に動揺を伝えていくような影響。กระแส trend

用例
สร้างแรงกระเพื่อมในวงการการเมือง「政界に―を起こす」
รายการทีวีที่เรียกกระแสในหมู่วัยรุ่น「若者の間に―を呼んだ番組」

ตัวอย่างเส้นทางการสืบค้นคำแปลของคำว่า “ช่างกลโรงงาน” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการทวนสอบความหมายของคำศัพท์พร้อมกับบริบทของศัพท์คำนั้นดังตัวอย่างที่อยู่ในลิ้งด้านล่างเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Machine Tool Technology

Institute of Advance Machine Tool and Control Technology (IAMTCT)
最新式工作機械・制御技術協会

工作機械技術学科

福島県立テクノアカデミー浜
機械技術科では、機械図面の読図、作図ができ、機械加工及び溶接加工が行え、その製品を測定し、精度検査まで一貫して行える実践技術者を目指します。

ファイル金具 ลิ้นแฟ้ม
แล้วถ้าเป็นลิ้นแฟ้มที่ทำจากพลาสติกไม่ใช่ทำจากโลหะ จะใช้คำเดิมเรียกอยู่หรือเปล่า???

出超:「輸出超過」の略。ある期間の輸出総額が輸入総額よりも多いこと。ได้ดุลการค้า มูลค่าของสินค้าที่ส่งออกสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้า export surplus ⇔輸入超過【ゆにゅう‐ちょうか】เสียดุลการค้า

เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ฟุตบาท (ทางเท้า, บาทวิถี) footpath 歩道

備考:「フットパス」とは、イギリスを発祥とする“森林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くこと【Foot】ができる小径(こみち)【Path】”のことです。イギリスではフットパスが国土を網の目のように縫い、国民は積極的に歩くことを楽しんでいます。近年、日本においてもさまざまな地域において、各々の特徴を活かした魅力的なフットパスが整備されてきています。

光源 light แหล่งกำเนิดแสง
入射光 incident light แสงตกกระทบ
反射光 reflected light แสงสะท้อน
屈折光 refracted light แสงหักเห

969520_516198551767478_448148720_n

タンクトラック รถแท้งค์ Tanker Truck

タンクローリーは、固体・液体・気体を運搬するための特種用途自動車。貨物自動車(トラック)の一種でもあり、主に石油・ガスなどの運搬に使われる。セミトレーラ型のタンクローリーも多く存在する。

เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

観測井戸 observation well บ่อตรวจน้ำ

1. บ่อน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อตรวจสอบระดับและหรือคุณภาพน้ำใต้ดิน
2. บ่อน้ำที่ขุดเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำใต้ดินเพื่อตรวจสอบระดับน้ำของระบบระบายน้ำนั้น
水中ポンプ submersible pump ปั๊มน้ำแบบจุ่ม หรือแช่

เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายมานาน มีทั้งแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ และแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ หรือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี การใช้งาน มีทั้งที่ใช้สูบน้ำออกจากห้องหรือจากบริเวณบ้านที่มีน้ำขัง จากสระน้ำ บ่อน้ำ ใช้ทำน้ำพุ ใช้ปั๊มน้ำฉีดขึ้นที่สูง ใช้ฉีดน้ำล้างรถยนต์ เป็นต้น
パーム油 น้ำมันปาล์ม ヤシ油 น้ำมันมะพร้าว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร
比丘たちよ、無明(むみょう)によって行(ぎょう)がある。
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
行によって識(しき)がある。
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
識によって名色(みょうしき)がある。
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
名色によって六処(ろくしょ)がある。
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
六処によって触(そく)がある。
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
触によって受(じゅ)がある。
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
受によって愛がある。
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
愛によって取(しゅ)がある。
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
取によって有 (う)がある。
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
有によって生がある。
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข์โทมนัสและอุปายาสความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ฯ
生によって老死・愁・悲・苦・憂・悩が生ずる。かかるものが、すべての苦の集積のよって起こるところである。
“กำหนดในวันที่” กับ “กำหนดเป็นวันที่”

สองคำนี้หากดูแบบผิวเผินแล้วอาจจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ แต่หากลองพิจารณาถึงความหมายแล้วแปลออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่น (กำหนดในวันที่ 〜日に決める, กำหนดเป็นวันที่ 〜日と決める) ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
会計監査 Account auditing การตรวจสอบบัญชี

Interim Audit 期中監査 เป็นการตรวจสอบระหว่างปี ตรวจสอบดูว่าระบบควบคุมภายในของกิจการนั้นเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดี (Test of control) ซึ่งจะเลือกตรวจสอบเฉพาะรายการที่สำคัญๆ

期中監査(中間監査)時期、回数については、会社の規模や業種などによって異なります。(3月決算の会社を前提として考えた場合2月頃まで)

期中監査(期末前監査)これも期中監査なのですが、期末監査時の問題点や検討事項をあらかじめ把握、検討するため、期末監査前に監査を行うことがしばしばあります。また、会社の規模などによっては実施されないこともあります。(3月頃)

Year End Audit 期末監査 เป็นการตรวจสอบสิ้นปี ซึ่งสามารถตรวจสอบงบการเงินของกิจการได้แล้ว (substantive test) เป็นการตรวจสอบแบบเนื้อหาสาระ สนใจเนื้อหาสาระเป็นหลัก ระบบควบคุมภายในเป็นการควบคุมข้อผิดพลาดในกิจการ
会社が作成した決算整理後の試算表が適切なものであるか検討した上で、これを基に作成される計算書類が適法なもの
であるかという表示のチェックが行われます。これを踏まえて、監査報告書が作成されることになります。(5月)
監査契約書 Engagement letter หนังสือตอบรับงาน

監査人の指名の受託、監査の範囲及び目的、依頼人に対する監査人の責任の範囲並びに報告書の方式を文章化し確認する。

ในการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีควรส่งหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี (Engagement Letter) ก่อนที่จะเริ่มทำงาน เพื่อเป็นการยืนยันและให้กิจการยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ เช่น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดลักษณะ ขอบเขต ระยะเวลา รวมถึงค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
進呈(しんてい)/贈呈(ぞうてい)/献上(けんじょう)/進上(しんじょう) Present การมอบ, การให้ (ของรางวัล, ของกำนัล เป็นต้น)

感覚的に、上目線か下目線かです。進呈は、相手を敬い、つまらない物で恐縮ですが、受け取ってくださいという意味。贈呈はよく頑張ったから賞状あげるよといった意味です。

贈呈 ⇒ 目上から目下へ、又は同格間の授受の感じ
進呈 ⇒ 目下から目上への感じ

感じとしたのは、同じように使われるものの、敢えて差を
付ければ、との意味です。

【進上】はありますが、【贈上】が無いからです。

協賛事業に対する協力等を行った団体・個人に対して知事感謝状が贈呈される。
保全と保守の違い

保全は、ある物事を完全な状態、または最初と全く同じ状態で保つことです。
(例)証拠の保全、環境保全
環境を保全する preserve [conserve] the environment การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
機械を保全する keep a machine in good condition การคงสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี
領土保全 maintenance of the territorial integrity 《of》การรักษาบูรณภาพแห่งดินแดน
予防保全 preventive maintenance. การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

保守は、正常な状態を保ちうるよう守ることや、現在の社会体制を根本から変えようとしないことです。
(例)機械の保守点検、保守政党
maintenance การบำรุงรักษา ; conservation การอนุรักษ์
ウェストピッカー Waste picker คนเก็บขยะ

リサイクル可能ゴミを拾って売却することで生活する低所得者層
遵守と順守の違い

ต่างในการเขียน แต่เหมือนในความหมาย

当用漢字(とうようかんじ)とは、1946年(昭和21年)11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日に内閣が告示した「当用漢字表」に掲載された1850の漢字を指す。広義には、当用漢字表(1946年(昭和21年)11月16日)、当用漢字別表(1948年(昭和23年)2月16日)、当用漢字音訓表(同)、当用漢字字体表(1949年(昭和24年)4月28日)および当用漢字改定音訓表(1973年(昭和48年)6月18日)という一連の内閣告示を総称する。

常用漢字(じょうようかんじ)は、文部科学省文化審議会国語分科会の答申に基づき、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本語の漢字。現行の常用漢字表は、2010年(平成22年)11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示され、2136字/4388音訓[2352音・2036訓]から成る。

代用漢字は常用漢字にない漢字を、同音でしかも字義の近い常用漢字で書き換えたその代用の漢字。例えば、「日蝕」→「日食」、「車輛」→「車両」における「食」「両」など。代用字。
レジ袋 ถุงหูหิ้ว
การดำน้ำ Diving ダイビング

๑.การดำน้ำตื้น Snorkeling, Skin Diving スキンダイビング(スノーケリング)

スクーバなどの水中呼吸装置を使用せず、自分の息だけで潜水(水中遊泳)することである。素潜り(すもぐり)とほぼ同義。
一般に、素潜りは、海人による伝統的な漁業など、とくになにも装備しないか単純な水中眼鏡程度のみを使用する、生身の身体に近い状態で行う原始的な潜水としての意味合いが強いのに対し、スキンダイビングは、マスク、スノーケル(シュノーケル)、フィンなどの器材を使用する海洋性レクリエーションもしくはウォータースポーツとしての意味合いが強いが、この使い分けは明確に定義されているわけではない。スキンダイビングのうち、より競技性の強いものはフリーダイビングと呼んで区別することが多い。
類似の用語としてスノーケリング(snorkeling)がある。スノーケリングを文字通りに解釈すればスノーケルを使うことであるから、広い意味ではスキンダイビングもスノーケリングに含まれることになり、そのように解釈する事例も多いが、基本的には、潜水か水面遊泳のみかという観点から、スキンダイビングとスノーケリングは区別される。
なお、スクーバダイビングにおいても水面に出てはスノーケルで游泳をするから、スキンダイビングはスクーバダイビングの基礎でもあり、習得すべきものである。

สมัยก่อนการท่องเที่ยวตามชายทะเลเป็นเพียงการไปนั่ง ๆ นอน ๆ กิน ๆ เดินเล่น หรือเล่นน้ำตามชายหาดเท่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้คนต่างออกไปเที่ยวตามเกาะแก่งและเล่นกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆที่แต่ละคนชื่นชอบ อาทิเช่นเรือใบ กระดานโต้คลื่นติดใบ หรือวินเซิร์ฟ เจ็ตสกี เรือเร็ว ตกปลา และโดยเฉพาะการดำน้ำดูปะการัง การดำน้ำผิวน้ำที่เรียกว่า “สนอร์เกิลลิ่ง” (Snorkelling) หรือ “สกินไดวิ่ง” (Skin Diving) เหมาะสำหรับการชมปะการังน้ำตื้น ซึ่งเป็นการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำเพียงไม่กี่ชิ้น ได้แก่ หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจ ชูชีพ และตีนกบ ราคาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย ที่สำคัญก็คือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น หรือไม่แข็งพอก็ยังสามารถดำน้ำชมปะการังได้ เพียงสวมชูชีพก็สามารถแหวกว่ายบนผิวน้ำได้อย่างเพลิดเพลิน

๒.การดำน้ำลึก Scuba diving スキューバダイビング(スクーバダイビング)

空気を詰めたタンクを使ってのダイビング(潜水)である。これに対して息をこらえて行う潜水をフリーダイビング、地上からホースで空気を供給する潜水を送気式潜水(フーカー潜水)と呼ぶ。日本にはアメリカのアクアラング社 (Aqua Lung) が紹介し、一時期は社名「アクアラング (Aqua-lung) 」がスクーバダイビングの意味で使われることも多かった。なお、本記事では特に断らない限り、「ダイビング」を「スクーバダイビング」の意味で使用する。

เป็นการว่ายน้ำใต้ผิวน้ำ คำว่า SCUBA ย่อมาจาก “self-contained underwater breathing apparatus” หมายถึงเครื่องมือที่ใช้สำหรับช่วยให้หายใจในขณะอยู่ใต้น้ำเป็นการเฉพาะตัว กล่าวคือสามารถดำลงสู่ใต้น้ำด้วยตนเองได้ ซึ่งแตกต่างจากการดำลงพร้อมๆ กันในเรือดำน้ำเป็นต้น
คำว่า Scuba ถูกเรียกใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1939 โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งเรียกรวมอุปกรณ์ทั้งหมดว่า US military diver’s rebreather sets อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการดำน้ำคือ ถังบรรจุอากาศแรงดันสูง ท่อสำหรับหายใจ (Regulator) เสื้อแจ๊คเก็จสำหรับดำน้ำโดยเฉพาะ (BCD ย่อมาจาก Buoyancy Control Device) หน้ากาก (Mask) ตีนกบ(Fin) เข็มขัดสำหรับใส่ลูกตะกั่ว (Weight belt) และลูกตะกั่ว (Weight) เพื่อถ่วงให้จม
一村一品 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น ซึ่งได้รับการออกแบบโดยทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบล โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่น[1] โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร หลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 โครงการโอทอปได้ถูกยกเลิกไป ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งแต่เปลี่ยนชื่อใหม่

一村一品運動(いっそんいっぴんうんどう、英: One Village One Product movement, OVOP)は、市町村ごとに特産物をつくり、まちおこしにつなげる運動。平松守彦前知事が1979年に提唱し、関アジ関サバや豊後牛、カボスなどのブランド化に成功。地域振興策のモデルとして全国に広まった。タイやカンボジアなど10カ国以上でも採り入れられた。
浮桟橋(うきさんばし)Floating pier ท่าเทียบเรือลอยน้ำ (โป๊ะเทียบเรือ, โป๊ะท่าเรือ)

港湾において、水上に箱状の浮体を浮かべ陸域と連結した係留施設をいう。 箱状の浮体(ポンツーン、英: Pontoon)を水上に浮かべてアンカー(錨)などで固定し、陸岸と渡り橋で連結した施設である。ポンツーンは、木製のものもあれば、耐久性の高い鋼製やコンクリート製のものもある。また、ポンツーン部分には他の係留施設(岸壁・桟橋など)と同様、船舶を係留するための係船柱や船舶着岸時の衝撃を和らげるための防舷材が設置されている。
桟橋(さんばし)Pier สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ, ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ

係留施設の一つ。船舶が着岸するために陸域部から水上へ向けて作った橋状の係留施設である。広義には浮桟橋(ポンツーン:Pontoon)も桟橋に含むことがある。「桟」がかつて(1981年まで)は常用漢字に入っていなかったため、さん橋と表記される場合もある。
了解覚書 MOU บันทึกความเข้าใจ

ช่วงนี้ทั้งในที่ทำงาน และข่าวการเมือง ได้ยินคำว่า MOU อยู่บ่อยๆ เกิดความสงสัยว่า MOU คืออะไร เปิดหาความรู้ใน Google ได้ความว่า
นฤมล บุญแต่ง นักวรรณศิลป์ 7 ว กองธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ให้คำอธิบายว่า เอ็มโอยู (MOU-Memorandum Of Understanding) หรือบันทึกความเข้าใจ เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้ เช่น สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

ขณะที่ บันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement) อันเป็นหนังสือหรือสัญญา ซึ่งมีข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นข้อกติกา ข้อที่นัดหมายกันไว้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จึงมีใช้ได้ทั้ง 2 คำ แต่จะใช้บันทึกความเข้าใจมากกว่า เช่น MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการ ในการแลกเปลี่ยนวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม ในทางการทูตบันทึกความเข้าใจ หรือ “เอ็มโอยู” เป็นส่วนหนึ่งของ “สนธิสัญญา” (treaty) ซึ่ง “สนธิสัญญา” เป็นคำที่มีความหมายทั่วไป โดยอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป อาทิ “ความตกลง” (agreement) “ข้อตกลง” (arrangement) “บันทึกความเข้าใจ” (memorandum of understanding) “บันทึกความตกลง” (me morandum of agreement) “พิธีสาร” (protocol) “อนุสัญญา” (Convention) ฯลฯ อย่างไรก็ดี ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ถือเป็น “สนธิสัญญา” ทั้งสิ้น.
フローズンカクテル(ラオパン)เหล้าปั่น
ホールピペット Volumetric pipette (transfer pipette) ปิเปตแบบปริมาตร

ホールピペット(独:Vollpipette、全量ピペット、全容ピペットは実験器具の一つで、0.1~100 mL程度の一定体積の液体を正確に量り取るためのガラス管(ピペット)である。形状的な特徴として、管の中ほどに膨大部を有し、上部に1本の目盛線(標線)が引かれている。

– มีขีดบอกปริมาตรที่แน่นอนเพียงขีดเดียว ดังนั้นจึงวัดปริมาตรได้เพียงค่าเดียว เช่น volumetric pipette ที่มีความจุ 10 ml ก็จะวัดปริมาตรของของเหลวได้เฉพาะ 10 ml เท่านั้น
– มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 ml ถึง 100 ml
– ใช้วัดปริมาตรได้ใกล้เคียงความจริง แต่ก็ยังมีความผิดพลาดขึ้นอยู่กับความจุของปิเปตต์และระดับคุณภาพ
出荷 Shipping การจัดส่ง
納入 Delivery การส่งมอบ

การซื้อขายสินค้าโดยส่วนใหญ่ที่สถานที่ตั้งของผู้ขายและผู้ซื้อไม่ห่างกันมากนัก วันที่สินค้าออกจากผู้ขายมักจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อ แต่กรณีที่ระยะทางที่ทำการขนส่งนั้นไกลหรือดัวยสาเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงปลายทางได้ภายในวันเดียว วันที่สินค้าออกจากผู้ขายและวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อก็จะไม่ใช่วันเดียวกัน นอกจากนั้นวันที่ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือปริมาณสินค้าคงคลัง ในบางกรณีผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อจะทำการระบุวันที่สินค้าออกจากผู้ขายและวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อ เช่น

29日出荷、2日納入 จัดส่งวันที่ ๒๙ ส่งมอบวันที่ ๒