conflict minerals 紛争鉱物

ในที่ทำงานของหลายๆท่านโดยเฉพาะที่เป็นโรงงาน คงจะเคยได้ยินคำว่า conflict minerals ผ่านหูกันไปบ้างเพราะเป็นเรื่องลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบและตอบกลับไปแล้วตกลงมันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วเราในฐานะล่ามซึ่งก็คงจะหลีกเลี่ยงไปพ้นที่จะต้องมาแปลแบบสำรวจดังกล่าว จะมีวิธีการรับมืออย่างไรลองมาดูจากเนื้อหาต่อไปนี้กันครับ

มันคืออะไร

Conflict Minerals 紛争鉱物 เป็นเหตุการณ์มีมานานมากในพื้นที่ในบริเวณตะวันออกของประเทศคองโก (Eastern Congo) ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุสําคัญจํานวนมหาศาล และถือเป็นแหล่งรายได้ของกลุ่มกองโจรที่ต่อต้านรัฐบาลคองโก เข่นฆ่าและข่มขืนประชาชน

ที่มาที่ไป

ด้วยเหตุนี้เองในบทบัญญัติ Miscellaneous Provisions ของกฏหมายปฏิรูประบบกํากับดูแลด้านตลาดการเงินซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 จึงได้ พิ่มเติมระเบียบ ควบคุมดูแล ในเรื่อง “Conflict Minerals from the Republic of Congo” ซึ่งบทบัญญัตินี้จะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ ในด้าน Sourcing & Supply Chain ของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์สหรัฐฯ ในกลุ่ม สินค้า Cellular Phone, Laptops, Computer, Video Games, Medical Equipment, Glass & Lamp, Machine Parts และ High Speed Tools โดยกําหนดให้บริษัทมหาชน สหรัฐฯ ที่ผลิตสินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์จะต้อง รายงาน Transaction การได้มาของแร่ที่นํามาใช้ในการผลิต รับรองว่าไม่มี “Conflict of Minerals” ต่อ Securities and Exchange Commission ของสหรัฐฯ และแจ้งใน Website ของบริษัทฯ และ ในรายงานประจําปี จึงจะติดฉลากระบุว่า “DRC Conflict Free” ได้ และต้องให้ Third Party เข้ามาตรวจสอบด้วย
2010年7月に可決した米国金融改革法により、自社製品に「紛争鉱物」を使用している企業(製造業)は、年次報告書において、その原産地について合理的な調査を踏まえて開示する義務を負うこととなっている。この開示に関する詳細な規則の制定は、米国証券取引委員会(SEC)に委任されていたが、作業は難航し、2012年8月にようやく採択に至った。紛争鉱物の開示規則は、アフリカ有数の鉱物資源国で長らく内戦が続いているコンゴ民主共和国(Democratic Republic of Congo=DRC)と周辺域に源泉を有するコルタン(タンタル鉱石)、錫(すず)石、金、鉄マンガン重石(タングステン鉱石)、又はそれらの派生物を「紛争鉱物」と定義し、紛争鉱物を使用する企業に対してSECへの報告および開示の義務を課す内容となっている。これらには、携帯電話、パソコン、航空機器等のハイテク分野をはじめ、装身具等、多くの製品に使われており、開示義務を負うことになる企業は数千社に及ぶとみられる。

การรับมือของล่าม

เท่าที่ทราบปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิตหลายรายแล้วที่เร่ิมทำการสำรวจในเรื่องดังกล่าว โดยให้ผู้ส่งมอบตอบคำถามตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ บริเวณด้านล่างของแบบฟอร์มดังกล่าวมีชื่อของ 電子業界のElectronic Industry Citizenship Coalition(EICC) กับ 情報通信業界のGlobal e-Sustainability Initiative (GeSI) แสดงอยู่และจากข้อความต่อไปนี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะต้องมีแบบฟอร์มที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอน

日本では電子情報技術産業協会(JEITA)が、EICC/GeSIと連携して紛争鉱物規制への対応を推進しており、責任ある鉱物調達検討会を立ち上げている。

จึงได้ทำการสืบค้นในเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อเอกสารคือ conflict minerals reporting template และพบกับเอกสารซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยการคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

Conflict Minerals Reporting Template_2.02

จากที่ได้ลองเปิดดูเนื้อหาของเอกสารจะเป็นการกล่าวถึงแร่ 4 ชนิดต่อไปนี้คือ
Tantalum (Ta) タンタル แทนทาลัม
Tin (Sn) 錫(スズ)ดีบุก
Gold (Au) 金 ทอง
Tungsten (W) タングステン ทังสเตน
นอกจากนั้นแล้วเมื่อดูที่บริเวณตรงกลางด้านบนจะเห็นว่ามีช่องให้เลือกภาษา จึงลองเข้าไปคลิ๊กดูก็พบว่าสามารถเลือกเนื้อหาให้เป็นภาษาต้นฉบับ คือ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ก็ได้

Screen Shot 2556-08-29 at 22.58.37

 

Screen Shot 2556-08-29 at 22.58.49

จึงเป็นอันว่าถ้าล่ามต้องแปลจากฉบับภาษาไทยไปเป็นญี่ปุ่น ก็ไม่ต้องเหนื่อยเพียงเอาเอกสารที่แนบมากับบทความนี้ไปใช้ก็เป็นอันว่าจบครับ

ข้อมูลอ้างอิงจาก
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก
デロイト・トウシュ・トーマツのウェーブサイト
株式会社大和総研のウェーブサイ

เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

労使=労+使

労=労働者
使=使用者

労働者=ลูกจ้าง
使用者=นายจ้าง

労使=ลูกจ้างกับนายจ้าง
หูฟังเสียงเครื่องยนต์ 自動車用メカニックサウンドスコープ

ใช้ฟังเสียงการทำงานผิดปกติภายในเครื่องยนต์ ตลับลูกปืน หรือชิ้นส่วนอื่นๆที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อระบุตำแหน่ง

ベアリングの雑音やノッキングなどのエンジン音、ファンやウォーターポンプのきしみ音、バルブタペットなどの発生源を突き止めるときなどに使用され、エンジン内から生じる異音などを判定する。
(รถ) เสียหลัก 体勢を崩す

ประโยคตัวอย่าง

赤信号で急ブレーキ 体制を崩してバイクに衝突
先日私が原付で体勢を崩してしまい、前の車のリアバンパーに傷をつけてしまい弁償することになりました。
ミニバイクは330メートルほど逃走して右折したところで体勢を崩して転倒し、2人は民家のガラスに体をぶつけるなどしたという。
姿勢(しせい)/体勢(たいせい)

構え(かまえ) ポーズ 体位(たいい) 居ずまい(いずまい)
[共通する意味] ★体の構え方。
[英] a posture
[使い方]
〔姿勢〕▽前かがみの姿勢をとる▽姿勢を崩す▽姿勢がいい▽姿勢を正す
〔体勢〕▽体勢をたてなおす▽体勢が崩れる▽不利な体勢
[使い分け]
【1】「姿勢」は、体の構え方を表わすのに広く用いられる。
【2】「体勢」は、特に、何かをしようとするときの一時的な体の構え方をいう。
[関連語]
◆(構え) 具体的に体を動かして特定の形をとること。また、あることにそなえること。[英]a posture「すきのない構えを見せる」「上段の構え」「和戦両様の構え」
◆(ポーズ) 絵画、彫刻、写真、舞踊などに表現されている人物やモデルの身の構え方。「ポーズをとる」◇「ポーズだけで真剣に取り組もうとしない」のように、見せかけの態度、きどった態度という意味もある。
◆(体位) 体の位置、姿勢。[英]posture「体位を変える」◇「体位の向上をはかる」のように、体格・健康・運動能力を総称していう。
◆(居ずまい) 座っているときの姿勢。「居ずまいを正す」
アンテナショップとは企業や自治体などが自社(当該地方)の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的として開設する店舗のこと。又は消費動向や商品の売れ行きなどの情報を収集する為、製造業者や流通業者が設置する直販店のことです。
shop used for testing sales of new products; showroom (※「antenna shop」は和製英語)

การนำคณะภาคเอกชนเข้าศึกษาดูงานการจัดแสดงสินค้า OTOP และ SMEs ของญี่ปุ่น ณ Antenna Shop นั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ภาคเอกชนของไทยได้นำแนวคิด ซึ่งได้เห็นจากตัวอย่างการจัดแสดงสินค้า OTOP และ SMEs ของญี่ปุ่นไปใช้พัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และ SMEsของไทย โดยร้าน Antenna Shop เป็น ร้านขายสินค้าท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่น จึงเป็นช่องทางให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นของญี่ปุ่นได้แม้จะอยู้ในกรุงโตเกียว อาทิ อาหารชื่อดังจากโอซาก้า ผลิตภัณฑ์นมจากฮอกไกโด สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของวากายาม่า เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธสินค้าจากผู้ประกอบการไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่นำมาทดสอบตลาดร่วมกับร้านแอนเทนน่า (Antenna Shop) ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกชั้นนำภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น
ในการแปลเอกสารจากไทยไปเป็นญี่ปุ่น บ่อยครั้งที่ไม่สามารถแปลแบบตรงตัวได้หรือคำแปลกับต้นฉบับมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการแปลเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ Pollution Prevention Systems 公害防止組織 (อ้างอิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ)

ในทางกลับกันหากคุณต้องการจะแปลจากกฎหมายญี่ปุ่นมาเป็นไทย ซึ่งคงมีโอกาสไม่บ่อยนัก ก็ควรจะหาเครื่องมือเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาเช่นนี้ วันนี้จะขอนำเสนอเว็บไซต์ด้านล่างของหน่วยงานราชการญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานข้อมูลเรื่องกฎหมายพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นได้หลายแนวทาง คือ คำศัพท์ บริบท เป็นต้น
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Manager 公害防止統括者
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ Supervisors 公害防止主任管理者
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษ Operators 公害防止管理者

トランスヤード = トランス+ヤード
トランス = หม้อแปลง
ヤード = ลาน

トランスヤード = ลานตั้งหม้อแปลง
นิติกรรม 法律行為 คือ การกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและมุ่งต่อผลในกฎหมายที่จะเกิดขึ้นอันได้แก่ การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ มีการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิ เช่น สัญญาซื้อขาย, สัญญากู้เงิน, สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาให้และพินัยกรรมเป็นต้น

1. นิติกรรมฝ่ายเดียว unilateral juristic act 単独行為 ได้แก่ นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวและมีผลตามกฎหมาย ซึ่งบางกรณีก็ทำให้ผู้ทำนิติกรรมเสียสิทธิได้ เช่น การก่อตั้งมูลนิธิ คำมั่นโฆษณาจะให้รางวัล การรับสภาพหนี้ การผ่อนเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้ คำมั่นจะซื้อหรือจะขาย การทำพินัยกรรม การบอกกล่าวบังคับจำนอง เป็นต้น

2. นิติกรรมสองฝ่าย (นิติกรรมหลายฝ่าย) bilateral juristic act 契約 ได้แก่ นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปและทุกฝ่ายต้องตกลงยินยอมระหว่างกันกล่าวคือฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาทำเป็นคำเสนอ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเป็นเจตนาเป็นคำสนอง เมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันจึงเกิดมีนิติกรรมสองฝ่ายขึ้นหรือเรียกกันว่า สัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ เป็นต้น
ช่างโยธา

เนื่องจากใช้ศัพท์ภาษาไทยในการสืบค้นไม่ได้ จึงต้องมาพึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่เวิร์ค เลยต้องเลือกสืบค้นจากคำง่ายๆ ก่อนคือ Public Works ได้เบาะแสมาพอสมควรดังนี้คือ

公共建造物;公共(土木)工事
公用に政府の公費で建てられた(高速道路、学校、橋、ドックなどのような)建造物
(structures (such as highways or schools or bridges or docks) constructed at government expense for public use)

ทีแรกเกือบเข้าใจผิดว่าเป็น 土木技術者 พอมาดูบริบทแล้ว นายช่างโยธา เป็นข้าราชการที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค จึงเลือกที่จะเปลี่ยนไปเป็นคำว่า 公共技術者 แทนก็พบว่ามีอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่ใกล้เคียงคือ 公共工事品質確保技術者 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 品確技術者 แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เพ่ิงมีขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็เลยเอาหน้าที่ของ “นายช่างโยธา” มาเทียบเคียงกับ “品確技術者” พบว่ามีหน้าที่ใกล้เคียงกัน

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุมการก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

品確技術者は、行政技術者や民間技術者として豊富な経験を持ち、公共工事の設計・積算、監督、技術提案 審査等において発注者を支援することができます。また、品確技術者(Ⅰ)の資格保有者は、総合評価落札方式の導入支援 や審査における外部委員として活躍できるだけの知識・能力を有していると認定された技術者です。

จึงเป็นที่มาของการฟันธงว่า นายช่างโยธา คือ 品確技術者 นั่นเอง
崖(がけ、英: Cliff)とは、垂直もしくは垂直に近い傾斜の地形のことである。日本の法令では、水平面に対し30度を超える角度の傾斜を要件とする。

断崖(だんがい)は、地質学上の断層の移動によって形成された崖のことである。
An escarpment (or scarp) is a type of cliff, formed by the movement of a geologic fault, or a landslide.
หน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก
市 กับ อำเภอ

ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยแปลคำว่า 市 ในภาษาญี่ปุ่นว่า “อำเภอ” โดยมุ่งหวังที่จะให้คนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย เพราะว่าถ้าใช้คำว่า “อำเภอ” ทุกคนจะร้องอ๋อทันที แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวญี่ปุ่นซึ่งมาเรียนภาษาไทยกับผมถามว่า

ชาวญี่ปุ่น : 市 ในภาษาไทยแปลว่าอะไรครับ

ผมจึงตอบไปว่า

ผม : อำเภอครับ

วันรุ่งขึ้นชาวญี่ปุ่นคนดังกล่าวก็กลับมาถามผมและเกิดการสนทนากันดังนี้คือ

ชาวญี่ปุ่น : การที่จะเป็นอำเภอได้นั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เช่น ต้องมีประชากรขั้นต่ำกี่คนครับ

เนื่องจากไม่มีข้อมูลจึงตอบกลับไปว่า

ผม : ไม่ทราบครับ

และถามกลับไปว่า

ผม : 市 ของญีุ่ปุ่นนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับ

เขาจึงตอบกลับมาว่า

ชาวญี่ปุ่น : จะต้องมีประชากรไม่ต่ำกว่า…..คน (เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาเกือบยี่สิบปีแล้วจึงจำรายละเอียดได้ไม่มากนัก)

ผมเกิดความสงสัยจึงได้ถามเขากลับไปว่า

ผม : คุณนี่เก่งจังทำไม่ถึงทราบข้อมูลเหล่านี้ละครับ

เขาจึงเฉลยให้ฟังว่า

ชาวญี่ปุ่น : เพราะผมทำงานอยู่ที่ 市役所 ครับ

ผมอดสงสัยไม่ได้จึงถามต่อไปว่า

ผม : คนที่มีตำแหน่งสูงสุดในที่ทำงานคุณคือ 市長 ใช่ไหม
ชาวญี่ปุ่น : ใช่ครับ
ผม : แต่ว่า 市長 ก็น่าจะเทียบเท่ากับ นายอำเภอ ได้ใช่ไหมครับ

ชาวญี่ปุ่น : คงจะไม่ได้เพราะ นายอำเภอ ของไทยมาจากการแต่งตั้ง แต่ 市長 ของญี่ปุ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งจะใกล้เคียงกับ “นายกเทศมนตรี” ของไทยที่มีการเลือกตั้งเหมือนกันครับ

ตั้งแต่นั้นมาเวลาที่แปลที่อยู่จากญี่ปุ่นมาเป็นไทย เช่น การจดทะเบียนตั้งบริษัท จึงนิยมที่จะแปลโดยออกเสียงทับศัพท์เอา เช่น 大阪市 โอซาก้า-ชิ เป็นต้น
看護師 พยาบาล

看護師 + 女性 = 看護婦 นางพยาบาล
看護師 + 男性 = 看護士 บุรุษพยาบาล
消防設備 fire protection facility;firefighting equipment อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

消防設備 = 消防 × 設備
消 = 消火
防 = 防災
消防 = 消火 + 防災

∴ 消防設備 =(消火 + 防災)× 設備 = 消火設備 + 防災設備

เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ラバータイル กระเบื้องยาง

硬さと弾力性に優れた合成ゴム素材のタイルで、高級感のある屋内用床材として各種の公共施設に多数の施工実績があります。(下の画像は新東京国際空港第二ターミナルビル内の施工例です。)

はもん【波紋/波文】

1 水面に物の落ちたときなどに、いく重にも輪を描いて広がる波の模様。
2 次々と周囲に動揺を伝えていくような影響。กระแส trend

用例
สร้างแรงกระเพื่อมในวงการการเมือง「政界に―を起こす」
รายการทีวีที่เรียกกระแสในหมู่วัยรุ่น「若者の間に―を呼んだ番組」

ตัวอย่างเส้นทางการสืบค้นคำแปลของคำว่า “ช่างกลโรงงาน” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการทวนสอบความหมายของคำศัพท์พร้อมกับบริบทของศัพท์คำนั้นดังตัวอย่างที่อยู่ในลิ้งด้านล่างเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Machine Tool Technology

Institute of Advance Machine Tool and Control Technology (IAMTCT)
最新式工作機械・制御技術協会

工作機械技術学科

福島県立テクノアカデミー浜
機械技術科では、機械図面の読図、作図ができ、機械加工及び溶接加工が行え、その製品を測定し、精度検査まで一貫して行える実践技術者を目指します。

ファイル金具 ลิ้นแฟ้ม
แล้วถ้าเป็นลิ้นแฟ้มที่ทำจากพลาสติกไม่ใช่ทำจากโลหะ จะใช้คำเดิมเรียกอยู่หรือเปล่า???

出超:「輸出超過」の略。ある期間の輸出総額が輸入総額よりも多いこと。ได้ดุลการค้า มูลค่าของสินค้าที่ส่งออกสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้า export surplus ⇔輸入超過【ゆにゅう‐ちょうか】เสียดุลการค้า

เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ฟุตบาท (ทางเท้า, บาทวิถี) footpath 歩道

備考:「フットパス」とは、イギリスを発祥とする“森林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くこと【Foot】ができる小径(こみち)【Path】”のことです。イギリスではフットパスが国土を網の目のように縫い、国民は積極的に歩くことを楽しんでいます。近年、日本においてもさまざまな地域において、各々の特徴を活かした魅力的なフットパスが整備されてきています。

光源 light แหล่งกำเนิดแสง
入射光 incident light แสงตกกระทบ
反射光 reflected light แสงสะท้อน
屈折光 refracted light แสงหักเห

969520_516198551767478_448148720_n

タンクトラック รถแท้งค์ Tanker Truck

タンクローリーは、固体・液体・気体を運搬するための特種用途自動車。貨物自動車(トラック)の一種でもあり、主に石油・ガスなどの運搬に使われる。セミトレーラ型のタンクローリーも多く存在する。

เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

観測井戸 observation well บ่อตรวจน้ำ

1. บ่อน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อตรวจสอบระดับและหรือคุณภาพน้ำใต้ดิน
2. บ่อน้ำที่ขุดเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำใต้ดินเพื่อตรวจสอบระดับน้ำของระบบระบายน้ำนั้น
水中ポンプ submersible pump ปั๊มน้ำแบบจุ่ม หรือแช่

เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายมานาน มีทั้งแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ และแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ หรือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี การใช้งาน มีทั้งที่ใช้สูบน้ำออกจากห้องหรือจากบริเวณบ้านที่มีน้ำขัง จากสระน้ำ บ่อน้ำ ใช้ทำน้ำพุ ใช้ปั๊มน้ำฉีดขึ้นที่สูง ใช้ฉีดน้ำล้างรถยนต์ เป็นต้น
パーム油 น้ำมันปาล์ม ヤシ油 น้ำมันมะพร้าว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร
比丘たちよ、無明(むみょう)によって行(ぎょう)がある。
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
行によって識(しき)がある。
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
識によって名色(みょうしき)がある。
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
名色によって六処(ろくしょ)がある。
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
六処によって触(そく)がある。
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
触によって受(じゅ)がある。
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
受によって愛がある。
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
愛によって取(しゅ)がある。
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
取によって有 (う)がある。
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
有によって生がある。
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข์โทมนัสและอุปายาสความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ฯ
生によって老死・愁・悲・苦・憂・悩が生ずる。かかるものが、すべての苦の集積のよって起こるところである。
“กำหนดในวันที่” กับ “กำหนดเป็นวันที่”

สองคำนี้หากดูแบบผิวเผินแล้วอาจจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ แต่หากลองพิจารณาถึงความหมายแล้วแปลออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่น (กำหนดในวันที่ 〜日に決める, กำหนดเป็นวันที่ 〜日と決める) ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
会計監査 Account auditing การตรวจสอบบัญชี

Interim Audit 期中監査 เป็นการตรวจสอบระหว่างปี ตรวจสอบดูว่าระบบควบคุมภายในของกิจการนั้นเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดี (Test of control) ซึ่งจะเลือกตรวจสอบเฉพาะรายการที่สำคัญๆ

期中監査(中間監査)時期、回数については、会社の規模や業種などによって異なります。(3月決算の会社を前提として考えた場合2月頃まで)

期中監査(期末前監査)これも期中監査なのですが、期末監査時の問題点や検討事項をあらかじめ把握、検討するため、期末監査前に監査を行うことがしばしばあります。また、会社の規模などによっては実施されないこともあります。(3月頃)

Year End Audit 期末監査 เป็นการตรวจสอบสิ้นปี ซึ่งสามารถตรวจสอบงบการเงินของกิจการได้แล้ว (substantive test) เป็นการตรวจสอบแบบเนื้อหาสาระ สนใจเนื้อหาสาระเป็นหลัก ระบบควบคุมภายในเป็นการควบคุมข้อผิดพลาดในกิจการ
会社が作成した決算整理後の試算表が適切なものであるか検討した上で、これを基に作成される計算書類が適法なもの
であるかという表示のチェックが行われます。これを踏まえて、監査報告書が作成されることになります。(5月)
監査契約書 Engagement letter หนังสือตอบรับงาน

監査人の指名の受託、監査の範囲及び目的、依頼人に対する監査人の責任の範囲並びに報告書の方式を文章化し確認する。

ในการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีควรส่งหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี (Engagement Letter) ก่อนที่จะเริ่มทำงาน เพื่อเป็นการยืนยันและให้กิจการยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ เช่น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดลักษณะ ขอบเขต ระยะเวลา รวมถึงค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
進呈(しんてい)/贈呈(ぞうてい)/献上(けんじょう)/進上(しんじょう) Present การมอบ, การให้ (ของรางวัล, ของกำนัล เป็นต้น)

感覚的に、上目線か下目線かです。進呈は、相手を敬い、つまらない物で恐縮ですが、受け取ってくださいという意味。贈呈はよく頑張ったから賞状あげるよといった意味です。

贈呈 ⇒ 目上から目下へ、又は同格間の授受の感じ
進呈 ⇒ 目下から目上への感じ

感じとしたのは、同じように使われるものの、敢えて差を
付ければ、との意味です。

【進上】はありますが、【贈上】が無いからです。

協賛事業に対する協力等を行った団体・個人に対して知事感謝状が贈呈される。
保全と保守の違い

保全は、ある物事を完全な状態、または最初と全く同じ状態で保つことです。
(例)証拠の保全、環境保全
環境を保全する preserve [conserve] the environment การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
機械を保全する keep a machine in good condition การคงสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี
領土保全 maintenance of the territorial integrity 《of》การรักษาบูรณภาพแห่งดินแดน
予防保全 preventive maintenance. การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

保守は、正常な状態を保ちうるよう守ることや、現在の社会体制を根本から変えようとしないことです。
(例)機械の保守点検、保守政党
maintenance การบำรุงรักษา ; conservation การอนุรักษ์
ウェストピッカー Waste picker คนเก็บขยะ

リサイクル可能ゴミを拾って売却することで生活する低所得者層
遵守と順守の違い

ต่างในการเขียน แต่เหมือนในความหมาย

当用漢字(とうようかんじ)とは、1946年(昭和21年)11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日に内閣が告示した「当用漢字表」に掲載された1850の漢字を指す。広義には、当用漢字表(1946年(昭和21年)11月16日)、当用漢字別表(1948年(昭和23年)2月16日)、当用漢字音訓表(同)、当用漢字字体表(1949年(昭和24年)4月28日)および当用漢字改定音訓表(1973年(昭和48年)6月18日)という一連の内閣告示を総称する。

常用漢字(じょうようかんじ)は、文部科学省文化審議会国語分科会の答申に基づき、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本語の漢字。現行の常用漢字表は、2010年(平成22年)11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示され、2136字/4388音訓[2352音・2036訓]から成る。

代用漢字は常用漢字にない漢字を、同音でしかも字義の近い常用漢字で書き換えたその代用の漢字。例えば、「日蝕」→「日食」、「車輛」→「車両」における「食」「両」など。代用字。
レジ袋 ถุงหูหิ้ว
การดำน้ำ Diving ダイビング

๑.การดำน้ำตื้น Snorkeling, Skin Diving スキンダイビング(スノーケリング)

スクーバなどの水中呼吸装置を使用せず、自分の息だけで潜水(水中遊泳)することである。素潜り(すもぐり)とほぼ同義。
一般に、素潜りは、海人による伝統的な漁業など、とくになにも装備しないか単純な水中眼鏡程度のみを使用する、生身の身体に近い状態で行う原始的な潜水としての意味合いが強いのに対し、スキンダイビングは、マスク、スノーケル(シュノーケル)、フィンなどの器材を使用する海洋性レクリエーションもしくはウォータースポーツとしての意味合いが強いが、この使い分けは明確に定義されているわけではない。スキンダイビングのうち、より競技性の強いものはフリーダイビングと呼んで区別することが多い。
類似の用語としてスノーケリング(snorkeling)がある。スノーケリングを文字通りに解釈すればスノーケルを使うことであるから、広い意味ではスキンダイビングもスノーケリングに含まれることになり、そのように解釈する事例も多いが、基本的には、潜水か水面遊泳のみかという観点から、スキンダイビングとスノーケリングは区別される。
なお、スクーバダイビングにおいても水面に出てはスノーケルで游泳をするから、スキンダイビングはスクーバダイビングの基礎でもあり、習得すべきものである。

สมัยก่อนการท่องเที่ยวตามชายทะเลเป็นเพียงการไปนั่ง ๆ นอน ๆ กิน ๆ เดินเล่น หรือเล่นน้ำตามชายหาดเท่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้คนต่างออกไปเที่ยวตามเกาะแก่งและเล่นกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆที่แต่ละคนชื่นชอบ อาทิเช่นเรือใบ กระดานโต้คลื่นติดใบ หรือวินเซิร์ฟ เจ็ตสกี เรือเร็ว ตกปลา และโดยเฉพาะการดำน้ำดูปะการัง การดำน้ำผิวน้ำที่เรียกว่า “สนอร์เกิลลิ่ง” (Snorkelling) หรือ “สกินไดวิ่ง” (Skin Diving) เหมาะสำหรับการชมปะการังน้ำตื้น ซึ่งเป็นการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำเพียงไม่กี่ชิ้น ได้แก่ หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจ ชูชีพ และตีนกบ ราคาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย ที่สำคัญก็คือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น หรือไม่แข็งพอก็ยังสามารถดำน้ำชมปะการังได้ เพียงสวมชูชีพก็สามารถแหวกว่ายบนผิวน้ำได้อย่างเพลิดเพลิน

๒.การดำน้ำลึก Scuba diving スキューバダイビング(スクーバダイビング)

空気を詰めたタンクを使ってのダイビング(潜水)である。これに対して息をこらえて行う潜水をフリーダイビング、地上からホースで空気を供給する潜水を送気式潜水(フーカー潜水)と呼ぶ。日本にはアメリカのアクアラング社 (Aqua Lung) が紹介し、一時期は社名「アクアラング (Aqua-lung) 」がスクーバダイビングの意味で使われることも多かった。なお、本記事では特に断らない限り、「ダイビング」を「スクーバダイビング」の意味で使用する。

เป็นการว่ายน้ำใต้ผิวน้ำ คำว่า SCUBA ย่อมาจาก “self-contained underwater breathing apparatus” หมายถึงเครื่องมือที่ใช้สำหรับช่วยให้หายใจในขณะอยู่ใต้น้ำเป็นการเฉพาะตัว กล่าวคือสามารถดำลงสู่ใต้น้ำด้วยตนเองได้ ซึ่งแตกต่างจากการดำลงพร้อมๆ กันในเรือดำน้ำเป็นต้น
คำว่า Scuba ถูกเรียกใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1939 โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งเรียกรวมอุปกรณ์ทั้งหมดว่า US military diver’s rebreather sets อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการดำน้ำคือ ถังบรรจุอากาศแรงดันสูง ท่อสำหรับหายใจ (Regulator) เสื้อแจ๊คเก็จสำหรับดำน้ำโดยเฉพาะ (BCD ย่อมาจาก Buoyancy Control Device) หน้ากาก (Mask) ตีนกบ(Fin) เข็มขัดสำหรับใส่ลูกตะกั่ว (Weight belt) และลูกตะกั่ว (Weight) เพื่อถ่วงให้จม
一村一品 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น ซึ่งได้รับการออกแบบโดยทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบล โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่น[1] โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร หลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 โครงการโอทอปได้ถูกยกเลิกไป ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งแต่เปลี่ยนชื่อใหม่

一村一品運動(いっそんいっぴんうんどう、英: One Village One Product movement, OVOP)は、市町村ごとに特産物をつくり、まちおこしにつなげる運動。平松守彦前知事が1979年に提唱し、関アジ関サバや豊後牛、カボスなどのブランド化に成功。地域振興策のモデルとして全国に広まった。タイやカンボジアなど10カ国以上でも採り入れられた。
浮桟橋(うきさんばし)Floating pier ท่าเทียบเรือลอยน้ำ (โป๊ะเทียบเรือ, โป๊ะท่าเรือ)

港湾において、水上に箱状の浮体を浮かべ陸域と連結した係留施設をいう。 箱状の浮体(ポンツーン、英: Pontoon)を水上に浮かべてアンカー(錨)などで固定し、陸岸と渡り橋で連結した施設である。ポンツーンは、木製のものもあれば、耐久性の高い鋼製やコンクリート製のものもある。また、ポンツーン部分には他の係留施設(岸壁・桟橋など)と同様、船舶を係留するための係船柱や船舶着岸時の衝撃を和らげるための防舷材が設置されている。
桟橋(さんばし)Pier สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ, ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ

係留施設の一つ。船舶が着岸するために陸域部から水上へ向けて作った橋状の係留施設である。広義には浮桟橋(ポンツーン:Pontoon)も桟橋に含むことがある。「桟」がかつて(1981年まで)は常用漢字に入っていなかったため、さん橋と表記される場合もある。
了解覚書 MOU บันทึกความเข้าใจ

ช่วงนี้ทั้งในที่ทำงาน และข่าวการเมือง ได้ยินคำว่า MOU อยู่บ่อยๆ เกิดความสงสัยว่า MOU คืออะไร เปิดหาความรู้ใน Google ได้ความว่า
นฤมล บุญแต่ง นักวรรณศิลป์ 7 ว กองธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ให้คำอธิบายว่า เอ็มโอยู (MOU-Memorandum Of Understanding) หรือบันทึกความเข้าใจ เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้ เช่น สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

ขณะที่ บันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement) อันเป็นหนังสือหรือสัญญา ซึ่งมีข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นข้อกติกา ข้อที่นัดหมายกันไว้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จึงมีใช้ได้ทั้ง 2 คำ แต่จะใช้บันทึกความเข้าใจมากกว่า เช่น MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการ ในการแลกเปลี่ยนวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม ในทางการทูตบันทึกความเข้าใจ หรือ “เอ็มโอยู” เป็นส่วนหนึ่งของ “สนธิสัญญา” (treaty) ซึ่ง “สนธิสัญญา” เป็นคำที่มีความหมายทั่วไป โดยอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป อาทิ “ความตกลง” (agreement) “ข้อตกลง” (arrangement) “บันทึกความเข้าใจ” (memorandum of understanding) “บันทึกความตกลง” (me morandum of agreement) “พิธีสาร” (protocol) “อนุสัญญา” (Convention) ฯลฯ อย่างไรก็ดี ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ถือเป็น “สนธิสัญญา” ทั้งสิ้น.
フローズンカクテル(ラオパン)เหล้าปั่น
ホールピペット Volumetric pipette (transfer pipette) ปิเปตแบบปริมาตร

ホールピペット(独:Vollpipette、全量ピペット、全容ピペットは実験器具の一つで、0.1~100 mL程度の一定体積の液体を正確に量り取るためのガラス管(ピペット)である。形状的な特徴として、管の中ほどに膨大部を有し、上部に1本の目盛線(標線)が引かれている。

– มีขีดบอกปริมาตรที่แน่นอนเพียงขีดเดียว ดังนั้นจึงวัดปริมาตรได้เพียงค่าเดียว เช่น volumetric pipette ที่มีความจุ 10 ml ก็จะวัดปริมาตรของของเหลวได้เฉพาะ 10 ml เท่านั้น
– มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 ml ถึง 100 ml
– ใช้วัดปริมาตรได้ใกล้เคียงความจริง แต่ก็ยังมีความผิดพลาดขึ้นอยู่กับความจุของปิเปตต์และระดับคุณภาพ
出荷 Shipping การจัดส่ง
納入 Delivery การส่งมอบ

การซื้อขายสินค้าโดยส่วนใหญ่ที่สถานที่ตั้งของผู้ขายและผู้ซื้อไม่ห่างกันมากนัก วันที่สินค้าออกจากผู้ขายมักจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อ แต่กรณีที่ระยะทางที่ทำการขนส่งนั้นไกลหรือดัวยสาเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงปลายทางได้ภายในวันเดียว วันที่สินค้าออกจากผู้ขายและวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อก็จะไม่ใช่วันเดียวกัน นอกจากนั้นวันที่ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือปริมาณสินค้าคงคลัง ในบางกรณีผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อจะทำการระบุวันที่สินค้าออกจากผู้ขายและวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อ เช่น

29日出荷、2日納入 จัดส่งวันที่ ๒๙ ส่งมอบวันที่ ๒

เดือนเมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

工業用水 Industrial water น้ำใช้เพื่อการอุตสาหกรรม
「独り歩き」物事が本来の事柄や意図から離れて勝手に動く意もある。การเข้าใจผิดคิดไปเองและดำเนินการโดยลำพัง「計画だけが独り歩きする」
リストラ การเลิกจ้างเนื่องจากการปรับโครงสร้าง

企業がその体質強化のために部門や事業などを再構築すること。英語の”restructuring”の略。

「再構築」というより、実は単なる「首切り」でそれだと人聞きが悪いので「リストラ」と言い換えてみた、という例が多数(印象操作の一種)。人員削減のみの場合は、英語ではむしろ”downsizing”という。
訓練と練習の違い

【練習】学問や技芸などを繰り返し練習する。一定の作業を反復して、その技術を身につける。
【訓練】ある習慣や能力、技能などを体得させるために、教え込んで慣れさせる。

練習のほうは習い事などを習得するイメージですが、訓練のほうには習慣などの体得も含んでいるみたいですね。

使い方の違いは、

「~を積む」
【練習・訓練】どちらも使える。
「生徒(他人)を~する」
【訓練】のみ。
「(自分で)ピアノを~する」
「○時から野球の~がある」
【練習】のみ。

練習とは・・・・・・繰り返し習うこと。
訓練とは・・・・・・教え習熟させること。

解かり易く言えば、練習とは、ピアノ、習字、そろばん、声楽、ギターとか何度も何度も繰り返し習って上達することを練習と言います。

訓練とは、軍隊とか、日本では、自衛隊とか、銃の持ち方、打ち方、匍匐前進、とか色々な事を習得するように教え、習熟させる事です。
ราชกิจจานุเบกษา (อังกฤษ: Royal Thai Government Gazette, ปรกติเรียกสั้น ๆ ว่า Government Gazette) 官報 เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
固定資産税 Property tax ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของท้องถิ่น และเป็นภาษีที่เทศบาลต้องจัดเก็บกับประชาชนที่เป็นเจ้าของโรงเรือน โดยในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ได้กล่าวไว้ว่า

1. ความหมายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คือ ภาษีที่เก็บจากโรงเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง ที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย ที่เก็บสินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่ให้ญาติ พ่อ แม่ หรือผู้อื่นอาศัย ( ยกเว้น โรงเรือนที่เจ้าของอยู่อาศัยเองและไม่ได้เก็บสินค้าหรือค้าขายหรือประกอบการอุตสาหกรรม )

โรงเรือน คือ อาคาร บ้านเรือน ห้องแถว บ้านเช่า โรงแรม อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม ( อาคารชุด ) ไนท์คลับ อาบ อบ นวด ฯลฯ ซึ่งอาจมีสภาพเป็นตึก เป็นไม้ หรือ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ทั้งนี้ให้ความหมายรวมถึงแพด้วย

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ คือ สิ่งปลูกสร้างซึ่งสร้างไว้เพื่อเก็บสินค้า ไว้สินค้า หรือ จำหน่ายสินค้า ที่มีสภาพก่อสร้างยึดติดกับพื้นดิน การเคลื่อนย้ายทำได้ยาก เช่น ยุ้งข้าว โกดังเก็บสินค้า ถังน้ำมัน เป็นต้น

ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง คือ ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ อันเป็นที่ดินที่มีสภาพต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และปกติจะต้องใช้ด้วยกันกับโรงเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ลานจอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส บริเวณที่วางโอ่ง ศาลพระภูมิ กระถางต้นไม้ ซึ่งมีไว้เพื่อจำหน่าย เป็นต้น
นอกจากนี้ กฎหมายยังให้ความหมายของคำว่าที่ดินไว้ว่า ” คำว่า ที่ดิน ให้กินความถึง ทางน้ำ บ่อน้ำ สระน้ำด้วย ” ตัวอย่างเช่น ท่าเรือจ้างที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ แพ โรงเรือนที่ใช้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือเก็บยานพาหนะเพื่อหาผลประโยชน์ โกดังเก็บสินค้า ยู้งข้าว โรงเรือนที่ทำเป็นโรงเรียน โรงเรือนที่ให้เช่า เป็นต้น (ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น กรมการปกครอง ,2541)

2. อัตราภาษี
การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หมายเหตุ : ค่ารายปี หมายถึง ค่าเช่า หรือค่าเช่าที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรว่าจะเป็นเท่าใดต่อเดือน โดยคิดออกมาเป็นปี (ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น กรมการปกครอง ,2541)

3. การยื่นแบบประเมินภาษี
เจ้าของทรัพย์สิน หรือ ผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ภายในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธุ์ ของทุกปี

4. อัตราโทษและค่าปรับ
หากผู้เสียภาษีไม่ทำตามข้อกำหนด หรือไม่มาเสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดไว้ จะมีอัตราโทษและค่าปรับ ดังนี้
4.1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
4.2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง หรือ ไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
4.3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียภาษีเพิ่มดังนี้
4.3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 %
4.3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเพิ่ม 5 %
4.3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเพิ่ม 7.5 %
4.3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเพิ่ม 10 %
4.3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือ ออกหมายยึด
“งานเบา 軽作業” หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาพลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง เช่น งานเขียนหนังสือ งานพิมพ์ดีด งานบันทึกข้อมูล งานเย็บจักร งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า การยืนคุมงาน เป็นต้น หรืองานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

“งานปานกลาง 中等度作業” หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาพลาญอาหารในร่างกายเกินกว่า 200 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง ถึง 350 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง เช่น งานยก ลาก ดัน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบ งานขับรถบรรทุก งานขับรถแทรกเตอร์ เป็นต้น หรืองานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

“งานหนัก 重作業” หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงมาก หรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกินกว่า 350 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง ถึง 500 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง เช่น งานที่ใช้พลั่วหรือเสียม ขุดตัก งานเลื่อยไม้ งานเจาะไม้เนื้อแข็ง งานทุบโดยใช้ฆ้อนขนาดใหญ่ งานยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชัน เป็นต้น หรืองานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว
キャノピー Canopy กันสาด

เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

往査(おうさ)visiting audit

広義には監査の実施における方法であり,監査人自らが被監査会社などに出向き,資産の現物,会計記録および関係書類等に対して実査などの監査手続を実施することをいいます。

また,狭義には,被監査事業体以外の場所(親会社,子会社,関連会社等)の会計記録およびこれらの会社からの質問回答のみでは不十分な場合,当該場所(当該会社)に出向き,取引や財務諸表項目に対する監査手続を実施することをいいます。

なお,他の監査人の監査を利用することで往査を省略することができる。

公認会計士などの監査人が,遠くの事業所に出張して監査を行うこと。

文例:連結子会社について、往査、財務諸表レビュー、残高確認の実施を計画していたが、関連する監査手続書を作成していない。
Although the audit team planned to visit certain subsidiaries, review their financial statements, and perform confirmation procedures, they did not prepare relevant audit programs.

監査役という特殊な業界で使われる言葉が難しい。
まず監査、考査、往査、調査、検査って、どう違うのか。

監査:監査役が行う監査
考査:内部監査部門が行う監査
往査:現場に行って監査すること
調査:監査のために調べること
検査:基準に合っているか調査すること
監督:取締役が自ら調査した結果や監査・考査の結果を踏まえて、指示・管理すること

外国人事業免許 (FBL:Foreign Business License) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว

バリケード (barricade 阻塞)แผงกั้น は戦争等において相手の攻撃や侵入を防ぐための築かれる障害物。
労働災害度数率とは100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

อัตราความถี่การบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate = I.F.R) การคำนวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ คำนวณจากจำนวนรายของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากการทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อชั่วโมงการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง

労働災害強度率とは1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate = I.S.R.) การคำนวณอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ คำนวณจากจำนวนวันทั้งหมดที่คนงานต้อง หยุดงานเพื่อรักษาพยาบาลจนกว่าจะกลับไปทำงานใหม่ได้ ต่อชั่วโมงการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) 不安全行動 เป็นสาเหตุใหญ่ คิดเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เช่น

 • การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ผิด
 • ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
 • ถอดเครื่องกำบังเครื่องจักร
 • ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน
 • การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้
 • การทำงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับแฟน เป็นต้น
 • การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน ฯลฯ

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) 不安全状態 เป็นสาเหตุรอง คิดเป็น 15% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
หมายถึง สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร กระบวนการผลิต เครื่องยนต์ อุปกรณ์ในการผลิต ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ เช่น

 • การออกแบบโรงงาน แผนผังโรงงาน
 • ระบบความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ส่วนที่เป็นอันตราย (ส่วนที่เคลื่อนไหว) ของเครื่องจักรไม่มีเครื่องกำบังหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • เครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ชำรุดบกพร่อง ขาดการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ, เสียงดังเกินควร, ความร้อนสูง, ฝุ่นละออง, ไอระเหยของสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นต้น

めんせつ【面接 interview】การสัมภาษณ์

面接という用語は英語のインタビューの訳語であるが,日本でインタビューといえば,主として新聞,雑誌,放送の記者が取材相手に会見することを意味する。しかし現在,面接といえば入学試験や入社試験の採用時の人物判定である面接試験の意味に用いられる場合が最も多い。本来,面接とは人と人とが直接顔を合わせてコミュニケーションをすることであるが,対話や会話と違うところは,面接には情報入手,治療または説得などの一定の目的があり,面接者 interviewer ผู้สัมภาษณ์ と被面接者 interviewee ผู้รับการสัมภาษณ์ の立場が初めから決まっていて,両者の立場が役割交換をしない点である。
赤銅 นาก เป็นเครื่องประดับที่มีมายาวนานไม่แพ้ทองคำ โดยนากเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงและทองคำ ซึ่งเป็นโลหะที่ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนนิยมใช้ทำเครื่องรูปพรรณ เช่น เข็มขัดนากหรือสายสร้อย เพราะมีสีแปลกสวยงาม และยังมีความแข็งมากกว่าทองคำบริสุทธิ์ หรือทองรูปพรรณทองคำและทองแดงเมื่อผสมกันแล้วจะมีสีแปลกและสวยงาม เป็นสีกึ่งกลางระหว่างทองคำและทองแดง เรามักจะนิยมเรียกสีของสิ่งของบางชนิดที่คล้ายคลึงกับโลหะผสมชนิดนี้ว่า สีนาก ส่วนผสมระหว่างทองคำและทองแดงมากน้อยแตกต่างกันตามชนิดของนาก ซึ่งปัจจุบันที่ร้านใช้นากคุณภาพสูง มีส่วนผสมของทอง 40 -50% ซึ่งการใช้เปอร์เซนต์สูงจะทำให้สีนากดูสวยงามและยังขัดถูให้สุกใสได้ง่ายกว่าอีกด้วย
供物(くもつ、offering)ของเซ่นไหว้
โนว์ฮาว (อังกฤษ: Know-how แปลตามตัวอักษรได้ว่า “รู้-อย่างไร”) ノウハウ หรือ ความรู้เชิงขั้นตอน (Procedural knowledge) 手続き的知識 คือความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการทำงานของงานหนึ่งๆ โนว์ฮาวแตกต่างจากความรู้ทั่วไป ที่ความรู้ของโนว์ฮาวสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้โดยตรง ลักษณะของความรู้ชนิดนี้จะใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ ในบางองค์กร โนว์ฮาวได้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ถ้ามีการซื้อขายบริษัท