เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

観測井戸 observation well บ่อตรวจน้ำ

1. บ่อน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อตรวจสอบระดับและหรือคุณภาพน้ำใต้ดิน
2. บ่อน้ำที่ขุดเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำใต้ดินเพื่อตรวจสอบระดับน้ำของระบบระบายน้ำนั้น
水中ポンプ submersible pump ปั๊มน้ำแบบจุ่ม หรือแช่

เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายมานาน มีทั้งแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ และแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ หรือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี การใช้งาน มีทั้งที่ใช้สูบน้ำออกจากห้องหรือจากบริเวณบ้านที่มีน้ำขัง จากสระน้ำ บ่อน้ำ ใช้ทำน้ำพุ ใช้ปั๊มน้ำฉีดขึ้นที่สูง ใช้ฉีดน้ำล้างรถยนต์ เป็นต้น
パーム油 น้ำมันปาล์ม ヤシ油 น้ำมันมะพร้าว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร
比丘たちよ、無明(むみょう)によって行(ぎょう)がある。
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
行によって識(しき)がある。
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
識によって名色(みょうしき)がある。
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
名色によって六処(ろくしょ)がある。
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
六処によって触(そく)がある。
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
触によって受(じゅ)がある。
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
受によって愛がある。
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
愛によって取(しゅ)がある。
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
取によって有 (う)がある。
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
有によって生がある。
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข์โทมนัสและอุปายาสความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ฯ
生によって老死・愁・悲・苦・憂・悩が生ずる。かかるものが、すべての苦の集積のよって起こるところである。
“กำหนดในวันที่” กับ “กำหนดเป็นวันที่”

สองคำนี้หากดูแบบผิวเผินแล้วอาจจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ แต่หากลองพิจารณาถึงความหมายแล้วแปลออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่น (กำหนดในวันที่ 〜日に決める, กำหนดเป็นวันที่ 〜日と決める) ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
会計監査 Account auditing การตรวจสอบบัญชี

Interim Audit 期中監査 เป็นการตรวจสอบระหว่างปี ตรวจสอบดูว่าระบบควบคุมภายในของกิจการนั้นเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดี (Test of control) ซึ่งจะเลือกตรวจสอบเฉพาะรายการที่สำคัญๆ

期中監査(中間監査)時期、回数については、会社の規模や業種などによって異なります。(3月決算の会社を前提として考えた場合2月頃まで)

期中監査(期末前監査)これも期中監査なのですが、期末監査時の問題点や検討事項をあらかじめ把握、検討するため、期末監査前に監査を行うことがしばしばあります。また、会社の規模などによっては実施されないこともあります。(3月頃)

Year End Audit 期末監査 เป็นการตรวจสอบสิ้นปี ซึ่งสามารถตรวจสอบงบการเงินของกิจการได้แล้ว (substantive test) เป็นการตรวจสอบแบบเนื้อหาสาระ สนใจเนื้อหาสาระเป็นหลัก ระบบควบคุมภายในเป็นการควบคุมข้อผิดพลาดในกิจการ
会社が作成した決算整理後の試算表が適切なものであるか検討した上で、これを基に作成される計算書類が適法なもの
であるかという表示のチェックが行われます。これを踏まえて、監査報告書が作成されることになります。(5月)
監査契約書 Engagement letter หนังสือตอบรับงาน

監査人の指名の受託、監査の範囲及び目的、依頼人に対する監査人の責任の範囲並びに報告書の方式を文章化し確認する。

ในการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีควรส่งหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี (Engagement Letter) ก่อนที่จะเริ่มทำงาน เพื่อเป็นการยืนยันและให้กิจการยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ เช่น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดลักษณะ ขอบเขต ระยะเวลา รวมถึงค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
進呈(しんてい)/贈呈(ぞうてい)/献上(けんじょう)/進上(しんじょう) Present การมอบ, การให้ (ของรางวัล, ของกำนัล เป็นต้น)

感覚的に、上目線か下目線かです。進呈は、相手を敬い、つまらない物で恐縮ですが、受け取ってくださいという意味。贈呈はよく頑張ったから賞状あげるよといった意味です。

贈呈 ⇒ 目上から目下へ、又は同格間の授受の感じ
進呈 ⇒ 目下から目上への感じ

感じとしたのは、同じように使われるものの、敢えて差を
付ければ、との意味です。

【進上】はありますが、【贈上】が無いからです。

協賛事業に対する協力等を行った団体・個人に対して知事感謝状が贈呈される。
保全と保守の違い

保全は、ある物事を完全な状態、または最初と全く同じ状態で保つことです。
(例)証拠の保全、環境保全
環境を保全する preserve [conserve] the environment การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
機械を保全する keep a machine in good condition การคงสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี
領土保全 maintenance of the territorial integrity 《of》การรักษาบูรณภาพแห่งดินแดน
予防保全 preventive maintenance. การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

保守は、正常な状態を保ちうるよう守ることや、現在の社会体制を根本から変えようとしないことです。
(例)機械の保守点検、保守政党
maintenance การบำรุงรักษา ; conservation การอนุรักษ์
ウェストピッカー Waste picker คนเก็บขยะ

リサイクル可能ゴミを拾って売却することで生活する低所得者層
遵守と順守の違い

ต่างในการเขียน แต่เหมือนในความหมาย

当用漢字(とうようかんじ)とは、1946年(昭和21年)11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日に内閣が告示した「当用漢字表」に掲載された1850の漢字を指す。広義には、当用漢字表(1946年(昭和21年)11月16日)、当用漢字別表(1948年(昭和23年)2月16日)、当用漢字音訓表(同)、当用漢字字体表(1949年(昭和24年)4月28日)および当用漢字改定音訓表(1973年(昭和48年)6月18日)という一連の内閣告示を総称する。

常用漢字(じょうようかんじ)は、文部科学省文化審議会国語分科会の答申に基づき、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本語の漢字。現行の常用漢字表は、2010年(平成22年)11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示され、2136字/4388音訓[2352音・2036訓]から成る。

代用漢字は常用漢字にない漢字を、同音でしかも字義の近い常用漢字で書き換えたその代用の漢字。例えば、「日蝕」→「日食」、「車輛」→「車両」における「食」「両」など。代用字。
レジ袋 ถุงหูหิ้ว
การดำน้ำ Diving ダイビング

๑.การดำน้ำตื้น Snorkeling, Skin Diving スキンダイビング(スノーケリング)

スクーバなどの水中呼吸装置を使用せず、自分の息だけで潜水(水中遊泳)することである。素潜り(すもぐり)とほぼ同義。
一般に、素潜りは、海人による伝統的な漁業など、とくになにも装備しないか単純な水中眼鏡程度のみを使用する、生身の身体に近い状態で行う原始的な潜水としての意味合いが強いのに対し、スキンダイビングは、マスク、スノーケル(シュノーケル)、フィンなどの器材を使用する海洋性レクリエーションもしくはウォータースポーツとしての意味合いが強いが、この使い分けは明確に定義されているわけではない。スキンダイビングのうち、より競技性の強いものはフリーダイビングと呼んで区別することが多い。
類似の用語としてスノーケリング(snorkeling)がある。スノーケリングを文字通りに解釈すればスノーケルを使うことであるから、広い意味ではスキンダイビングもスノーケリングに含まれることになり、そのように解釈する事例も多いが、基本的には、潜水か水面遊泳のみかという観点から、スキンダイビングとスノーケリングは区別される。
なお、スクーバダイビングにおいても水面に出てはスノーケルで游泳をするから、スキンダイビングはスクーバダイビングの基礎でもあり、習得すべきものである。

สมัยก่อนการท่องเที่ยวตามชายทะเลเป็นเพียงการไปนั่ง ๆ นอน ๆ กิน ๆ เดินเล่น หรือเล่นน้ำตามชายหาดเท่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้คนต่างออกไปเที่ยวตามเกาะแก่งและเล่นกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆที่แต่ละคนชื่นชอบ อาทิเช่นเรือใบ กระดานโต้คลื่นติดใบ หรือวินเซิร์ฟ เจ็ตสกี เรือเร็ว ตกปลา และโดยเฉพาะการดำน้ำดูปะการัง การดำน้ำผิวน้ำที่เรียกว่า “สนอร์เกิลลิ่ง” (Snorkelling) หรือ “สกินไดวิ่ง” (Skin Diving) เหมาะสำหรับการชมปะการังน้ำตื้น ซึ่งเป็นการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำเพียงไม่กี่ชิ้น ได้แก่ หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจ ชูชีพ และตีนกบ ราคาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย ที่สำคัญก็คือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น หรือไม่แข็งพอก็ยังสามารถดำน้ำชมปะการังได้ เพียงสวมชูชีพก็สามารถแหวกว่ายบนผิวน้ำได้อย่างเพลิดเพลิน

๒.การดำน้ำลึก Scuba diving スキューバダイビング(スクーバダイビング)

空気を詰めたタンクを使ってのダイビング(潜水)である。これに対して息をこらえて行う潜水をフリーダイビング、地上からホースで空気を供給する潜水を送気式潜水(フーカー潜水)と呼ぶ。日本にはアメリカのアクアラング社 (Aqua Lung) が紹介し、一時期は社名「アクアラング (Aqua-lung) 」がスクーバダイビングの意味で使われることも多かった。なお、本記事では特に断らない限り、「ダイビング」を「スクーバダイビング」の意味で使用する。

เป็นการว่ายน้ำใต้ผิวน้ำ คำว่า SCUBA ย่อมาจาก “self-contained underwater breathing apparatus” หมายถึงเครื่องมือที่ใช้สำหรับช่วยให้หายใจในขณะอยู่ใต้น้ำเป็นการเฉพาะตัว กล่าวคือสามารถดำลงสู่ใต้น้ำด้วยตนเองได้ ซึ่งแตกต่างจากการดำลงพร้อมๆ กันในเรือดำน้ำเป็นต้น
คำว่า Scuba ถูกเรียกใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1939 โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งเรียกรวมอุปกรณ์ทั้งหมดว่า US military diver’s rebreather sets อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการดำน้ำคือ ถังบรรจุอากาศแรงดันสูง ท่อสำหรับหายใจ (Regulator) เสื้อแจ๊คเก็จสำหรับดำน้ำโดยเฉพาะ (BCD ย่อมาจาก Buoyancy Control Device) หน้ากาก (Mask) ตีนกบ(Fin) เข็มขัดสำหรับใส่ลูกตะกั่ว (Weight belt) และลูกตะกั่ว (Weight) เพื่อถ่วงให้จม
一村一品 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น ซึ่งได้รับการออกแบบโดยทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบล โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่น[1] โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร หลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 โครงการโอทอปได้ถูกยกเลิกไป ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งแต่เปลี่ยนชื่อใหม่

一村一品運動(いっそんいっぴんうんどう、英: One Village One Product movement, OVOP)は、市町村ごとに特産物をつくり、まちおこしにつなげる運動。平松守彦前知事が1979年に提唱し、関アジ関サバや豊後牛、カボスなどのブランド化に成功。地域振興策のモデルとして全国に広まった。タイやカンボジアなど10カ国以上でも採り入れられた。
浮桟橋(うきさんばし)Floating pier ท่าเทียบเรือลอยน้ำ (โป๊ะเทียบเรือ, โป๊ะท่าเรือ)

港湾において、水上に箱状の浮体を浮かべ陸域と連結した係留施設をいう。 箱状の浮体(ポンツーン、英: Pontoon)を水上に浮かべてアンカー(錨)などで固定し、陸岸と渡り橋で連結した施設である。ポンツーンは、木製のものもあれば、耐久性の高い鋼製やコンクリート製のものもある。また、ポンツーン部分には他の係留施設(岸壁・桟橋など)と同様、船舶を係留するための係船柱や船舶着岸時の衝撃を和らげるための防舷材が設置されている。
桟橋(さんばし)Pier สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ, ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ

係留施設の一つ。船舶が着岸するために陸域部から水上へ向けて作った橋状の係留施設である。広義には浮桟橋(ポンツーン:Pontoon)も桟橋に含むことがある。「桟」がかつて(1981年まで)は常用漢字に入っていなかったため、さん橋と表記される場合もある。
了解覚書 MOU บันทึกความเข้าใจ

ช่วงนี้ทั้งในที่ทำงาน และข่าวการเมือง ได้ยินคำว่า MOU อยู่บ่อยๆ เกิดความสงสัยว่า MOU คืออะไร เปิดหาความรู้ใน Google ได้ความว่า
นฤมล บุญแต่ง นักวรรณศิลป์ 7 ว กองธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ให้คำอธิบายว่า เอ็มโอยู (MOU-Memorandum Of Understanding) หรือบันทึกความเข้าใจ เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้ เช่น สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

ขณะที่ บันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement) อันเป็นหนังสือหรือสัญญา ซึ่งมีข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นข้อกติกา ข้อที่นัดหมายกันไว้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จึงมีใช้ได้ทั้ง 2 คำ แต่จะใช้บันทึกความเข้าใจมากกว่า เช่น MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการ ในการแลกเปลี่ยนวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม ในทางการทูตบันทึกความเข้าใจ หรือ “เอ็มโอยู” เป็นส่วนหนึ่งของ “สนธิสัญญา” (treaty) ซึ่ง “สนธิสัญญา” เป็นคำที่มีความหมายทั่วไป โดยอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป อาทิ “ความตกลง” (agreement) “ข้อตกลง” (arrangement) “บันทึกความเข้าใจ” (memorandum of understanding) “บันทึกความตกลง” (me morandum of agreement) “พิธีสาร” (protocol) “อนุสัญญา” (Convention) ฯลฯ อย่างไรก็ดี ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ถือเป็น “สนธิสัญญา” ทั้งสิ้น.
フローズンカクテル(ラオパン)เหล้าปั่น
ホールピペット Volumetric pipette (transfer pipette) ปิเปตแบบปริมาตร

ホールピペット(独:Vollpipette、全量ピペット、全容ピペットは実験器具の一つで、0.1~100 mL程度の一定体積の液体を正確に量り取るためのガラス管(ピペット)である。形状的な特徴として、管の中ほどに膨大部を有し、上部に1本の目盛線(標線)が引かれている。

– มีขีดบอกปริมาตรที่แน่นอนเพียงขีดเดียว ดังนั้นจึงวัดปริมาตรได้เพียงค่าเดียว เช่น volumetric pipette ที่มีความจุ 10 ml ก็จะวัดปริมาตรของของเหลวได้เฉพาะ 10 ml เท่านั้น
– มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 ml ถึง 100 ml
– ใช้วัดปริมาตรได้ใกล้เคียงความจริง แต่ก็ยังมีความผิดพลาดขึ้นอยู่กับความจุของปิเปตต์และระดับคุณภาพ
出荷 Shipping การจัดส่ง
納入 Delivery การส่งมอบ

การซื้อขายสินค้าโดยส่วนใหญ่ที่สถานที่ตั้งของผู้ขายและผู้ซื้อไม่ห่างกันมากนัก วันที่สินค้าออกจากผู้ขายมักจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อ แต่กรณีที่ระยะทางที่ทำการขนส่งนั้นไกลหรือดัวยสาเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงปลายทางได้ภายในวันเดียว วันที่สินค้าออกจากผู้ขายและวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อก็จะไม่ใช่วันเดียวกัน นอกจากนั้นวันที่ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือปริมาณสินค้าคงคลัง ในบางกรณีผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อจะทำการระบุวันที่สินค้าออกจากผู้ขายและวันที่สินค้าไปถึงมือผู้ซื้อ เช่น

29日出荷、2日納入 จัดส่งวันที่ ๒๙ ส่งมอบวันที่ ๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s