พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 仏暦二五五四年労働安全・衛生・環境法令

ขอขอบคุณคำแปลภาษาญี่ปุ่นจาก
日本貿易振興機構(ジェトロ) バンコク事務所編
日本語訳協力: Thai Keizai Publishing Co., Ltd.社

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔”
第一条 本法令を「仏暦二五五四年労働安全・衛生・環境法令(プララーチャバンヤット・クワー ムプロードパイ・アチワアナーマイ・レ・スパープウェードローム・ナイ・ガーンタムガ ーン)」と呼ぶ。

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
第二条 本法令は官報公示日から180日後に施行する。[注/官報公示日は二〇一一年一月一七 日]

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
第三条 本法令は以下には適用しない。

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(一)中央官庁、地方官庁及び地方公共団体。
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
(二)省令で規定したその他の事業の全部または一部。 中央官庁、地方官庁、地方公共団体及び第一段に基づく省令で定めたところのその他事業は、自己の部署内の労働安全・衛生・環境面を本法令に基づく労働安全・衛生・環境基 準を下回らないよう管理、運用措置があるようにする。

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
第四条 本法令において

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” หมายความว่า การกระทํา หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทำงาน
「労働安全・衛生・環境(クワームプロードパイ・アチワアナーマイ・レ・スパープウェードローム・ナイ・ガーンタムガーン)」とは、労働による、または労働に係る生命、身 体、精神または健康衛生に対する危険をもたらす事由をなくす行為、もしくは労働形態を 意味する。
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม
「使用者(ナーイチャーン)」とは、労働保護法に基づく使用者に加え、いずれかの者を 事業所内で働かせる、もしくは事業所に収益をもたらせるようにすることに同意した事業 者も意味する。このときその労働もしくは収益がその事業者の責任下にある製造プロセス または事業の一部か全部であるかを問わない。[注/派遣など非正規雇用形態で労働者を雇 用する者も含ませる意図からこのような規定にしたものと推測される]
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม
「被雇用者(ルークチャーン)」とは、労働保護法に基づく被雇用者に加え、その呼称の いかんに関わらず、使用者の事業所内で働く、もしくは収益をもたらすことに同意を受け た者も意味する。

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป
「管理職者(プーボリハーン)」とは、作業ユニットの管理者レベル以上の被雇用者を意味する。
“หัวหน้างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้าง ทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน
「作業チーフ(フアナーガーン)」とは、作業ユニットの職務に基づき被雇用者を管理、監督、指揮する、または作業を命じる職務を果たす被雇用者を意味する。
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
「労働安全担当者(ジャオナーティー・クワームプロードパイ・ナイ・ガーンタムガーン)」とは、本法令に基づき労働安全・衛生・環境面で職務を果たすよう使用者が任命した被雇 用者を意味する。
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน อยู่ในหน่วยงาน
「事業所(サターンプラコーブキチャカーン)」とは、作業ユニットで働く被雇用者を抱 える使用者の各地の作業ユニットを意味する。
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทํางาน
「委員会(カナカマカーン)」とは、労働安全・衛生・環境委員会を意味する。
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
「基金(ゴーントゥン)」とは、労働安全・衛生・環境基金を意味する。

“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
「安全検査官(パナックガーン・トルワット・クワームプロードパイ)」とは、本法令に基づく執行のために大臣が任命した者を意味する。
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
「局長(アティボディ)」とは、労働福祉・保護局長を意味する。
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
「大臣(ラッタモントリー)」とは、本法令の主務大臣を意味する。
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียม
第五条 労働大臣を本法令の主務大臣とし、労働大臣は本法令の執行のために安全検査官の任命、 省令・布告・規則を制定するほか、本法令末尾のレート上回らない手数料を定める、または 手数料を免除する省令を制定する権限を有する。

การแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
安全検査官の任命では、資格、任務遂行における範囲、権限義務及び要件を定めなけれ ばならない。
省令、布告、規則は官報で公示した時に施行することができる。
หมวด ๑ บททั่วไป
第一章 総則

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพ การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
第六条 使用者は事業所及び被雇用者が安全で衛生的な労働形態及び労働環境にあるようにし、 監督する義務を有するとともに、被雇用者が生命、身体、精神及び健康衛生上の危険にさ らされないよう被雇用者の実施を奨励支援する義務を有する。
ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ กิจการ
被雇用者は被雇用者及び事業者が安全であるよう労働安全・衛生・環境面の実施及び奨 励において使用者と協力する義務を有する。
มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น
第七条 本法令が費用支出を伴う何らかの実施義務を定めている場合、使用者がそのための費用 拠出者となる。
หมวด ๒ การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
第二章 労働安全・衛生・環境面の運営、管理及び実施

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง
第八条 使用者は労働安全・衛生・環境面で、省令で定めた標準に従うよう運営、管理及び実施 する。
การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
第一段に基づく標準の規定は、使用者が何らかの書類またはリストを作成し、省令で定 めたところに基づく者もしくは法人から検査または保証を受けるようにする。

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
被雇用者は第一段に定めた標準に基づく労働安全・衛生・環境面の原則に従う義務を有する。
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้อง ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
第九条 第八条に基づき制定された省令で定められた標準に従った労働安全・衛生・環境の奨励 のための検査、調査、試験、保証、リスク評価、及び研修または助言でサービス提供を望 む者は、労働福祉・保護局労働安全事務所に登録しなければならない。
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน ทะเบียน การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
第一段に基づく登録申請者の資格、登録、登録書代用書の発行、登録の取消、サービス 料金設定、及びサービス方法は、省令で定めた原則、方法、要件に従う。
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับ ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรอื ผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน
第一〇条 労働福祉・保護局労働安全事務所が第九条に基づく登録を受け付けない、または登録を 取り消した場合、登録申請者または登録取り消しを受けた者は、登録を受け付けない、も しくは登録の取り消しについて通知を受けた日から30日以内に、局長に対し文面で不服 を申し立てる権利を有する。

คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด
局長の決定は最終的なものとする。
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องได้รับ ใบอนุญาตจากอธิบดี
第一一条 第八条に基づき制定された省令で定められた標準に従った労働安全・衛生・環境の奨励 のための検査、調査、試験、保証、リスク評価、及び研修または助言でサービス提供を望 む法人は、局長から許可書を取得しなければならない。
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบ แทนใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตาม วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
第一段に基づく許可申請者の資格、許可申請、許可、許可書の延長申請、許可書代用書 の交付、許可書の使用停止及び取消、サービス料金設定、及びサービス方法は、省令で定 めた原則、方法、要件に従う。
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ นิติบุคคลนั้นมีสิทธิ อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออก ใบอนุญาต หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต
第一二条 局長が第一一条に基づく法人に対し、許可書を交付しない、許可書の延長をしない、許可書の代用書を交付しない、または許可書の使用を停止、もしくは取り消した場合、その 法人は、局長から許可書を交付しない、または許可書を延長しない、もしくは許可書の取 消の通知書を受け取った日から30日以内に、委員会に対し文面で不服を申し立てる権利を有する。
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
委員会の決定は最終的なものとする。
มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
第一三条 使用者は労働安全担当者、省令で定められた原則、方法及び要件に従った事業所内安全 面での実施のための者、作業ユニットまたはグループがあるようにする。
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม
労働安全担当者及び第一段に基づく者は労働福祉・保護局に登録しなければならない。 第九条第二段及び第一〇条の規定を労働安全担当者の登録にも準用する。
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการ ทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้ง ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ ลูกจ้างจะเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
第一四条 使用者が生命、心身または健康衛生上、被雇用者に危険が及ぶ労働状況または労働環境 下で被雇用者を働かせる場合、使用者は被雇用者が作業に入る、作業を変更する、もしくは作業地を変更する前に、被雇用者に作業により生じるおそれのある危険について知らせ、 被雇用者全員に実施マニュアルを配る。

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจ้างได้รับคําเตือน คําส่ัง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี คําสั่งของ พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยดังกล่าว ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบ กิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแตวันท่ีได้รับแจ้ง
第一五条 使用者が局長の警告、命令もしくは決定、安全検査官の命令、または委員会の本法令に 基づく実施についての決定を受けた場合、使用者は通知を受けた日から15日以上にわた って事業所の視認しやすい場所に当該警告、命令もしくは決定を告知または掲示する。

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย
第一六条 使用者は労働安全・衛生・環境面で安全な管理及び実施があるようにするため、管理職 者、作業チーフ及び被雇用者全員が労働安全・衛生・環境の研修訓練を受けるようにする。
ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน
การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดีประกาศกําหนด
使用者が生命、心身または健康衛生上、被雇用者に危険が及ぶような作業に被雇用者を 就かせる、変更する、作業地を変更する、または危険な機械もしくは設備への変更がある場合、使用者は作業に入る前に被雇用者全員に研修訓練を受けるようにする。 第一段または第二段に基づく研修訓練は、局長が布告規定した原則、方法及び要件に従う。
มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ
第一七条 使用者は事業所の視認しやすい場所に、危険を警告するサイン、及び労働安全・衛生・ 環境に係る標識に加え、局長が布告規定したところに基づく使用者及び被雇用者の権利と 義務を示す内容を掲示する。

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกราย ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
第一八条 複数の事業所を有する場合、全ての事業所の使用者は、本法令に従った労働安全・衛生・ 環境面の実施に共同で義務を有する。
ลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย
第一段に基づく事業所で働く被雇用者に加え、使用者のものではない別の事業所で働く 被雇用者は、その事業所の労働安全・衛生・環境に係る原則に従わなければならない。

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่เช่าน้ัน ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
第一九条 使用者が建物、場所、道具、機械、機器または何らかの物を借りて事業所で使う場合、 使用者は第八条に基づき制定された省令で定めた標準に基づき、その借りた建物、場所、 道具、機械、機器またはその他の物に係る労働安全・衛生・環境面の実施で権限を有する。
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดซึ่งให้เช่า หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า
第一段に基づく実施は、貸した建物、場所、道具、機械、機器またはその他の物の所有 権者、もしくは賃貸人に損害賠償または補償の請求、賃貸契約の解消といった権利を生じ させない。
มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอื่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒
第二〇条 管理職者または作業チーフは第八条、第一六条、第一八条及び第二二条の遵守のため使 用者及びその他の者を支援し、協力する義務を有する。

มาตรา ๒๑ ลูกจ้างมีหน้าท่ีดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
第二一条 被雇用者は作業形態及び責任エリアを考慮して、生命、心身及び健康衛生に安全なよう に第八条に基づき制定された省令で定めた標準に従った労働環境を維持する義務を有する。
ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร และให้เจ้าหน้าท่ี ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
被雇用者が瑕疵または損壊を知り、かつ自ら解決できない場合、労働安全担当者、作業チーフ、または管理職者に知らせ、労働安全担当者、作業チーフまたは管理職者は使用者 に遅滞なく文面で通知する。
ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องดําเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขต ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีท่ีทราบ กรณีไม่อาจดําเนินการได้ ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง ดําเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า
作業チーフが被雇用者の生命、心身、健康衛生に危険な瑕疵、損壊を知った場合、直ち に責任の範囲または委任を受けた範囲でその危険を防ぐようにしなければならない。防ぐ ことができない場合、遅滞なく管理職者または使用者に知らせ、解決してもらう。
มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
第二二条 使用者は局長が布告規定した標準を得た個々の安全保護具を用意し、被雇用者に着用さ せるようにする。
ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน
被雇用者は第一段に基づく安全保護具を着用し、作業中にわたって作業の性質及び態様 に基づき使用できるよう安全保護具を維持する義務を有する。

ในกรณีท่ีลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่า ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว
被雇用者が当該安全保護具を着用しない場合、使用者は当該安全保護具を着用するまで その作業を中止するよう被雇用者に命じる。
มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้าง เช่นเดียวกับนายจ้าง
第二三条 労働保護法に基づく下請け及び孫請け業者は使用者と同様に、被雇用者の労働安全・衛 生・環境面での実施義務を有する。
ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดข้ึนไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดข้ึนไป ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการ จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน
使用者が下請けの場合、同じ事業知内で働く被雇用者を有する下請け業者が、順に直接 下請け業者に至るまで、事業地が安全な作業状態を有し、労働環境が被雇用者全員に安全 であるようにする共同責任を有する。
หมวด ๓ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
第三章 労働安全・衛生・環境委員会

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละแปดคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
第二四条 労働省次官を委員長とし、汚染管理局長、疾病管理局長、職能開発局長、公共土木・国 土計画局長、工場局長、地方行政局長及び労働福祉・保護局長、使用者代表と被雇用者代表 8人ずつ、大臣が任命した5人の有識者を委員とする「労働安全・衛生・環境委員会」と 呼ぶ一委員会を設置する。
ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
大臣が任命した労働福祉・保護局の公務員を書記とする。

การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของทั้งหญิงและชาย
第一段に基づく使用者代表委員と被雇用者代表委員の選出及び退任は、大臣が布告規定 した原則、方法及び要件に従い、男女の共同参画に配慮する。

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง และชาย

有識者は安全性、職業衛生及び労働環境に係る知識、専門性、業績もしくは経験を有し、 男女の共同参画に配慮する。

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
第二五条 委員会は以下の権限義務を有する。
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(一)安全性、職業衛生及び労働環境開発における政策、計画または対策について大臣に意見を具申する。
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
(二)本法令に基づく施行のための省令、布告及び規則制定で大臣に意見を具申する。
(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(三)労働安全・衛生・環境の振興について政府機関に提案する。
(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง
(四)第一二条、第三三条第三段、及び第四〇条第二段に基づく不服申し立てで判定を下す。
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(五)本法令またはその他の法律で委員会の権限義務と規定されたところに基づく、または大臣が委任したところに基づくその他の実施。

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
第二六条 有権者委員は2年の任期を有し、再任されることができる。

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ แทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
任期満了前に有識者委員が退任した場合、大臣は代わりの委員を任命し、その代わりに任命された委員の任期は前任者の残り任期と同じとする。
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ไี ด้รับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่
有識者委員が任期満了に伴い退任したが、新たな委員がまだ任命されていない場合、そ の委員は新たな委員が就任するまで引き続き任に当たる。

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
第二七条 第二六条に基づく任期による退任のほかに、有識者委員は以下の時に退任する。
(๑) ตาย
(一)死亡した。

(๒) ลาออก
(二)辞任した。
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เมื่อขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(三)相当の事由なく会議を連続して3回欠席し、大臣が解任した。
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(四)破産した。

(๕) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
(五)心神喪失者または心神耗弱者となった。
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(六)無能力者または準無能力者となった。
(๗) ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(七)本法令に基づく違法行為で有罪判決を受けた。
(๘) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(八)確定判決で禁錮刑となった。ただし軽犯罪、過失罪、名誉毀損罪は除く。
มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยมีกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คราวใด

第二八条 委員会の会議は少なくとも使用者代表委員1人、被雇用者代表委員1人を含む全委員数 の半数以上の出席をもって成立する。
ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้ง หลังแม้ไม่มีกรรมการซึ่งมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
不服申し立て審査のための会議において第一段に基づく定足数に足しない場合、その会 議が召集された日から15日以内にもう一度会議があるようにする。後のほうの会議にお いて使用者代表委員または被雇用者代表委員が欠席したとしても、全委員数の半数以上が 出席すれば会議は成立するものとみなす。

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
いずれかの会議において委員長が欠席、または任務を果たせない場合、出席した委員が その会議における議長を互選する。

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
会議での決議は多数決による。委員1人は1票を有し、票数が同じ場合は議長が決定票 を投じる。

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความ เหมาะสม
第二九条 委員会は委員会の委任に基づき何らかの検討または実施をさせるために小委員会を任命 する権限を有する。委員会は小委員会の会議成立の要件及び方法を定める。

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
第三〇条 本法令に基づく任務遂行において委員及び小委員は、財務省の承認により大臣が定めた 規則に基づき、会議手当て及びその他の報酬を受け取る。

มาตรา ๓๑ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ ของคณะกรรมการ และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
第三一条 労働省労働福祉・保護局は委員会の事務業務で責任を有し、以下の権限義務を有する。

(๑) สรรหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย แผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ
(一)労働安全・衛生・環境面で政策、計画、プロジェクトを作成し、委員会に提出す るために労働安全・衛生・環境面のデータを探求、収集及び分析する。
(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ
(二)労働安全・衛生・環境標準の制定指針を作成し、委員会に提出する。

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ
(三)労働安全・衛生・環境面の実践計画を作成し、委員会に提出する。
(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(四)委員会、及び小委員会、関係機関の計画及び実施を調整する。
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ
(五)委員会の決議に基づく業務の結果を追跡、評価する。
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
(六)委員会の事務責任。
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
(七)委員会または小委員会が委任したその他任務の遂行。

หมวด ๔ การควบคุม กํากับ ดูแล
第四章 監督

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้
第三二条 労働安全・衛生・環境面での実施の管理、監督、維持に資するために、使用者は以下を 実施する。
(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย
(一)危険評価。

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อลูกจ้าง
(二)被雇用者に影響を及ぼす労働環境状況の影響調査。
(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ
(三)労働安全・衛生・環境面の実施計画の作成、並びに被雇用者及び事業所の監督計画の作成。
(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดําเนินงานและแผนการควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(四)(一)(二)及び(三)に基づく危険評価、影響調査、実施計画及び監督計画の局長または局長が委任した者への提出。
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาดของกิจการที่ต้องดําเนินการ และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
第一段に基づく実施における原則、方法及び要件、実施が必要な事業種、事業規模、並びに実施期間は大臣が官報公示により定めたところに従う。
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและได้รับการรับรองผล จากผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
第一段に基づく実施において、使用者は労働安全・衛生・環境面の専門家からの助言に従い、保証を受けなければならない。
มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้
第三三条 労働安全・衛生・環境面の専門家となる者は、本法令に基づき局長から許可書を取得し なければならない。
การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ การควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช้ และการเพิกถอน ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
第一段に基づく許可書の申請、交付、専門家の資格、許可書取得者の管理、許可書の延 長、許可書の代用書交付、許可書の使用停止及び取消は省令で定めた原則、方法及び要件 に従う。
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอนุโลม
第一二条の規定を労働安全・衛生・環境面の専門家の許可に準用する。
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบ อันตรายจากการทํางาน ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้
第三四条 事業所で重大な事故が生じた、または被雇用者に作業上の危険が生じた場合、使用者は 以下を実施する。
(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต
(一)被雇用者が死亡した場合、使用者は電話、ファクシミリ、またはその他の方法で 直ちに安全検査官に詳細について通知し、被雇用者の死亡日から7日以内に文面で詳細と 原因について知らせる。

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคล ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออุบตั ิภัยร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ําอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ
(二)火災、爆発、化学物質漏洩、またはその他の重大な事故により事業所が被害を受 けた、もしくは生産を中止しなければならなくなった、または事業所内の者が危険もしく は被害を受けた場合、使用者は電話、ファクシミリ、またはその他の方法で直ちに安全検 査官に通知し、事故発生日から7日以内に文面で原因、解決策及び再発防止方法について 知らせる。

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อนายจ้าง แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้าง ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย
(三)労災補償金法に基づく危害を受けた、または傷病になった被雇用者がいる場合、 使用者が当該法律に基づき社会保険事務所にその危害、傷病を通知した時、使用者は7日 以内に安全検査官にその通知文書の写しを送付する。

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเมื่อพนักงาน ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว
第一段に基づく文面による通知は、局長が布告規定した書式に従い、安全検査官は通知 を受けた後、速やかに検査を実施、危険防止策を探る。

 

หมวด ๕ พนักงานตรวจความปลอดภัย
第五章 安全検査官

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย มีอํานาจดังต่อไปนี้
第三五条 本法令に基づく任務遂行において、安全検査官は以下の権限を有する。

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย
(一)勤務時間内または事故発生時に使用者の事業所もしくは事務所に立ち入る。
(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

(二)労働安全・衛生・環境に係る労働環境状況について検査し、映像・音響を記録する。
(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ
(三)事業所内の機械または機器設備の検量もしくは検査で道具を使用する。
(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ มาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัย
(四)安全に係る分析のために資材または製品のサンプルを収集する。
(๕) สอบถามข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะมาตรการ ป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว
(五)権限の範囲内で事実関係を聞き取り調査する、または何らかの件で調査し、関係者に説明させる。並びに関係する証拠書類を調査する、もしくは送付させ、局長に速やか に危険防止策を提言する。

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือพบว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกินสองครั้ง คร้ังละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
第三六条 使用者、被雇用者もしくは関係者が本法令、または本法令に基づき制定された省令に違 反している、もしくは従わないことを安全検査官が見つけた場合、または被雇用者に危険 をもたらす労働安全・衛生・環境、建物、場所、被雇用者の使用する機械もしくは設備を 見つけた場合、安全検査官はその者に30日以内に違反行為をやめさせる、解決、改善、 または是正もしくは相当の実施を命じる権限を有する。当該期間内に終えることができな い必要な事由がある場合、安全検査官は当該期間の終了日から1回につき30日、2回ま で期間を延長することができる。
ในกรณีจําเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ในระหว่าง การปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําสั่ง ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวได้
必要な場合、局長または局長が委任した者から許可を得た時に、安全検査官は機械、機器設備、建物の一時的な使用中止命令、または安全検査官の命令に基づく実施中に被雇用 者に重大な危険をもたらすおそれのある物の全部もしくは一部の封印命令を出す権限を有 する。使用者が第一段に基づく安全検査官の命令に基づき正しく解決した時、使用者は当 該命令の取消のため局長または局長が委任した者に通知する。

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามมาตรา ๓๖ ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมควรเข้าไปดําเนินการแทน ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจ ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง
第三七条 使用者が第三六条に基づく安全検査官の命令に従わなかった場合、労働福祉・保護局が 代わりに立ち入り実施することが相当となる重大な危険が生じる事由があるのであれば、 局長または局長が委任した者はその命令に従った解決を安全検査官に命じる、またはいず れかの者に解決を委任する権限を有する。その場合、使用者は解決のために必要な費用を 拠出しなければならない

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด คําเตือนดังกล่าว จะกําหนดไปพร้อมกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้
局長または局長が委任した者が第一段に基づく実施に入る前、使用者に定められた期間 内に安全検査官の命令に従わせるための文面による警告がなければならない。当該警告は 安全検査官の命令と同時に発することもできる。

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก กองทุนเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้ เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน
第一段に基づく実施において労働福祉・保護局は実施費用立替金とするために基金から の支援金を申請し、使用者から費用を受け取った後に基金に返還する。

มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง
第三八条 第三七条に基づく実施費用を出さなかった使用者の資産押収、差し押さえ、競売を局長 は文面で命じる権限を有する。ここに解決に使った実費として必要な分だけとする。
การมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือ ให้นายจ้างนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี นายจ้างได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด
第一段に基づく押収、差し押さえ命令は、使用者に定められた期間内に費用を支払うよう文面で通知した後に命じることができる。その期間はその文面を使用者が受け取り、使用者が定められた期間内に支払わなかった日から30日以上でなければならない。
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
第一段に基づく資産の押収、差し押さえ、競売における原則、方法、要件は大臣が定め た規則に従う。ここに民事訴訟法に基づく原則、方法、要件を準用する。
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา ๓๗ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว โดยให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันได้รับแจ้ง ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน
競売によって得られた金銭は押収、差し押さえ、競売の費用を差し引き、第三七条に基 づく費用拠出者でなければならない使用者の費用を支払う。残金があれば速やかに使用者 に返還する。ここに安全検査官は書留郵便により残金返還申請のため通知書で知らせる。 使用者が通知を受けた日から5年以内に返還申請しなかった場合、当該残金は基金に帰する。

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้นายจ้าง จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้าง หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการ หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต

第三九条 第三六条に基づく作業中止、または生産中止の間、使用者はその作業中止または生産中 止に関係する被雇用者に対し、被雇用者が受け取るべき賃金またはその他報酬と同額を支 払う。ただしその被雇用者が作業中止または生産中止の事由となる行為を意図的になした 場合はその限りではない。

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคําสั่ง ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัย ของอธิบดีให้เป็นที่สุด
第四〇条 安全検査官が第三六条第一段に基づく命令を出した場合、使用者、被雇用者もしくは関 係者が不服であれば、命令を知った日から30日以内に局長に対し文面で不服を申し立て る権利を有する。局長は不服申し立て日から30日以内に決定を下す。局長の決定は最終的なものとする。
ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ทราบคําสั่ง ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัย ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
安全検査官が第三六条第二段に基づく命令を出した場合、使用者、被雇用者もしくは関 係者が不服であれば、命令を知った日から30日以内に委員会に対し文面で不服を申し立 てる権利を有する。委員会は不服申し立て日から30日以内に決定を下す。委員会の決定 は最終的なものとする。
การอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่ อธิบดีหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
不服申し立ては安全検査官の命令遵守を猶予しない。ただし局長または委員会が別段の 命令を下し場合はその限りではない。

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจําตัว เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
第四一条 任務遂行において安全検査官は関係者が求めた時に身分証明書を提示する。 安全検査官の身分証明書は大臣が布告規定した書式に従う。

มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่ ลูกจ้างดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อศาล
第四二条 本法令に基づき、または裁判所に対し労働安全・衛生・環境面に係る訴えを起こした、 もしくは証人となった、または証拠もしくはデータを提出した被雇用者を使用者が解雇す る、または配置換えすることを禁じる。

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นอันระงับไป
第四三条 使用者、被雇用者または関係者が定められた期間内に第三六条に基づく安全検査官の命 令に従った場合、使用者、被雇用者または関係者に対する刑事訴追は中断する。
หมวด ๖ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
第六章 労働安全・衛生・環境基金

มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า “กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
第四四条 本法令に基づく労働安全・衛生・環境面の実施で使われる資金とするために、「労働安全・ 衛生・環境基金」と呼ぶ一基金を労働福祉・保護局内に設置する。

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบด้วย
第四五条 基金は以下から構成される。
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(一)政府が配分した原資。
(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
(二)(労災)補償金法に基づく補償金基金から配分を受ける年次金。
(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(三)本法令への違反者からの罰金。
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(四)政府からの助成金。
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(五)寄付者のいる金銭または財産。
(๖) ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินของกองทุน
(六)基金の資金からの利得。
(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓
(七)第九条、第一一条、第一三条及び第三三条に基づく許可書及び登録証明書の手数料。
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(八)基金の資金または資産から生じた果実。
(๙) รายได้อื่น ๆ
(九)その他の収入。

มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
第四六条 基金の資金は以下の事業のために拠出される。
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและการพัฒนา แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน
(一)労働安全・衛生・環境の振興及び労働安全・衛生・環境の開発、解決、運営。ここに労働安全・衛生・環境基金運営理事会の承認による。
(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน หรือบุคคล ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(二)労働安全・衛生・環境面の振興プロジェクトもしくは計画、研究支援及び開発に携わる国家機関、協会、財団、民間団体または個人への支援及び助成。
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐
(三)基金運営の費用及び第三〇条に基づく費用。
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(四)労働安全・衛生・環境インスティチュート運営への毎年の支援。
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ โรคอันเนื่องจากการทํางาน
(五)安全でない状況の解決のため、または労働事故及び疾病の発生防止のための使用者による借入。
(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗
(六)第三七条に基づく実施における費用立替金。
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานกําหนด และให้นําเงินดอกผลของกองทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของดอกผลของกองทุนต่อปี
(一)(二)(三)(四)(五)及び(六)に基づく実施は労働安全・衛生・環境基金運営理事会が定めた原則、方法、要件に従い、基金の年間利得の75%以内で(一)(二)及び (三)に基づく実施費用として基金の利得金を当てる。

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๕ ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน
第四七条 第四五条に基づき受け取った基金の資金及び財産は国家収入として財務省に納めなくて もよい。

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน เป็นกรรมการ
第四八条 労働福祉・保護局長を理事長、財務省代表、社会保険事務所代表、予算局代表、大臣が 任命した有識者一人、使用者及び被雇用者代表5人ずつの理事から構成される「労働安全・ 衛生・環境基金運営理事会」があるようにする。
ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
大臣が任命した労働福祉・保護局の公務員を書記とする。
การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย
第一段に基づく使用者代表及び被雇用者代表の選出は、両性の共同参画を考慮して大臣 が布告規定した原則、方法、要件に従う。

มาตรา ๔๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการดาํ รงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการบริหาร กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และให้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ กับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอนุโลม
第四九条 第二六条、第二七条、第二八条第一段、第三段及び第四段を労働安全・衛生・環境基金 運営理事会の就任、離任、会議に準用し、第二九条を労働安全・衛生・環境基金運営理事 会の小委員会に準用する。

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
第五〇条 労働安全・衛生・環境基金運営理事会は以下の権限義務を有する。
(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน
(一)基金の監督、管理、運営。
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน การให้กู้ยืม การทดรองจ่าย และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(二)労働安全・衛生・環境面の実施における支援、助成、融資、支払い立替及び資金援助のための資金配分の検討。
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา ผลประโยชน์ของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(三)財務省の承認下における基金の資金受取り、支出、保管、利得追求に係る規則制定。
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงิน และการชําระเงินคืนแก่กองทุน
(四)援助金、助成金の提供、及び援助金、助成金の申請、支払い立替の認可、支払い立替の申請、資金貸付及び基金への返済の原則、方法、要件に係る規則制定。
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(五)本法令またはその他の法律が労働安全・衛生・環境基金運営理事会の権限義務を規定した、または大臣が委任したところに基づくその他の実施。

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน กองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อ คณะกรรมการ
第五一条 年度会計期末日から120日以内に、労働安全・衛生・環境基金運営理事会は主計局に 基金の財務諸表と支出入報告書を提出し、主計局は検査、保証し、委員会に提出する。
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
委員会は当該財務諸表と支出入報告書を大臣に提出し、大臣は内閣に報告し、官報で公示する。
หมวด ๗ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
第七章 労働安全・衛生・環境インスティチュート

มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
第五二条 労働安全・衛生・環境の振興のために労働安全・衛生・環境振興インスティチュートが あるようにする。労働安全・衛生・環境振興インスティチュートは以下の権限義務を有する。
(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(一)労働安全・衛生・環境に係る振興及び問題解決。
(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(二)労働安全・衛生・環境の振興のための開発と標準策定の支援。
(๓) ดําเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน
(三)官民の労働安全・衛生・環境面の実施、振興、支援及び共同事業実施。
(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
(四)労働安全・衛生・環境の人材開発面及び研究面の振興に係る研究。
(๕) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในกฎหมาย
(五)法律で定められたその他の権限義務。
ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
労働省は大臣の監督下に労働安全・衛生・環境インスティチュートを設置する。ここに本法令の施行日から1年以内に設置する。
หมวด ๘ บทกําหนดโทษ
第八章 罰則規定

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา ๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第五三条 使用者で第八条に基づき制定された省令で定めた標準に従わなかった、または違反した 者は、1年以内の禁錮、もしくは40万バーツの罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงานตาม กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ เอกสารหลักฐานหรือรายงาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第五四条 第八条第二段に基づき制定された省令に基づく保証、証拠書類もしくは報告の調査で義 務を有する者で、保証または書庫書類もしくは報告の調査で虚偽の内容を記入した者は、 6か月以内の禁錮、もしくは20万バーツ以下の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๕๕ ผู้ใดให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้คําปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第五五条 第九条に基づき登録せずに、または第一一条に基づき許可を得ずに検量、検査、試験、 保証、リスク評価、研修実施、もしくは助言した者は、6か月以内の禁錮、もしくは20 万バーツ以下の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第五六条 第一三条、第一六条または第三二条に従わなかった使用者は、6か月以内の禁錮、もし くは20万バーツ以下の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
第五七条 第一四条または第三四条に従わなかった使用者は、5万バーツ以下の罰金に処する。

มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามเดอื น หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ
第五八条 第一五条または第一七条に従わなかった使用者は、3か月以内の禁錮、もしくは10万 バーツ以下の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第五九条 第一八条第一段に従わなかった使用者は、1年以内の禁錮、もしくは40万バーツ以下 の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรบั ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ
第六〇条 第一八条第二段に従わなかった者は、3か月以内の禁錮、もしくは10万バーツ以下の 罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา ๑๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ
第六一条 相当の事由なく第一八条に基づく使用者の実施を妨害した、または安全検査官もしくは 第二七条第一段に基づき委任された者の任務遂行を妨害した者は、6か月以内の禁錮、もしくは20万バーツ以下の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第六二条 第二二条第二段または第二三条に従わなかった者は、3か月以内の禁錮、もしくは10 万バーツ以下の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๖๓ ผู้ใดกระทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第六三条 第三三条に基づき許可書を取得せずに労働安全・環境・衛生面の専門家として行為をな した者は、6か月以内の禁錮、もしくは20万バーツ以下の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ ความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第六四条 第三五または第三六条第二段に基づく安全検査官の任務遂行を妨害した、もしくは便宜 を供しなかった者は、6か月以内の禁錮、もしくは20万バーツ以下の罰金、またはその 併科に処する。

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ
第六五条 第三六条第一段に基づく安全検査官の命令に違反した、または従わなかった者は、6か 月以内の禁錮、もしくは20万バーツ以下の罰金、またはその併科に処する。

มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สิ่งที่พนักงานตรวจ ความปลอดภัยสั่งให้ระงับการใช้หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําสั่ง ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกนิ แปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่า จะดําเนินการตามคําสั่ง
第六六条 第三六条第二段に基づく安全検査官の命令に従わなければならない期間に、安全検査官 が使用中止を命じた、または封印した物を再び使用するために、命令に違反した、または 何らかの行為をなした者は、2年以内の禁錮、もしくは80万バーツ以下の罰金、または その併科に処するともに、命令に従うまで1日につき5000バーツ以下の罰金に処する。

มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท
第六七条 第三九条に従わなかった使用者は、1回につき5万バーツ以下の罰金に処する。

มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
第六八条 第四二条に違反した使用者は、6か月以内の禁錮、もしくは20万バーツ以下の罰金、 またはその併科に処する。

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือเกิดจากการไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
第六九条 違法行為者が法人の場合、その法人の違法行為がいずれかの者の命令もしくは行為によ り生じた、または命令しなかったことにより生じた場合、その法人のマネージングダイレ クター、もしくは業務責任者の義務である行為をなさなかったのであれば、その者はその 違法行為について規定した罰則に処する。

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเนื่องจาก การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์แก่การค้มุ ครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
第七〇条 本法令に基づく遂行により使用者が非公開としていた使用者の事業に係る何らかの事実 関係を知り、これを公開した者は、1か月以内の禁錮、もしくは4万バーツ以下の罰金、 またはその併科に処する。ただし本法令に資するため、または労働保護、労働関係、もし くは捜査、裁判に資するための公務上の公開であればその限りではない。

มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสี่แสนบาท ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้ เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควร ถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
第七一条 本法令に基づく違法行為で禁錮刑が1年以内、または罰金が40万バーツ以下の違法行 為は、以下の者が違法行為者の禁錮刑、もしくは起訴が相当でないと判断したとき、略式 処分にする権限を有する。
(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(一)バンコク都内で生じた違法行為であれば局長、または局長が委任した者。
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
(二)地方県で生じた違法行為であれば県知事、または県知事が委任した者。
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดที่เจ้าพนักงาน มีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
捜査において捜査官が第一段に基づく略式処分が相当の違法行為を発見し、その違法行為者が略式処分に同意すれば、その同意した日から7日以内に捜査官は局長または県知事 にその件を送致する。
เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
違法行為者が略式処分のあった日から30日以内に略式処分に従い罰金を支払った時、 その事件は刑事訴訟法典に基づき終結したものとみなす。
ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน กําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ดําเนินคดีต่อไป
違法行為者が略式処分に同意しなかった、または同意したが第三段に基づく期間内に罰 金を支払わなかったときは、訴訟手続きを継続する。

มาตรา ๗๒ การกระทําความผิดตามมาตรา ๖๖ ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบด้วยอธิบดี ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน และอัยการสูงสุด หรือผู้แทน เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้ และให้นํา มาตรา ๗๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
第七二条 第六六条に基づく違法行為は、局長、警察庁長官またはその代理人、及び検察総長また はその代理人で構成される略式処分委員会が禁錮刑もしくは起訴が相当ではないと判断す れば、略式処分をする権限を有し、第七一条第二段、第三段及び第四段を準用する。

บทเฉพาะกาล
経過規定

มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ ยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
第七三条 本法令に基づく労働安全・衛生・環境委員会が就任するまで、本法令の施行日に就任し ていた仏暦二五四一年労働保護法令に基づく労働安全・衛生・環境委員会が本法令に基づく委員会の任務を果たす。本法令に基づく労働安全・衛生・環境委員会は本法令の施行日 から180日以内に任命があるようにする。

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
第七四条 法法令に基づく執行のための省令、布告または規則がまだ制定されていない間、仏暦二 五四一年労働保護法令の第八条の内容に基づき制定された省令を準用する。

อัตราค่าธรรมเนียม
*手数料レート
(๑) ใบอนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(一)労働安全・衛生・環境面のサービス許可書 1部2万バーツ
(๒) ใบอนุญาตผู้ชํานาญการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(二)労働安全・衛生・慣用面の専門家の許可書 1部5000バーツ
(๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๓ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(三)第九条及び第一三条に基づく登録証明書 1部5000バーツ
(๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(四)許可書の代用書 1部500バーツ
(๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(五)登録証明書の代用書 1部500バーツ
(๖) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับ ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น
(六)許可書または登録証明書の延長 1回につき、その許可書または登録証明書の発行手数料と同額