พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 著作権法 B.E.2537 (1994 年)

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”
第1条 本法は、著作権法 B.E.2537として引用することができる。

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
第2条 本法は、官報に告示された日より数え90日を経過した日から施行する。

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
第3条 著作権法 B.E.2521は廃止する。

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
第4条 本法において
“ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
“著作者”とは本法により著作物と認められる著作物を作成し、また、創作する者をいう。
“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น
“著作権”とは、著作者により創作された著作物について本法により認められる行為を為す排他的な権利をいう。
“วรรณกรรม” หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
“文芸の著作物”とは、書籍、小冊子、文書、印刷物、講義、説教、講演、演説のような文芸の著作物をいい、コンピュータ・プログラムを含む。
“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด
“コンピュータ・プログラム”とは、コンピュータ著作物を作成し、若しくは、コンピュ ータ言語の種を問わず、ひとつの結果を得ることができるようにコンピュータを機 能せしめる一連の指令を組み合わせたものをいう。
“นาฏกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
“演劇の著作物”とは、パントマイムを含め、演劇的な構成をもつ舞踊、舞踏、所作の著 作物、また実演の著作物をいう。
“ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
“美術的著作物”とは、次に述べる1若しくは2以上の著作物をいう。
(๑) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
(1)1又は2以上の素材に、線、光、色その他の要素の組み合わせから成る構成物の創作である、絵画、素描の著作物
(๒) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้
(2)有体物を素材とする有形的創作を意味する彫刻の著作物
(๓) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย
(3)印刷に用いる板木や板金を含め、印刷の手法により絵画を創作する石版画の 著作物
(๔) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจำลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
(4)建物また構造物の意匠、内装・外装の意匠、周辺風景の意匠、建物また構造 物の模型の創作を意味する建築の著作物
(๕) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทำให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น
(5)光をフィルムやガラス体にレンズを通して達せしめる映画の記録装置を用い、定則の化学薬品で現像し、又は、その他の装置や手法で、肖像や映像を記録し創作する写真の著作物
(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์
(6)地図、構成、梗概また、地理学、地形学、科学に関する立体の著作物を意味する図形の著作物
(๗) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นำเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น นำไปใช้สอย นำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
(7)(1)から(6)まであげた著作物のそれぞれ単独で又はそれらを組み合わせた著作物で、その著作物の価値の鑑賞ではなく、装飾物や器具のような実 用に供されるもので、商業的利益を得るために用いられる、応用美術の著作物

ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย
これらについては、美術的価値の有無を問わず、これらの著作物の写真や図面を含む。
“ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
“音楽の著作物”とは、音律と歌詞また音律のみであるかを問わず、演奏歌唱を目的として構成される著作物をいい、編曲した楽譜をむ。
“โสตทัศนวัสดุ” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี
“視聴覚著作物”とは、いずれかの媒体に記録された一連の視覚的映像から成り、この媒体を有効に稼動させる機器により再上映することができる著作物をいい、著作物に付加されたサウンド・トラックを含む。
“ภาพยนตร์” หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของภาพ ซึ่งสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี
“映画の著作物”とは、継続的に映画として上映し、また、映画として継続的に上映できるように、他の媒体に記録できる一連の視聴覚的映像によって構成される著作物をいい、かかる映画著作物に付されるサウンド・トラックを含む。
“สิ่งบันทึกเสียง” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
“録音(物)”とは、一連の、音楽、実演の音、また、いずれかの媒体に記録された音であって、その媒体を用い適切な機器で再演奏することができる著作物をいう。但し、 映画の著作物その他の視聴覚著作物に付されたサウンド・トラックを含まない。
“นักแสดง” หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรำ และผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด
“実演家”とは、上演し歌唱し口述し、翻訳を吹き替え、テレビ番組等を解説し、批評し、 台本やその他の仕方に従い演じる実演家、演奏家、歌手、振付師、舞踊家等をいう。
“งานแพร่เสียงแพร่ภาพ” หมายความว่า งานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน
“放送の著作物”とは、ラジオ放送、音や映像のテレビ放送、また、これらに類似する手段で公衆に伝達される著作物をいう。
“ทำซ้ำ” หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสำเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
“複製”(Reproduction)とは、その有形表示の形態を問わず、原著作物、複製物若しくは頒布品から、その全部若しくは一部を模写し、模倣し、複製し、製版し、録音し、 録画し若しくは録音録画することをいい、コンピュータ・プログラムにあっては、 その全部若しくは一部を、その手法を問わず、プログラムの化体する媒体から新著 作物を創作することなく、その実質的部分の複製物を制作することをいう。
“ดัดแปลง” หมายความว่า ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
“翻案”(Adaptation)とは、その全部若しくは一部であるかを問わず、新著作物を作成す ることなく、原著作物の実質的部分を転化、改変若しくは模倣(emulation)する複 製物をいい
(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลำดับใหม่
(1)文芸の著作物にあっては、翻訳、変形また選択・配列による収集(collection)を含み
(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึง ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำขึ้นใหม่
(2)コンピュータ・プログラムにあっては、新著作物を創作することなく、プログラムの実質的部分の変形、修正による複製を含み
(๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็นนาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม ทั้งนี้ ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน
(3)演劇的著作物にあっては、そこに用いる言語が元の言語であれ、それと異なる言語であれ、非演劇的著作物を演劇的著作物に変形すること、反対に、演劇的著作物を非演劇的著作物に変形することを含み
(๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือสามมิติ ให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทำหุ่นจำลองจากงานต้นฉบับ
(4)美術の著作物にあっては、平面の著作物を立体の著作物に変形すること、反対に立体の著作物を平面の著作物に変形すること、また、元の著作物からその模型を作成することを含み
(๕) ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ให้หมายความรวมถึง จัดลำดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือเปลี่ยนคำร้องหรือทำนองใหม่
(5)音楽の著作物にあっては、旋律の編曲、歌詞、音やリズムの改変を含む。
“เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายความว่า ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น
“公衆への伝達”とは、実演、講義、説教、演奏若しくは音や映像により知覚を呼び起こ すこと、また、建設、頒布その他の方法で公衆に著作物を利用することを可能とす ることをいう。
“การโฆษณา” หมายความว่า การนำสำเนาจำลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใดที่ทำขึ้นโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ออกจำหน่าย โดยสำเนาจำลองนั้นมีปรากฏต่อสาธารณชนเป็นจำนวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึง การแสดงหรือการทำให้ปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร์ การบรรยายหรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพร่เสียงแพร่ภาพเกี่ยวกับงานใด การนำศิลปกรรมออกแสดงและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
“発行”とは、その形態、性質の如何を問わず、著作者の同意を得てなされる著作物の複 製物の頒布であって、その複製物は著作物の性質からみて相当な量を公衆が利用で きるものであることを要する。実演、演劇的著作物、音楽的著作物若しくは映画の 著作物、講義また文芸的著作物の朗読、著作物の音及びビデオ放送、美術著作物の 展示、建築の著作物の建築は発行ではない。
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“担当公務員”(Officials)とは、この法律に基づきその職をなすことを大臣に任命された 者をいう。
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย
“長官”(Director General)とは、知的財産庁の長官をいい、長官に指名された者を含む。
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการลิขสิทธิ์
“委員会”とは、著作権委員会をいう。
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“大臣”とは、本法を主管する大臣をいう。
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
第5条 商務大臣は本法を主管するものとし、担当公務員を指名し、また本法施行のための政令を提出する権限をもつ。
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
官報に公告されている政令は効力規定である。

หมวด ๑ ลิขสิทธิ์
第1章 著作権

ส่วนที่ ๑ งานอันมีลิขสิทธิ์
第1節 著作物

มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
第6条 本法において、著作物とは、その表現の態様、形式を問わず、文芸、学術若しくは美術の分野に属する文芸、演劇、美術、音楽、視聴覚、映画、録音、録音・録画 の放送の著作物、また、その他の著作物をいう。
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
著作権の保護は、着想ないし手順、工程、体系、使用の手法、操作、概念、原則、 発見、科学的数学的理論には及ばない。

มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
第7条 以下に述べる事項は本法においては著作物とみなされない。
(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(1)文芸、学術、美術の分野の著作物に属さない、単なる情報の性格をもつにすぎない日常の事実の報道
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(2)憲法及び法令
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(3)省、庁また他の政府や地方機関の規則、準則、告示、命令、説明や公式回答
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(4)判決、命令、決定及び公的報告
(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
(5)省、庁また他の政府や地方機関によって作成された、前記(1)ないし(4)の事項に関する資料の翻訳及びそれらの収集物

ส่วนที่ ๒ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
第2節 著作権の取得

มาตรา ๘ ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
第8条 著作物の著作者は次の諸条件に従い著作する著作物について著作権者となる。

(๑) ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรหรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น
(1)未発行の著作物にあっては、著作者はタイに国籍をもつか居住していなけれ ばならず、また、タイがその加盟国となっている著作権保護条約の当事国に なっている国の国民がそこに常居所をもつことが求められ、著作物の創作のためにその居住期間の大部分をそこで過ごすことが条件とされる
(๒) ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกได้กระทำนอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน (๑) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก
(2)発行された著作物の場合は、その第1発行がタイ国内若しくはタイが加盟し ている著作権保護条約の当事国でなされなければならず、第1発行がタイ国 外でなされた場合、また、タイが加盟している著作権保護条約の当事国でな い国においてなされた場合は、最初の発行の日から30日以内にタイ国内か タイが加盟している著作権保護条約の当事者で発行されたときは、著作者は
第1発行のときについて(1)に定めた保護の資格をもつことになる
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
著作者がタイ国民でなければならない場合に、著作者が法人であるときは、法人はタイ国法によって設立されなければならない

มาตรา ๙ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น
第9条 雇傭の過程において著作者により作成された著作物の著作権は、文書による別段の合意がない限り著作者に帰属する。但し、雇用者は、雇傭の目的に従い、その著作物を公衆に伝達する権利をもつ。

มาตรา ๑๐ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
第10条 委託に基づき作成された著作物の著作権は著作者と雇用者が別段の合意をしない限り雇傭者に帰属する。

มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง
第11条 本法において、著作権のある著作物の翻案である著作物の著作権は、それが著作権者の同意を得て作成されたものであるときは、翻案をした者に帰属する。但し、 翻案された元の著作者によって作成された著作物の著作権者の権利を害しないこ とを条件とする。

มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเป็นการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มารวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นการนำเอาข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลำดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ให้ผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน หรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด ของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกนำมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน
第12条 本法において著作権者の同意を得て作成した著作物の編集又は合成したもの、 また、機械やその他の装置により読み込み、伝達できるデータやその他の素材を用 いて編集又は合成された著作物の著作権は編集又は合成した者に帰属する。但し、 他人の著作物を模倣しない態様で選択又は配列がなされていること、編集又は合成 された元の著作者によって作成された著作物、データやその他の著作権者の権利を 害しないことを条件とする。

มาตรา ๑๓ ให้นำมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ โดยอนุโลม
第13条 第8条、第9条及び第10条の規定は、第11条又は第12条による著作権の 取得に準用する。

มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
第14条 省、庁その他の政府当局また地方の担当部局は、その雇傭、命令、指揮の過程 で作成された著作物の著作権を取得する。但し、文書による別段の定めがないこと を条件とする。

ส่วนที่ ๓ การคุ้มครองลิขสิทธิ์
第3節 著作権の保護

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
第15条 第9条、10条、14条の規定により、著作権者は次の権利を専有する。
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(1)複製又は翻案
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2)公衆への伝達
(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
(3)コンピュータ・プログラム、視聴覚著作物、映画の著作物及び録音物の原作品又はそのコピィの貸与
(๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(4)他人へ著作権から生じる利益の供与
(๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
(5)条件を附し又は付さないで、上記(1)(2)(3)に述べる権利の他者への許諾。但し、その条件は不当に競争を制限するものであってはならない
การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
上記の(5)に述べた条件が競争の不当な制限を構成するか否かは、省の政令に 定められる規則、方法、条件により決定される。

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิตามมาตรา ๑๕ (๕) ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธินั้นได้ด้วย เว้นแต่ในหนังสืออนุญาตได้ระบุเป็นข้อห้ามไว้
第16条 本法により著作権者がある者に上記第15条(5)による権利の行使を許諾し ても、それは、文書による別段の定めがない限り、著作者がその他の者に同様の許 諾を与えることを妨げない。

มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นย่อมโอนให้แก่กันได้
第17条 著作権は譲渡することができる。
เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะโอนให้โดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้
著作権者はその著作権の全部又は一部を譲渡することができ、また、その保護につき期間を限定し、また保護の全期間にわたり、譲渡することができる。
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใช่ทางมรดกต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีกำหนดระยะเวลาสิบปี
相続の場合を除き、他の方法による著作権の譲渡は譲渡人、譲受人両者の署名あ る文書によりなされなければならない。その期間が譲渡契約に定められていないときは、その譲渡は10年間継続するとみなされる。

มาตรา ๑๘ ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทำโดยประการอื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
第18条 本法により、著作物の著作者は、彼自身を著作者として表示する権限をもち、
著作者の名誉、声望を害するような著作物の歪曲、削除、改変その他著作物を害す る侵害を譲受人その他の者に禁止する権限をもつ。著作者が死亡しているときは、 著作者の相続人が著作権保護の全期間その権利の実現のために争訟する権限をも つ。但し、文書に別段の定めがあるときはこの限りではない。

ส่วนที่ ๔ ลิขสิทธิ์
第4節 著作権の保護期間

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
第19条 第21条、第22条の規定に従い、本法における著作権は著作者の生存中及びその死後50年存続する。
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
共同著作の著作物にあっては、著作権は共同著作者の生存中及び最終に死亡した共同著作者の死後50年存続する。
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
著作者又は全ての共同著作者が著作物の発行前に死亡しているときは、著作権は著 作物の最初の発行から50年存続する。
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
著作者が法人のときは、著作の時から50年存続する;著作物がこの期間中に発 行されるときは、著作権は最初の発行から50年存続する。

มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
第20条 本法において、変名若しくは無名の著作者によって創作された著作物の著作権 は、著作の時から50年存続する;著作物が、この期間内に発行されるときは、著 作権は最初の発行の時から50年存続する。
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
著作者の身元が知られたときは、第19条が準用される。

มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
第21条 写真の著作物、視聴覚著作物、映画の著作物、録音若しくは録音・録画放送の著作物の著作権は著作の時から50年存続する;この期間内に著作物が発行される ときは、著作権は最初の発行の時から50年存続する。

มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
第22条 応用美術の著作物の著作権は著作の時から25年存続する;著作物がこの期間 内に発行されるときは、著作権は最初の発行の時から50年存続する。

มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
第23条 第14条に規定する雇傭、指揮、管理の過程で創作された著作物の著作権は、 著作の時から50年存続する;この期間内に発行されるときは、著作権は最初の発 行の時から50年存続する。

มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อันเป็นการเริ่มนับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนำงานออกทำการโฆษณาโดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์
第24条 著作権保護期間の始期である第19条ないし第23条に定める発行は、著作権 者の同意を得た著作物の発行をいう。

มาตรา ๒๕ เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบกำหนดในปีใด ถ้าวันครบกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือในกรณีที่ไม่อาจทราบวันครบกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แน่นอน ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น
第25条 著作権の保護期間が年の途中で経過したときで、その経過の日がその暦年の最 終日でないとき、また、その経過の正確な日付が不分明なときは、著作権はその暦 年の最終日まで存続する。

มาตรา ๒๖ การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ออกทำการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ขึ้นใหม่
第26条 著作権の保護期間の経過後になされた著作物の発行は、その著作物の著作権を 再度発生せしめる理由にはならない。

ส่วนที่ ๕ การละเมิดลิขสิทธิ์
第5節 著作権の侵害

มาตรา ๒๗ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
第27条 本法により著作権を有する著作物に対し、第15条(5)に規定する許可なくしてなされる以下の行為は著作権の侵害とみなされる。
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(1)複製又は翻案
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2)公衆への伝達

มาตรา ๒๘ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงและหรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
第28条 本法により著作権を有する視聴覚著作物、映画の著作物、また、録音物に対し、 第15条(5)に規定する許可なくしてなされる以下の行為は、音に対するもので あれ、映像に対するものであれ、著作権の侵害とみなされる。
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(1)複製又は翻案
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2)公衆への伝達
(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว
(3)原著作物又はその複製物の貸与

มาตรา ๒๙ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
第29条 本法により著作権を有する音及び映像の放送に対し、第15条(5)に規定する許可なくしてなされる以下の行為は、著作権の侵害とみなされる。
(๑) จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(1)その全部又は一部であるかを問わず、視聴覚著作物、映画の著作物、録音物また音と映像の放送著作物を作成すること
(๒) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(2)その全部又は一部であるかを問わず、再放送すること
(๓) จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า
(3)金銭の支払若しくはその他の営利的利益を受ける反対給付として、公衆に視聴させる音と映像の放送著作物を作成すること

มาตรา ๓๐ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
第30条 本法により著作権を有するコンピュータ・プログラムに対し、第15条(5)に規定する許可なくして行う以下の行為は著作権の侵害とみなされる。
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(1)複製又は翻案
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2)公衆への伝達
(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว
(3)原著作物またその複製物の貸与

มาตรา ๓๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
第31条 その著作物が他人の著作権を侵害して作成されたものであることを知り、又は 知り得べかりし者が、利益を目的として、その著作物について次の行為をすること は、著作権の侵害とみなされる。
(๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(1)売却すること、売却のために保持すること、売却のため提供すること、賃貸すること、リースのため提供すること、割賦による売却、割賦のためにする提供
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2)公衆への伝達
(๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(3)著作権者に損害を生ぜしめ得る態様における頒布
(๔) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
(4)王国に移入し、また、輸入すること

ส่วนที่ ๖ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
第6節 著作権侵害の例外

มาตรา ๓๒ การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
第32条 本法により他人が著作権を有するとされる著作物を、著作権者による著作物の 通常の利用を妨げず、また、著作権者の正当な権利を不当に害しないで利用するこ とは著作権の侵害とみなさない。
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
前項に規定するところにより、著作物に関して為される以下の行為は著作権の侵 害とみなされない。
(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(1)利益を目的としない著作物の調査・研究
(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(2)私的使用また、使用者とその家族・近親者のためにする使用
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(3)著作物の著作権者を表示してなされるその著作物の解説、批評またその紹介
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(4)著作物の著作権者を表示してなされるマス・メディアによるニュースの報道
(๕) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(5)権限ある公務員による裁判手続き、行政手続のためになされる複製、翻案、展示、陳列またこれらの手続きの結果を報告するためのこれらの行為
(๖) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(6)営利を伴わないことを条件として、教師による教授のための複製、翻案、展示、陳列
(๗) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(7)営利を伴わないことを条件として、教師また教育機関がそのクラス内また教育機関内の生徒に対し頒布しまた売却するために教師また教育機関によってなされる著作物の一部の複製、翻案また短縮要約をすること
(๘) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(8)試験における問題また答案の一部として著作物を使用すること

มาตรา ๓๓ การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
第33条 第32条第1項に従うことを条件として、本法による著作物の一部を、また、 著作物から、著作権者を表示して、正当な引用、複製、模倣また参照することは、 著作権侵害とはみなされない。

มาตรา ๓๔ การทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทำซ้ำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
第34条 複製が営利を目的とせず、かつ、第32条第1項に従うことを条件として、図 書館司書が以下の場合に本法に従い著作物を複製することは、著作権の侵害とはみ なされない。
(๑) การทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น
(1)その属する図書館また他の図書館における使用のためにする複製
(๒) การทำซ้ำงานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา
(2)調査研究を目的とする他の者のため著作物の一部を正当な範囲で複製すること

มาตรา ๓๕ การกระทำแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
第35条 本法において著作権のある著作物とされるコンピュータ・プログラムに対してなす次の行為は著作物の侵害とはみなされない。但し、営利を目的とせず、第32 条第1項に従うことを条件とする、即ち、
(๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(1)コンピュータ・プログラムの調査・研究
(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(2)コンピュータ・プログラムの複製物の所有者のためにする使用
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(3)コンピュータ・プログラムに著作権者を明示してする著作物の評釈、批評、著作物の紹介
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(4)コンピュータ・プログラムに著作権者を明示してするマス・メディアによる報道
(๕) ทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจำนวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับโปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย
(5)他者からプログラムを適法に購入、また取得した者が、その維持また滅失予 防を目的として合理的な量で、コンピュータ・プログラムを複製する行為
(๖) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(6)裁判手続き、また、権限ある公務員による行政手続のためにする複製、翻案、 展示、陳列、また、これらの手続きの結果を報道するためにするそれらの行為
(๗) นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(7)試験の問題又は答案の一部としてするコンピュータ・プログラムの使用
(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่จำเป็นแก่การใช้
(8)使用のために必要な限度でするコンピュータ・プログラムの翻案
(๙) จัดทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
(9)公益のためにする参照また調査のためにコンピュータ・プログラムを保全する必要な限度でするコンピュータ・プログラムの複製物の作成

มาตรา ๓๖ การนำงานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสมโดยมิได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการเพื่อหากำไรเนื่องจากการจัดให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น และมิได้จัดเก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมและนักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดงนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป็นการดำเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห์ และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
第36条 その活動から利益を得る目的で組織されまた行われたものではなく、直接的に も間接的にもその実演を観賞する者から対価を得ることなく、また、実演家に報酬 を支払わないで、演劇的著作物また音楽的著作物を公に演ずることは、著作権の侵 害とはみなされない。但し、それは、公の慈善事業、教育、宗教また社会福祉の目 的をもつ協会、団体またその他の組織によって行われること、及び、第32条第1項に従うことを条件とする。

มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การแกะลายเส้น การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ หรือการกระทำใด ๆ ทำนองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปิดเผยประจำอยู่ในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปัตยกรรม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
第37条 公共の場所に常時設置されている美術的著作物の、素描、絵画、構造物、版画、塑像、彫像、石版画、写真、映画、ビデオ放送その他の類似の使用は、建築の著作物を除き、美術の著作物の著作権の侵害とはみなされない。

มาตรา ๓๘ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานสถาปัตยกรรมใด มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปัตยกรรมนั้น
第38条 建築の著作物の素描、絵画、版画、塑像、彫像、石版画、写真、映画、ビデオ、放送は、建築の著作物の著作権の侵害とはみなされない。

มาตรา ๓๙ การถ่ายภาพหรือการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานใด ๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
第39条 美術の著作物がその構成要素となっている著作物の写真、映画、ビデオ放送は、 その美術の著作物の著作権の侵害とはみなされない。

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของอยู่ด้วยการที่ผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันได้ทำศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำบางส่วนกับศิลปกรรมเดิม หรือใช้แบบพิมพ์ ภาพร่าง แผนผัง แบบจำลอง หรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่ใช้ในการทำศิลปกรรมเดิม ถ้าปรากฏว่าผู้สร้างสรรค์มิได้ทำซ้ำหรือลอกแบบในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของศิลปกรรมเดิม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
第40条 著作者以外の者が美術の著作物の著作権を共有している場合で、その美術の著 作物の著作者が、原作の美術の著作物の一部を複製したのと同じような形で、また、 原作の美術の著作物の作成に用いた研究から取得した印刷型台、写生図、設計図、 模型やデータを用いて、同一の著作者が第2の作品を作成した場合は、その元の美 術の著作物の本質的部分を複製、模写しない限り、原作の美術の著作物の著作権の 侵害とはみなされない。

มาตรา ๔๑ อาคารใดเป็นงานสถาปัตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ การบูรณะอาคารนั้นในรูปแบบเดิม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
第41条 本法により著作権ある建築の著作物とされる建築物の外観を変更することなく 復元することは著作権の侵害とはみなされない。

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ใดสิ้นสุดลงแล้ว มิให้ถือว่าการนำภาพยนตร์นั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใช้จัดทำภาพยนตร์นั้น
第42条 映画の著作物の保護期間の経過後に、映画の著作物を公衆に伝達することは、 この映画の著作物の創作のために用いられた文芸の著作物、演劇的著作物、美術的 著作物、音楽の著作物、視聴覚著作物、録音その他の著作物に存する著作権の侵害 とはみなされない。

มาตรา ๔๓ การทำซ้ำ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
第43条 本法による著作物が政府の所有する著作物であるとき、権限ある公務員により、 またその公務員の命により政府の役務のためにそれらの著作物を複製することは 第32条第1項に従うことを条件として著作権の侵害とはみなされない。

หมวด ๒ สิทธิของนักแสดง
第2章 実演家の権利

มาตรา ๔๔ นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการกระทำอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดังต่อไปนี้
第44条 実演家は自らの実演に関する行為につき以下の排他的権利を専有する。
(๑) แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง เว้นแต่จะเป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว
(1)実演の音及び影像の放送若しくは公衆への伝達。但し、既に記録されている記録媒体を用いてする音及び影像の放送若しくは公衆への伝達を除く
(๒) บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้แล้ว
(2)まだ記録されていない実演を記録すること
(๓) ทำซ้ำซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๕๓
(3)実演家の同意なしに記録されている実演の記録を複製し、また、実演家の同意を得て作成された記録ではあるが、それを他目的に使用するために複製す ること。また、第53条により実演家の権利の侵害にはならない例外とされ る実演の記録物を複製すること

มาตรา ๔๕ ผู้ใดนำสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้นำออกเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าแล้ว หรือนำสำเนาของงานนั้นไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง ให้ผู้นั้นจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่นักแสดง ในกรณีที่ตกลงค่าตอบแทนไม่ได้ ให้อธิบดีเป็นผู้มีคำสั่งกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น
第45条 既に営利目的をもって公に頒布されている実演の音声記録物又はその複製物を ラジオ放送しまた直接に公衆に伝達する者は、実演家に相当な報酬を支払わなけれ ばならない。当事者間に報酬につき合意が調わないときは、そのような場合におけ る報酬の相当な割合を考慮して長官が報酬を定める。
คำสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของอธิบดี คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
前項に定める長官によってなされる命令に不服のある当事者は長官からその当事者に伝達する文書を受領したときから90日以内に委員会(Committee)に対し不服を申し出ることができる。委員会の決定は最終のものである。

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงเหล่านั้นอาจแต่งตั้งตัวแทนร่วมเพื่อดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได้
第46条 実演又は実演の録音に参加する実演家が複数のときは、これらの実演家は、その権利を主張し行使するために共同の代理人を指名することができる。

มาตรา ๔๗ ให้นักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
第47条 実演家は、以下の諸条件に服することを条件に、第44条に定めるその実演についての権利を享有する。
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ
(1)実演家はタイ国民であるか、王国内に常居所をもつこと、又は、
(๒) การแสดงหรือส่วนใหญ่ของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
(2)実演又はその主要部分が王国で行われるか、タイもその当事国である実演家の権利の保護を目的とする条約の当事国において行われること

มาตรา ๔๘ ให้นักแสดงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
第48条 実演家は以下の諸条件に服することを条件に第45条に定める報酬を受ける権利をもつ。
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะที่เรียกร้องสิทธิ หรือ
(1)実演家が、実演の録音が行われたとき、又は、その権利を主張するときに、タイの国民であるか、王国内に常居所をもつこと、又は、
(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือส่วนใหญ่ของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
(2)実演の録音、又は、その主要部分が王国内で行われるか、タイもその当事国である実演家の権利の保護を目的とする条約の当事国で行われること

มาตรา ๔๙ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการแสดง ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดงให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการบันทึกการแสดง
第49条 第44条に規定する実演家の権利は、その実演が行われた暦年の最終日から5 0年間存続する。実演が記録されているときは、実演家の権利は、その実演の記録がなされた暦年の最終日から50年間存続する。

มาตรา ๕๐ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้มีการบันทึกเสียงการแสดง
第50条 第45条に規定する実演家の権利は、実演の音の記録が行われた暦年の最終日から50年間存続する。

มาตรา ๕๑ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ย่อมโอนให้แก่กันได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และจะโอนให้โดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองก็ได้
第51条 第44条及び第45条に規定する実演家の権利は、その全部を若しくはその一部を譲渡することができ、保護の期間を限定して約定することも、保護を全期間と することもできる。
ในกรณีที่มีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิส่วนที่เป็นของตนเท่านั้น
複数の実演家が参加しているときは、実演家はそれぞれ自己に属する権利を譲渡 することができる。
การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีกำหนดระยะเวลาสามปี
相続以外の原因による権利の譲渡は、譲渡人、譲受人両者の署名のある文書でし なければならない。譲渡契約に期間の定めがなされていないときは、譲渡は3年間 継続するとみなされる。

มาตรา ๕๒ ผู้ใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ให้ถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง
第52条 実演家の同意なく、又は、第45条に規定する報酬を支払うことなく、第44 条に特記されている行為をした者は、実演家の権利を侵害したものとみなされる。

มาตรา ๕๓ ให้นำมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม
第53条 第32条ないし第34条、第36条、第42条及び第43条は実演家の権利に準用される。

หมวด ๓ การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ
第3章 特定環境における著作権の利用

มาตรา ๕๔ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในงานที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปของสิ่งพิมพ์หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือค้นคว้า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรอาจยื่นคำขอต่ออธิบดี โดยแสดงหลักฐานว่าผู้ขอได้ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในการจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย หรือทำซ้ำสำเนางานที่ได้เคยจัดพิมพ์งานแปลเป็นภาษาไทยดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ได้รับการปฏิเสธหรือเมื่อได้ใช้เวลาอันสมควรแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ถ้าปรากฎว่าในขณะที่ยื่นคำขอดังกล่าว
第54条 営利を目的とせず、勉学、教授、調査を目的として、印刷物の形体若しくはそれに類似する形体で既に公に伝達されている著作物を使用するために著作権法上 の許可を得ようと、以前に、タイ語にその著作物を翻訳すること、また、タイ語で出版されている翻訳物の複製物を複製しようと、その許可を著作権者に求めたが拒絶され、相当の期間が経過して、かつ、今なお合意を得ることが出来ないタイ国民 は、これを立証して、長官にその申立てをすることができる。但し、以下の条件を みたすことを条件とする。
(๑) เจ้าของลิขสิทธิ์มิได้จัดทำหรืออนุญาตให้ผู้ใดจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยของงานดังกล่าวออกทำการโฆษณาภายในสามปีหลังจากที่ได้มีการโฆษณางานเป็นครั้งแรก หรือ
(1)著作権者が著作物の最初の発行後3年を経過するもタイ語にその著作物を翻訳し、かつ、発行しておらず、また、それを何人にも許諾していないこと
(๒) เจ้าของลิขสิทธิ์ได้จัดพิมพ์คำแปลงานของตนเป็นภาษาไทยออกทำการโฆษณา ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดสามปีหลังจากที่ได้จัดพิมพ์คำแปลงานดังกล่าวครั้งสุดท้ายไม่มีการจัดพิมพ์คำแปลงานนั้นอีกและไม่มีสำเนาคำแปลงานดังกล่าวในท้องตลาด
(2)著作権者がタイ語の翻訳物を発行したが、その翻訳の最後の発行後3年を経 過してなお続く発行がなされず、かつ、発行された翻訳物のすべての版が絶版になっていること
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
第1項に基く申立ては、以下の規則、方法、及び条件をみたさなければならない。
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้อธิบดีมีคำสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) สิ้นสุดลงไม่เกินหกเดือน
(1)長官は第1項に基く申立てに対し、(1)若しくは(2)に定められた期間 が経過してなお 6 ヶ月が過ぎていないときは許可を与えることはできない
(๒) ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดทำคำแปลหรือจัดพิมพ์คำแปลงานที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไม่สิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไม่เกินหกเดือน ห้ามมิให้อธิบดีอนุญาตให้บุคคลอื่นจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก
(2)長官が許可を与えたとしても、許可を受けた者は翻訳し、また、許可された 翻訳の発行の権利があるだけであり、また、長官は、許可に定められた期間 が経過せず若しくは経過してもその後6ヶ月を超えないときは、同一の著作 物からタイ語に翻訳をすることを何人に対しても許可することはできない
(๓) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น
(3)許可された者は、認められた許可を他人に譲渡することは禁止される
(๔) ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์แสดงต่ออธิบดีว่าตนได้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย หรือจัดพิมพ์คำแปลงานดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจำหน่ายสิ่งพิมพ์นั้นในราคาที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่จำหน่ายในประเทศไทย ให้อธิบดีมีคำสั่งว่าหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง และแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบถึงคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
สำเนาสิ่งพิมพ์ที่จัดทำหรือจัดพิมพ์ขึ้นก่อนที่อธิบดีมีคำสั่งให้หนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะจำหน่ายสำเนาดังกล่าวจนกว่าจะหมดสิ้นไป
(4)著作権者又は被許可者が自らタイ語に翻訳し又はタイ語に翻訳したものを発 行したこと、その内容が第55条に基づいて許可を受けた印刷物の内容と同 一であること、タイ国内で売られている同性質の他の著作物の価格と比較で きる相当な価格で印刷物を頒布していることを長官に示したときは、長官は 被許可者に与えた許可は終結した旨の命令を出し、この命令は遅滞なく被許可者に伝えられなければならない 長官の終結命令の前に、被許可者が作成し、翻訳した印刷物の複製物は、それらが品切れとなるまで頒布することができる
(๕) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสำเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดแปลหรือจัดทำเป็นภาษาไทยดังกล่าว เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(5)被許可者は、以下の場合を除き、許可を受けて翻訳し発行した印刷物の複製 物を輸出してはならない
(ก) ผู้รับที่อยู่ต่างประเทศเป็นบุคคลสัญชาติไทย
(a)海外における受取人がタイ国籍の者であるとき
(ข) สิ่งพิมพ์ดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน การสอน หรือค้นคว้า
(b)研究、教授また調査目的に有用な印刷物であるとき
(ค) การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการค้า และ
(c)印刷物の輸出が営利を目的としないとき
(ง) ประเทศที่สิ่งพิมพ์ถูกส่งไปดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้ประเทศไทยส่งหรือแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ดังกล่าวในประเทศนั้น
(d)印刷物が配送される国が、タイ国に、印刷物をその国へ輸出すること、 またその国内で頒布することを認めているとき

มาตรา ๕๕ เมื่อได้รับคำขอตามมาตรา ๕๔ ให้อธิบดีดำเนินการให้มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีในเรื่องค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณามีคำสั่งกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยให้คำนึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และอาจกำหนดเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร
第55条 第54条による申立てを受領した長官は、許諾にかかわる報酬及び条件につき 関係当事者間の合意を得るべく斡旋しなければならない。当事者間の合意が成立し ないときは、長官は、当該事情にみられる通常の報酬額を斟酌して、相当な報酬を 定める命令をし、また適切とみられる許可の条件を定めることができる。
เมื่อได้มีการกำหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์แล้ว ให้อธิบดีออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ขอใช้ลิขสิทธิ์
報酬と条件が定められたときは、長官は申立人に対し許可証明書を交付しなけれ ばならない。
คำสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของอธิบดี คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
第1項に基づき、長官によりなされた命令に反対の当事者は、長官の命令を記載 する文書を受領したときから90日以内に委員会に上訴することができる。委員会 の裁決は最終である。

หมวด ๔ คณะกรรมการลิขสิทธิ์
第4章 著作権委員会

มาตรา ๕๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการลิขสิทธิ์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสิบสองคน ในจำนวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนของสมาคมเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงและผู้แทนของสมาคมผู้ใช้งานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหกคนเป็นกรรมการ
第56条 “著作権委員会”と呼ばれる委員会は、議長として商務大臣の常設秘書、内閣の指名による12人以下の委員から構成され、そのうち6人以上の者は、著作権者 また実演家の権利の所有者の協会の代表者の中から、また、著作権、実演家の権利 の利用者の団体の代表から指名されなければならない。
คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
委員会は、秘書また補助秘書を指名することができる。

มาตรา ๕๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
第57条 委員の任期は2年である。現にその地位にない退任した委員は再任されることができる。
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
委員がその任期終了前に職を辞するとき、若しくは内閣がその追加委員を任命し、それが前に指名された委員の在任中であるときは、補充すべく指名された委員の任期は、従前に指名された委員の残任期間と同一である。

มาตรา ๕๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ
第58条 委員は、次の場合はその職を失う。
(๑) ตาย
(1)死亡
(๒) ลาออก
(2)辞職
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(3)内閣からの罷免
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4)破産したとき
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
(5)無能力者又は準無能力者となったとき
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6)過失により犯した犯罪により、若しくは、軽罪で懲役に服した場合を除き、最終判決で懲役刑を宣告されていること

มาตรา ๕๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
第59条 委員会の会合の定足数は、委員総数の過半数であることを要する。議長が欠席し、又は、その職を果すことができないときは、出席している委員は、委員の中か ら委員会を司会する委員を選ばなければならない。委員会の決は過半数で決める。
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
各委員は1票をもつ。票が同数のときは司会する議長が追加の一票の決定票をもつ。

มาตรา ๖๐ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
第60条 委員会は、次の義務を負う。
(๑) ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(1)本法における大臣の発する規則の実現のため、大臣に助言しまたその相談にのること
(๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕
(2)第45条、第55条に基づく長官の命令に異議を述べる上訴を判断すること
(๓) ส่งเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองค์กรของผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการคุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
(3)本法に基づく著作物の、また、実演家の権利の利用者から利用料を徴収することについて、著作者や実演家の協会や組織を支援また助言すること、また、本法に基づく権利やその他の利益を保護、保全すること
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(4)大臣に命ぜられるその他の事項を検討すること
ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำมาตรา ๕๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
委員会は委員会の委託する事項を検討しまた履行するために小委員会を設置す る権限をもち、第59条は小委員会の会合に準用される。
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
委員会及び小委員会は、証言を求めるために、何人に対してであれ召喚状を発す る権限、また、必要なときは、検討のために文書やその他の資料の提出を求める権 限をもつ。

หมวด ๕ ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ
第5章 国際的著作権と実演家の権利

มาตรา ๖๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์และสิทธิของนักแสดงของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้
第61条 タイもまたその当事国である著作権の保護に関する条約、また、実演家の保護 に関する国際条約の加盟国の国民である著作者の著作物また実演家の権利は本法 により保護され、また、タイがその当事国である国際機関の著作物も本法により保護される。
ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา
大臣は、著作権を保護する条約の、また実演家の権利を保護する条約の加盟国の 名を官報で報じる権限を持つ。

หมวด ๖ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง
第6章 著作権と実演家の権利に関する争訟

มาตรา ๖๒ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่างานที่มีการฟ้องร้องในคดีนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกล่าว เว้นแต่จำเลยจะโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโต้แย้งสิทธิของโจทก์
第62条 民事事件であれ刑事事件であれ、著作権又は実演家の権利に関する争訟にあっては、次のことが推定される。即ち、争訟されている著作物は、本法に定める著作 物又は実演家の権利の目的物であり、その著作物の著作権者また実演家の権利の所 有者は原告であることが推定される。但し、被告が著作権者や実演家の権利の所有 者がいないと争い、また、原告の権利につき被告が争うときは、その限りではない。
งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลใดที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อนั้นเป็นผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดง
その著作物また実演家の権利の目的物に、その著作権者であると、また、実演家 の権利の所有者であると主張する者の氏名や雅号(筆名)が附されている場合は、 その氏名又は雅号を所有する者が著作者又は実演家であると推定される。
งานใดไม่มีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ แต่มิได้อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใช้แทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณาแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณานั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น
著作物や実演家の権利の目的物に氏名も雅号も附されておらず、また、付されて いても著作権者又は実演家の権利の所有者であるという申立てもない場合で、その 名や雅号は出版社若しくは印刷者、又は、その双方であるという申立てがあるとき は、その著作権又は実演家の権利の所有者は、出版社であると推定される。

มาตรา ๖๓ ห้ามมิให้ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
第63条 著作権の侵害又は実演家の権利の侵害については、著作権者又は実演家の権利 の所有者が侵害を知りかつ侵害者が何人かを知った時から3年を経過したときは、 その訴訟を提起することができない。著作権又は実演家の権利の侵害が行われた日 から10年を経過したときまた同じである。

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย
第64条 著作権又は実演家の権利の侵害にあたっては、裁判所は著作権者又は実演家の 権利の所有者に補償するために、侵害者に対して、侵害の重篤さを考慮して定める 損害賠償額の支払いを命ずることができる。このとき利益の損失及び著作権又は実 演家の権利の所有者の権利を確保するための執行に要した費用を含むものとする。

มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใดกระทำการหรือกำลังจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนั้นได้
第65条 著作権又は実演家の権利の侵害となる行為を為し又はそれを行うおそれのある ことが明白である場合、著作権者又は実演家の権利の所有者は、その行為を中止し 又は抑制することを命ずる差止命令を裁判所に求めることができる。
คำสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในการเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา ๖๔
前項に定める差止命令は第64条に定める損害賠償を求める著作権者又は実演 家の権利の所有者の権利を害しない。

มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความได้
第66条 この訴訟に関する違反については和解することができる。

หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่
第7章 担当公務員

มาตรา ๖๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
第67条 本法施行のために、担当公務員は刑法典に定める公務員であり、以下の権限をもつ。
(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ทำการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้าของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจค้นสินค้า หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(1)本法に定める違反行為がなされる合理的な疑いがあるとき、物品を捜索し、また検査するために、その関係者は誰であれ、その建物、事務所、工場、倉 庫に日の出、日没の間、また、その場所における勤務時間内に立ち入ること、 また、車両、船舶に立入ること
(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(2)本法に定める違反行為がなされる合理的な疑いがあるとき、訴訟提起のため に、違反行為に関する文書、資料等を差押え押収すること
(๓) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำ สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(3)何人に対しても、証言、会計簿、文書又はこの種の証拠が、本法に定める違 反行為を立証するための証拠の発見またその使用が有用であると考えられ る合理的な疑いがあるとき、これを証言すること、またそれらの提出を命ずること
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร
何人であれ、担当公務員の行為に適切に協力しなければならない。

มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
第68条 義務の遂行にあたり、担当公務員は関係する者に対し身分証明書を提示しなけ ればならない。
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
その身分証明書は、大臣が定める方式によるものでなければならない。

หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
第8章 罰則

มาตรา ๖๙ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
第69条 第27条、第29条、第30条及び第50条に定める著作権又は実演家の権利 を侵害する者は、2万バーツないし20万バーツ以下の罰金に処せられる。
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
前項に定める違法行為が営利行為のために行われるときは、その違反者は、6カ 月ないし4年以下の懲役又は10万バーツないし80万バーツ以下の罰金に処さ れ、また両科が併科される。

มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
第70条 第31条に定める著作権侵害を犯した者は、1万バーツないし10万バーツ以 下の罰金に処される。
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
前項に係る違法行為が営利行為のために為されるときは、違反者は、3日ないし 2 年以下の懲役、若しくは、5万バーツないし400万バーツ以下の罰金、又は、 懲役と罰金の両者を併科する。

มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
第71条 第60条第3項に定める委員会又は小委員会が求める証言や文書、資料の提出 をしない者は3ヶ月以内の懲役若しくは5万バーツ以下の罰金又は両科を併科する。

มาตรา ๗๒ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
第72条 第67条に定める担当公務員がその義務を履行するにあたり、担当公務員への 協力の提供を妨害しまた行わない者、また第67条に定める担当公務員の命令を無 視する者は、3月以下の懲役若しくは5万バーツ以下の罰金又は両科が併科される。

มาตรา ๗๓ ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปี กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
第73条 本法に定める違法行為を犯し、制裁を受けた者が、その刑から開放された後5 年内に本法に定める違法行為を更に犯したときは、その違法行為につき定められた 刑の2倍の刑が科せられる。

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
第74条 法人が本法に定める違法行為を犯したときは、法人の理事若しくは支配人の全 員は、法人の違法行為について知らず、また、その同意なしに法人に違法行為があ ったことを立証することができないときは、法人と共犯になるとみなされる。

มาตรา ๗๕ บรรดาสิ่งที่ได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น
第75条 本法により、著作権又は著作者の権利を侵害すると構成される物品でタイ国内 で作成されまた輸入された物品は全て、また、第69条若しくは第70条に基づき で、違反者の所有に属する物品の全ては、著作権者又は実演家の権利の所有者へ交 付され、違法行為をなすのに使用された物品はすべて没収されなければならない。

มาตรา ๗๖ ค่าปรับที่ได้ชำระตามคำพิพากษา ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นจำนวนกึ่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได้รับแล้วนั้น
第76条 判決により科せられた罰金の1/2は、著作権者又は実演家の権利の所有者に 支払われる。著作権者若しくは実演者の権利の所有者が受領した罰金の1/2を超 える額の損害賠償を求める民事訴訟を提起する著作権者若しくは実演家の権利の
所有者の権利は影響を受けない。

มาตรา ๗๗ ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้
第77条 長官は第69条1項及び第70条第1項に基づき違反者の罰金を定める権限をもつ。

บทเฉพาะกาล
経過規定

มาตรา ๗๘ งานอันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
第78条 本法の施行の日に、B.E.2474 の文芸、美術の著作物の保護に関する法律及び B.E.2521 著作権法により保護される著作物は、本法により与えられる著作権の保護を享有する。
งานที่ได้จัดทำขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และไม่มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
B.E.2474 の文芸、美術の著作物の侵害に関する法律若しくは B.E.2521 の著作権法の下 で著作物とはされない本法施行前に作製された著作物は本法により与えられる著作権保護
を享有する。

คำแปลภาษาญี่ปุ่นอ้างอิงจาก
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/kaizokuban/pdf/24_tai_singai_handbook_ver2.pdf

タイにおける著作権侵害対策ハンドブック
文化庁 長官官房国際課