เรียนรู้ธรรมมะ พัฒนาทักษะการแปล ๐๑

ธรรมมะที่ศึกษากันในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นบทแปลชนิดหนึ่งซึ่งเก่าแก่มีอายุมากกว่าเราๆ หลายชั่วอายุคน การนำธรรมมะมาแปลและศึกษาในประเทศของตนไม่ได้มีเพียงในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในประเทศญี่ปุ่นก็มีบทแปลด้วยเช่นกัน และแน่นอนหนึ่งในกระบวนการแปลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การตีความ ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามความเข้าใจของผู้แปลแต่ละชาติที่มีต่อธรรมะ
ผมเองในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นชาวไทย จึงเล็งเห็นว่าการเรียนรู้ธรรมมะจากบทแปลภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น จะช่วยพัฒนาทักษะในการตีความและสำนวนการเขียนบทแปลของชนทั้งสองชาติ จากที่ได้ศึกษาไปแล้วสักระยะก็พบว่าบทแปลของฝ่ายหนึ่งช่วยเติมเต็มส่วนที่ไม่ชัดเจนหรือขาดหายไปของอีกฝ่ายได้ดี
สำหรับบทความตอนแรกนี้ขอหยิบยกเอาบางส่วนในบทสวดออิติปิโสฯ ซึ่งเป็นบทสรรเสริญ พระสังฆคุณ มาอธิบายดังนี้คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ
ซึ่งหมายถึง อริยบุคคล ในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า 四向四果(四双八輩)ได้แก่
คู่ที่ 1 โสดาบัน 預流(よる、須陀洹:しゅだおん)
ผู้เข้าถึงกระแสธรรม ผู้แรกถึงกระแสธรรม 始めて法の流れにはいった者 ได้แก่
๐ โสดาปัตติมรรคบุคคล 預流向(よるこう)須陀洹(預流)へと向かっている者。
๐ โสดาปัตติผลบุคคล 預流果(よるか)須陀洹(預流)となった者。
คู่ที่ 2 สกทาคามี 一来(いちらい、斯陀含:しだごん)
ผู้กลับมาเพียงครั้งเดียว 悟りを達成するまでに一度だけこの世に還って来る者 ได้แก่
๐ สกทาคามีมรรคบุคคล 一来向(いちらいこう)須陀洹(預流)から、斯陀含(一来)へと向かっている者。
๐ สกทาคามีผลบุคคล 一来果(いちらいか)斯陀含(一来)となった者。
คู่ที่ 3 อนาคามี 不還(ふげん、阿那含:あなごん)
ผู้ไม่มาเกิดอีก 輪廻を解脱し、もはや二度とこの欲界に還って来ない者 ได้แก่
๐ อนาคามีมรรคบุคคล 不還向(ふげんこう)斯陀含(一来)から、阿那含(不還)へと向かっている者。
๐ อนาคามีผลบุคคล 不還果(ふげんか)阿那含(不還)となった者。
คู่ที่ 4 อรหันต์ 応供(おうぐ、阿羅漢:あらかん)
ผู้สำเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา 供養を受けるにふさわしい者 ได้แก่
๐ อรหัตตมรรคบุคคล 応供向(おうぐこう)、または阿羅漢向(あらかんこう)阿那含(不還)から、阿羅漢(応供)へと向かっている者。
๐ อรหัตตผลบุคคล 応供果(おうぐか)、または阿羅漢果(あらかんか)阿羅漢(応供)となった者。
Cap20221
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s