เรียนรู้ธรรมมะ พัฒนาทักษะการแปล ๐๒ ไตรสรณคมน์ 三帰依【さんきえ】

ไตรสรณคมน์ แปลว่า การถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นการน้อมกาย วาจา ใจ นำพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในตน เพื่อแสดงว่าตนมีพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกนึกถึงและเป็นที่พึ่งตลอดไป และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
(ブッダン・サラナン・ガッチャーミ)(私はブッダ(仏)に帰依いたします)
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
(ダンマン・サラナン・ガッチャーミ)(私はダンマ(法)に帰依いたします)
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
(サンガン・サラナン・ガッチャーミ)(私はサンガ(僧)に帰依いたします)
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
(ドゥティヤンピ・ブッダン・サラナン・ガッチャーミ)(再び、私はブッダ(仏)に帰依いたします)
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
(ドゥティヤンピ・ダンマン・サラナン・ガッチャーミ)(再び、私はダンマ(法)に帰依いたします)
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
(ドゥティヤンピ・サンガン・サラナン・ガッチャーミ)(再び、私はサンガ(僧)に帰依いたします)
ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
(タティヤンピ・ブッダン・サラナン・ガッチャーミ)(三度(みたび)、私はブッダ(仏)に帰依いたします)
ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
(タティヤンピ・ダンマン・サラナン・ガッチャーミ)(三度、私はダンマ(法)に帰依いたします)
ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
(タティヤンピ・サンガン・サラナン・ガッチャーミ)(三度、私はサンガ(僧)に帰依いたします)
บทสวดข้างต้นคงจะคุ้นหูกันดีสำหรับพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะการท่องเป็นภาษาบาลีก่อนที่จะมีการรับศีล ผมเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าการพึ่งพระพุทธ การพึ่งพระธรรม การพึ่งพระสงฆ์ นั้นแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร เพราะเคยแต่ท่องเป็นภาษาบาลีอย่างเดียว ไม่รู้แน่ชัดว่าการปฏิบัติให้ได้ตามที่ท่องนั้นควรจะทำอย่างไร
จึงเป็นที่มาของการหาคำตอบในเรื่องดังกล่าวโดยการสืบค้นจากข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่เป็นภาษาญี่ปุ่น อยากจะรู้ว่าชาวญี่ปุ่นเขาตีความเรื่องนี้กันไว้อย่างไร และก็ได้คำตอบดังนี้คือ
お寺に行き、本堂でご本尊に向かって心静かに手を合わせること、これは帰依仏にあたります。
仏教書を読んだり、法話会に参加したりして仏教を学ぶことは帰依法です。
お坊さんに話を聞くこと、教えてもらうこと、お経をあげてもらうことは帰依僧です。
จากข้อมูลดังกล่าวก็พบว่าแท้จริงสิ่งที่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปพึงปฏิบัติ เช่น การเข้าวัด ไหว้พระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักไตรสรณคมน์อยู่แล้ว
เอวัง! จึงเป็นไปด้วยประการฉะนี้
history03
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงดังนี้
รัตนตรัย
帰依
帰依三宝とは何ですか?