ตัวอย่างประโยคแปล ๑๒

本報では、塗膜の機能の中で、硬度と耐摩耗性に関し、試験方法、塗膜物性との関連性について解説するとともに,硬度と耐摩耗性に関する最近の改良技術を紹介する。
รายงานฉบับนี้มีการอธิบายถึงวิธีการทดสอบความแข็งและการทนต่อการสึกหรอซึ่งเป็นคุณสมบัติของชั้นสี รวมถึงความเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นสี พร้อมกันนั้นก็ได้มีการแนะนำเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับความแข็งและการทนต่อการสึกหรอ

ตัวอย่างประโยคแปล ๑๑

断熱コートは、「断熱」+「遮熱」の効果を併せ持つ塗料です。
การเคลือบกันความร้อน คือ สีที่ให้ผลทั้งเรื่อง “การถ่ายเทความร้อน” “การสะท้อนความร้อน”

ตัวอย่างประโยคแปล ๑๐

塗装塗膜の硬さ、傷の付きにくさを数字で表すための規格になります。
เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความแข็งของสีที่เคลือบ ความยากต่อการเป็นรอยขีดข่วนออกมาเป็นตัวเลข

ตัวอย่างประโยคแปล ๐.๑

ตัวอย่างประโยคแปลตั้งแต่ลำดับที่ ๑๐ เป็นต้นไปจะมีการใส่ Tag ซึ่งเป็นคีเวิร์ดในประโยคนั้นๆ รวมถึงบริบทลงไปด้วย เช่น
ตัวอย่างประโยคแปล ๑๐
塗装塗膜の硬さ、傷の付きにくさを数字で表すための規格になります。
เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความแข็งของสีที่เคลือบ ความยากต่อการเป็นรอยขีดข่วนออกมาเป็นตัวเลข
Tag : 塗装、塗膜、硬さ、規格
ประโยชน์ที่จะได้รับจากเนื้อหาชุด “ตัวอย่างประโยคแปล”
  • คำแปลของคำศัพท์ไทยและญี่ปุ่นที่หลากหลาย
  • ตัวอย่างประโยคสำหรับการแต่งประโยค

ตัวอย่างประโยคแปล ๐๙

การดำเนินงานด้าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ労働安全衛生・環境に関することが経営者及び各層の社員の責任である。
直接責任

ちょくせつせきにん

direct liability
会社法上の直接責任とは、社員が会社債務について会社債権者に対して直接の弁済義務を負うことをいう。

合名会社、合資会社が該当する。

合目会社の社員は、債権者に対して、直接無限責任を負う。

一方、合資会社の社員は、その責任が出資額の範囲内に限定される直接有限責任社員と、限定されない直接無限責任社員が混在する。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_4128.html
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการคลัง

(Fiscal Risk Matrix)

แบ่งเป็น 2 มิติ
มิติแรก พิจารณาว่าภาระการคลังที่เกิดขึ้นเป็น

* ภาระโดยตรง (Direct Liability): ต้องจ่ายแน่นอน ตามเวลาที่กำหนด

* ภาระผูกพัน (Contingent Liability): อาจต้องจ่าย หากมีความเสียหายเกิดขึ้น
มิติที่สอง พิจารณาว่าภาระการคลังที่เกิดขึ้นเป็น

* ภาระที่ชัดเจน (Explicit Liability): รัฐบาลต้องจ่ายตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย

* ภาระโดยนัย (Implicit Liability) : รัฐบาลต้องจ่ายตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือ ประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลควรรับผิดชอบ

Click to access Fiscal%20and%20Monetary.pdf

ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๗

ベアリングの件で教えて頂きたのですが、6906ZZC4 についてC4でないとダメでしょうか?
รบกวนสอบถามเรื่องตลับลูกปืนครับว่ารุ่น 6906ZZC4 จำเป็นต้องเป็นสเปค C4 หรือเปล่าครับ