ตัวอย่างประโยคแปล ๐๐๘

準拠法及び言語Governing Law and Language

ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา
http://moukarukeiyaku.com/archives/89

โฆษณา