ตัวอย่างประโยคแปล ๐๙

การดำเนินงานด้าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ労働安全衛生・環境に関することが経営者及び各層の社員の責任である。
直接責任

ちょくせつせきにん

direct liability
会社法上の直接責任とは、社員が会社債務について会社債権者に対して直接の弁済義務を負うことをいう。

合名会社、合資会社が該当する。

合目会社の社員は、債権者に対して、直接無限責任を負う。

一方、合資会社の社員は、その責任が出資額の範囲内に限定される直接有限責任社員と、限定されない直接無限責任社員が混在する。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_4128.html
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการคลัง

(Fiscal Risk Matrix)

แบ่งเป็น 2 มิติ
มิติแรก พิจารณาว่าภาระการคลังที่เกิดขึ้นเป็น

* ภาระโดยตรง (Direct Liability): ต้องจ่ายแน่นอน ตามเวลาที่กำหนด

* ภาระผูกพัน (Contingent Liability): อาจต้องจ่าย หากมีความเสียหายเกิดขึ้น
มิติที่สอง พิจารณาว่าภาระการคลังที่เกิดขึ้นเป็น

* ภาระที่ชัดเจน (Explicit Liability): รัฐบาลต้องจ่ายตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย

* ภาระโดยนัย (Implicit Liability) : รัฐบาลต้องจ่ายตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือ ประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลควรรับผิดชอบ
http://fin.bus.ku.ac.th/135512%20Economic%20Environment%20for%20Finance/Lecture%20Slides/Fiscal%20and%20Monetary.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s