ตัวอย่างประโยคแปล ๑๕

就業規則の労働省への提出不要に

ไม่จำเป็นต้องยื่นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานต่อกรมแรงงานแล้ว