力量≠応用力

แปลเป็นไทยได้ว่า

ความรู้และประสบการณ์ ไม่ได้หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ เสมอไป

ที่พูดเช่นนี้เพราะว่าความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคนมีมานั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของบริบทเฉพาะ เช่นในเหตุการณ์เดียวกันเคยแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างหนึ่งที่บริษัทเดิมก่อนหน้านี้แล้วประสบความสำเร็จ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมาใช้กับบริษัทที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันได้เสมอไป เนื่องจากบริบทหรือปัจจัยแวดล้อมที่อาจจะเปลี่ยนไปนั่นเอง

応用 บางครั้งอาจจะให้คำแปลว่า “พลิกแพลง” ก็ได้ ลองมาดูความหมายของคำนี้กันครับ

  • 理論やすでに得た知識を、具体的な個々の事例や他の分野の事柄にあてはめて用いること。また、相手やその場の状況に合わせて変化させて用いること。

คีย์เวิร์ดของคำนี้ได้แก่

  1. 理論 คือ ต้องเข้าใจหลักการที่เป็นสาระ
  2. 具体的な個々の事例 คือ ต้องระบุให้ชัดเจนเป็นกรณีๆ ไป
  3. 変化 คือ ต้องปรับเปลี่ยนตามบุคคลหรือสถานการณ์ เป็นต้น

บุริมสิทธิ さきどりとっけん【先取特権】

法律の定めた特殊な債権を有する者が、債務者の総財産または特定の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権。

一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。

法律上定められた特殊な債権を持っている債権者が、債務者の財産につき、法律上当然に他の債権者に優先してその債権の弁済を受け得る担保物権をいいます。

สิทธิของเจ้าหนี้ที่อยู่เหนือเจ้าหนี้คนอื่นๆ โดยที่เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิสามารถบังคับให้ลูกหนี้จ่ายหนี้กับตนก่อนที่ลูกหนี้จะไปจ่ายหนี้กับเจ้าหนี้คนอื่น (กฎหมายแพ่ง มาตรา ๒๕๑)

ไกล่เกลี่ย 示談と和解の違い

示談【じだん】เป็นคำที่ชาวญี่ปุ่นพูดขึ้นมาเมื่อผู้พิพากษาเรียกให้ไปไกล่เกลี่ย แต่กรณีของการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลนั้น ทั้งโจทก์และจำเลยจะต้องลงนามในเอกสารว่า

จะไม่ติดใจเอาความซึ่งกันและกัน

ฉะนั้นจึงต้องใช้คำว่า 和解【わかい】แทนจึงจะมีความเหมาะสมมากกว่า ตามตัวอย่างในบทความต่อไปนี้

https://sirabee.com/2015/03/22/22489/

「示談」と「和解」は別物!その重大な違いって?【伊武センセの法律相談室】

例えば、10万円を貸した、いや借りてないという争いで5万円の和解金を払って和解した場合に、後になってやっぱり10万円を借りてなかったという事実が判明しても、和解金の5万円を返せとはいないのです。

しかし、示談の場合はちょっと違ってきます。上でも話したように、示談は、争いの一方が相手方の主張を全面的に承諾することでも成立します。10万円の争いで、相手方の言い分どおりに10万円を払って示談する場合などですね。

この場合、和解のような確定効は生じません。だから、後から10万円を借りてなかった事実が判明すれば、示談金の10万円を返せと再び争ってもいいのです。

อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจ ขึงนำความหมายของคำทั้ง 3 มาเทียบเคียงกันอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าใช้คำได้ถูกต้อง

การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง โดยที่มีบุคคลที่สามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะน า เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือ ระงับข้อพิพาทให้คู่ความต่อรองกันได้สาเร็จ

示談と和解について 当事者間における法律に関する争いについて、当事者がお互いに譲歩し、争いを止め合意をすることを和解といいます。 大きく分けて、示談と和解がありますが、大きな違いはありません。 訴訟外での和解(民法上の和解契約)を示談といい、裁判上の解決を和解といいます。

สัมภาษณ์เรื่องอาชีพล่าม

8 หัวข้อต่อไปนี้คือคำถามที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ส่งมาให้ผมดูล่วงหน้าก่อนที่จะโทรคุยกันเพื่อสัมภาษณ์

1) ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา

2) นิยามเกี่ยวกับอาชีพนี้

3) คุณสมบัติ ความสามารถ บุคลิกภาพ

4) ข้อจำกัดในอาชีพนี้

5) ลักษณะในขั้นตอนการทำงาน

6) ปัญหาที่พบในงานนี้

7) เส้นทางการทำอาชีพนี้

8) ข้อคิดในการประกอบอาชีพนี้

 

ถ้าจะให้ตอบแบบสั้นๆ เพื่อนำไปใช้ทำเอกสารนำเสนอก็คงจะตอบแบบนี้

 

นิยามเกี่ยวกับอาชีพล่าม

ผู้สื่อสาร ผู้อำนวยการ ผู้ถ่ายทอด ผู้นำ

คุณสมบัติ ความสามารถ บุคลิกภาพ

ทักษะการพูดและฟังที่ดี มีจิตคิดบริการ

ข้อจำกัดในอาชีพล่าม

จรรยาบรรณวิชาชีพและสุขภาพ

ลักษณะในขั้นตอนการทำงาน

เตรียมตัว ปฏิบัติงานและปรับปรุง

ปัญหาที่พบในงานนี้

ทักษะการสื่อสารของผู้พูดและผู้ฟัง

เส้นทางการทำอาชีพนี้

นักศึกษาล่าม ล่ามประจำ ล่ามฟรีแลนซ์

ข้อคิดในการประกอบอาชีพนี้

ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

しゅうねん 【執念】

執着して離れない心。物事にとらわれた心。

ดื้อรั้น

ความดื้อรั้น มักเกิดจากความริษยาเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะ การยึดมั่น ถือมั่น ในความคิดของ ตนเป็นใหญ่

ดึงดัน : ดื้อรั้น ดื้อ.

ดึงดันทำเรื่อยไป

〈執着〉 a deep attachment 《to》; 【形式ばった表現】 tenacity of purpose
〈復讐心〉 (a) spite、vindictiveness

かつて旧東芝メディカルシステムズ(現キヤノンメディカルシステムズ)の買収を巡り、キヤノンに競り負けた富士フイルム。今回の買収には古森重隆・会長兼最高経営責任者(CEO)の執念が透けてみえる。

 

จากตัวอย่างประโยคในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่ามีบริบทที่ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มีความยึดมั่น ถือมั่น ต้องการเอาชนะคะคาน