ขั้นตอนการแปลเอกสาร

กฎกระทรวง การได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๓

เริ่มแปลจากชื่อกฎกระทรวง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี จึงมีการเสริมข้อมูลบทเข้าไปในคำแปลคือ  労働省+省令→労働省令

เนื่องจากชื่อกระทรวงมีการอ้างอิงจากกฎหมายฉบับอื่นคือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ COMMUNICABLE DISEASES ACT 伝染病法 จึงได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรบ. ดังกล่าว พบแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องมากที่สุดดังนี้คือ

タイにおける新型コロナウイルスへの対応(第 2 報)

https://www.irric.co.jp/pdf/risk_info/thailand/2020_02.pdf

ในข้อ 3. 「危険伝染病」の指定 มีสำนวนที่สามารถนำมาใช้เป็นคำแปลได้

伝染病法における危険伝染病

โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ถัดไปมาดูคำว่า “เหตุสุดวิสัย” ที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่กันครับ

👇

act of god

👇

不可抗力【ふかこうりょく】

เพื่อให้มั่นใจว่าคำแปลถูกต้อง เราลองมาเทียบเคียงความหมายกันดูครับ

เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

法律用語で、必要と認められる注意や予防などの十分な対策を構じても、なお損害を防ぐことができなかったこと。

พบการเชื่อมโยงของคีย์เวิร์ดในความหมายดังนี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าคำต้นฉบับและคำแปลมีความยึดโยงต่อกัน

ระมัดระวัง 注意

ป้องกัน 予防

ไม่อาจป้องกันได้ 防ぐことができなかった

คำสุดท้ายในชื่อกฎกระทรวงที่ต้องแปลคือ “ประโยชน์ทดแทน” ของประกันสังคมซึ่งมีหลายกรณีได้แก่

ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 出産手当

ประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต 死亡手当

ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 心身障害手当

ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 子供手当

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 失業手当

ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 老齢年金

タイ社会保険の仕組み

https://zero-asia.biz/personnel/labour_09.html

จึงทำให้ได้คำแปลของชื่อกฎหมายออกมาดังนี้

伝染病法における危険伝染病拡大で発生する不可抗力による失業手当支給についての労働省令

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s